Utgiven i Forum nr 1985-09

Dyra hästkrafter

av Johan Ehrnrooth Forum 1985-09, sida 26-27, 22.05.1985

Taggar: Teman: ekonomi

Snabb utveckling under det första året

Oy Expaco Ab grundades i mars 1984 och har på kort tid etablerat sig som ett av de ledande, riksomfattande utveeklingsbolagen i Finland, Verksamheten har sedan grundandet varit synnerligen livlig. Bolaget har en mycket stark ägarbas, vilket borgar för en sund och stabil utveckling.

Expaco har hittills genomfört investeringar i sex företag, Av dem är fem verksamma inom den kraftigt växande mekatronik-branschen medan ett representerar en mogen, synnerligen lönsam verksamhet.

Gemensamt för de fem företagen verksamma inom mekatronik-branschen är en högt utvecklad teknologi, specialiserad och väl utbildad personal samt kraftig tillväxt. I dessa företag har Expaco köpt in sig med betydande minoritetsandelar.

Det sjätte företaget, Helsingin Markiisitehdas Oy Ab, representerar en kommersiellt mogen verksamhet som förmår generera ett betydande, positivt kassaflöde. Här har Expaco-gruppen gått in med en hundraprocentig ägarandel.

Expaco-gruppens organisation

STYRELSE

Kari Nars, ordförande verkst, dir., ekon. år.

Seppo Sipola Kaj-Gustaf Berg viceordförande direktör, viceverkst. dir., jur. kand., ekonom ekonom Claes D:son Marcus Moberg Bourghardt marknadschef, verkst, dir., ekono ekonom

KONSULTATIVA GRUPPEN

OY EXPACO AB REVISORER

Veikko Mauri Airila Utvecklingsbolag Ordinarie Suppleanter

Jääskeläinen bitr. prof. Robert Gylling Joe Sundholm Kristian Hallbäc professor mekatronik verkst. dir., tekn. dr. CGR CGR affärsekonomi Thomas Tallberg Göran Eriksson Bjarne Mitts

Folke Stenman dosent ekon, mag. D bitr. prof. biovetenskape modern optik Esa Jutila tekn, dr.

industriell FoU

OY DEVEX AB? Konsulttjänster 10076

OY VENTEX AB" Ål Holdingbolag 10096 e Åh | HELSINGIN SCANOPTICS ll | “MARKIS ov 3506 IN |TEHDAS OY AB

ARLACON ELEKTEO- | i MEDZON OY VAAKA OY ; [07 4596 4196 | | 479 1008

Styrsystem för rö- Vägnings- och do- Tillämpad vibra- Optiska lägesbe- Tillämpningar av Dragdörrar, ljudrelser, t.ex. ro- seringssystem för tionsteknik, bl.a. stämningssystem modern optik för isolerande mellanbotar. industribruk. för automatisering — för verkstadsindu- = industriella och ve- — väggar, metalljaluav styckegodshan- strin. tenskapliga sier och markiser tering. problem.

  • Under registrering varande bolag.

Expacos framtidsutsikter

För att kunna utnyttja de lovande möjligheter som erbjuder sig på marknaden kommer verksamheten att utökas kraftigt under 1985—1986.

Två helägda dotterbolag, Oy Devex Ab och Oy Ventex Ab,!) har grundats. Devex erbjuder såväl utomstående som intressebolagen olika tjänster, bland annat vid företagssaneringar. Ventex fungerar som Expacos holdingbolag.

Expacos verkställande direktör är tekn. dr. Robert Gylling, Han har tidigare varit verksam som direktör för Instrumentarium Oy:s DPM-division.

Samtidigt som Expaco-gruppen strävar att hålla sin organisation så lätt som möjligt har den kraftiga tillväxten ökat behovet av högklassiga personresurser. Expacos ledningsgrupp har därför förstärkts med följande personer.

Jur. kand. Esa Karppinen tillträdde den 15.5.1985 i gruppens tjänst med ansvar för ekonomifunktionen och företagsköp. Han har under de senaste sju åren varit verkställande direktör för Beavers Oy, som är en av Finlands ledande tillverkare av ungdomskonfektion.

Ekon. mag. Pekka Luukkainen har utnämnts från och med den 1.5.1985 till verkställande direktör för Helsingin Markiisitehdas. Han kommer även att deltaga i ledningsgruppens arbete. Pekka Luukkainen har tidigare varit anställd som företagsanalytiker på Industrialiseringsfonden. De senaste sju åren har han varit chef för Helsingfors Aktiebanks företagsanalysavdelning, där han speciellt ansvarat för företagsköp.

En ytterligare ökning av såväl moderbolagets som intressebolagens personal kommer att ske i takt med gruppens tillväxt.

Expacos framgångsrika kontaktverksamhet har kraftigt ökat i och med Expacos etablerade ställning som utvecklingsbolag. Tillsvidare har cirka 150 företagskontakter analyserats, Ett flertal underhandlingar om ytterligare intressanta placeringar pågår och flera företagsförvärv väntas ske 1985. Då de redan befintliga intressebolagens tillväxtutsikter är goda kommer Expaco-gruppen att växa snabbt inom 1985.

Trots att igångsättningskostnaderna varit betydande under 1984 uppvisade Expaco under sitt första verksamhetsår ett litet överskott. Dessutom kommer värdestegringen på gjorda placeringar att vara på en god nivå.

!) Under registrering varande bolag.

OTC-notering

I samband med emissionen i augusti 1984 noterades Expaco som det första bolaget på Helsingfors Fondbörs inofficiella OTC-lista. Trots det mycket dåliga allmänna marknadsläget under 1984 och början av

Expacos ägarförhålland 1985 har Expacos aktiekurs utvecklats mycket posi- . tivt. antal i 30 av totala A-aktieägare aktier antalet röster FIM Oy Bensow Ah 20.000 17,8 80 Dynamic Investments Int. Ltd 20.000 17,8 Helsingfors Aktiebank 20.000 17,8 Oy Partek Ab 20.000 17,8 2 Sampo-bolagen 20.000 17,8 60 (RAT B-aktie antal antal — i 96 av alla ägare aktieägare B-aktier = B-aktier B-aktiernas kursutveckling 501 — enligt månadens medelkurs Inhemska (bundna aktier) privatpersoner 56 98.620 39,67 i Inhemska bolag 78 123.500 49.67 Utländska privatpersoner 1 7.500 3,02 Utländska bolag 4 19.000 7,6 (Enligt aktieregistret per den 1.5.1985)

Utgiven i Forum nr 1985-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."