Utgiven i Forum nr 1973-10

EEC-följetongen rullar vidare

av Hans J Sjöstedt Forum 1973-10, sida 20, 30.05.1973

EEC-följetonge rullar vidare

Av Hans J Sjösted 9 Då man rotar i tidningsklippen som gäller vårt lands EEC-förbindelser får man - osökt i tankarna den gamla historien om skolpojken som hade försenat sig och som på lärarens fråga om orsaken troskyldigt svarade: Jo magistern, det var så halt att när jag tog ett steg framåt så halkade jag två steg bakåt. — Men man erinrar sig ju även lärarens svar: Du skulle ha gjort helt om och gått i motsatt riktning. e Ett likhande råd har Finland nu följt. Man tog helt vänster om och, hast du mir gesehen, man fick i hastiga tag ett frihandelsavtal till stånd. Men det var med SEV (Sovjet ekonomitjeskoj vzaimporostjij) och det är, som Rudyard Kipling brukade säga, en annan historia.

e Det vilar onekligen någonting grönköpingst över våra politikers agerande i fallet EEC. Och eftersom man nu har följt maningen i en Grönköping-slogan HÅLL VÄNSTRA HANDEN REN! kunde man även för jämviktens skull följa en annan: SKAFFA FISKEN (Finland) LUFT 9 Nog med skämtsamheterna. Allvaret börjar. Om någon läsare stöter på något som påminner om komik i fortsättningen skall detta inte skyllas på skribenten, utan på dem som yttrat vad — och varför. Dags för ett nytt avsnitt ur följetongen FINLAND-EEC.

    1. 72 Jan-Magnus Jansson: — En försening av EEC-avtalet kan inte undvikas på grund av svårigheterna att inom regeringen nå en uppgörelse om de ekonomiskt-politiska åtgärderna, som socialdemokraterna för sin del håller för nödvändiga.

— Socialdemokraterna bör dock vara på det klara med att EECavtalet är en fråga för hela landet, som inte kan begagnas som utpressning mot de övriga regeringspartierna.

    1. 72 Erkki Tuomioja, SDP: — Ifall president Kekkonen går med på att EEC-avtalet och omvalet av Kekkonen bakas ihop betyder det att de socialdemokrater som reserverar sig för frihande med EEC bör ställa sig lika reserverade till att Kekkonens tid förlängs. 30. 10. 72. NP-ledare: — Våra politiker har en sällsam förmåga att trassla till det för sig. EEC-komplexet och allt som härmed sammanhänger måste lösas, — Politik är som bekant det möjligas konst… Nu förefaller det ändå som om våra partipåvar med alla sina deklarationer och sitt tal om förhandsvillkor inför de stora regeringsgruppernas möten i mitten av nästa månad var i färd med att göra det möjliga omöjligt. 31, 10. 72 Ahti Karjalainen: — Det är en helt felaktig tankegång att vi skulle slippa integrationen genom att låta bli att ingå ett frihandelsavtal med EEC eller ett avtal med SEV. Integrationen fortsätter både i det västliga och det östliga Europa oberoende härav och vi kan inte undvika de ekonomiska problem detta medför också för oss genom att sticka huvudet i busken. — Politiskt sett är det förenligt med vår neutralitetspolitik att vi deltar i integrationsutvecklingen både i öst och i väst, men att vi därvid inte gör politiska avtal. Det förekommer fortfarande i de politiska tal som hålles påståenden, att vi har för avsikt att ansluta oss till EEC. 1. 11. 72 UM-kommentar efter Zavidovo-läckaget: — Sovjetunionen försöker inte utöva någon påtryckning på Finland när det gäller EEC-avgörandet. 2,11. 72 Ahti Karjalainen: — Läckaget i fråga om samtalen mellan president Kekkonen och de sovjetiska ledarna i augusti är beklagligt. Skriveriet har inte gjort avgörandet lättare men man kan dock räkna med att det inte heller skall göra det hela svårare. (Hm, sa den här skrivarn.) 4, 11. 72 FKP:s politbyrå: — Finlands kommunistiska partis politbyrå motsätter sig alla försök att koppla ihop EEC-avtalet med en fortsättning av president Kekkonens mandat. 9. 11. 72 Aarne Saarinen, FKP: — Det finns inget logiskt samband mellan tryggandet av den utrikespolitiska linjen på basen av vänskaps-samarbets- och biståndspakten och gödkännandet av EECavtalet. Presidentfrågan och EEC-avgörandet får inte kopplas samman. 9, 11. 72 Urho Kekkonen: — Samrnankopplaridet av erkännandet av de tyska staterna och EEC-avtalet skulle vara ett så genomskinligt ”trick”, att åtminstone Finlands regering inte kan blanda sig i något sådant. Detsamma kan jag säga om tankealstret att Finland kantänka är villigt att sluta avtal med SEV för att på så sätt även skapa förutsättningar för undertecknande och ratificering av EECavtalet. Finlands utrikespolitik bygger inte på fingerfärdighet, som skulle avslöjas som en dålig trollkarls hatt-trick. — Jag skulle även vilja framhålla min egen åsikt om att, ifall tullavtalet med EEC skulle slutas och man sénaré skulle komma underfund med att det hindfar Finlands och Sovjetunionens handel att öka, som den kontinuerligt bör göra, bör Finland använda sig av den tre månaders uppsägningsrätt som EEC-avtalet innehåller. 11. 11. 72 Ahti Karjalainen: — I utkastet till avtalstext mellan Finland och EEC konstateras det att inget av stadgandena i texten Vänd!

Forum 10/1973

Utgiven i Forum nr 1973-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."