Utgiven i Forum nr 1972-12

Ekonomisk demokrati danskt diskussionstema

av Sigyn Alenius Forum 1972-12, sida 29, 22.08.1972

Taggar: Orter: Danmark

Ekonomisk demokrati danskt diskussionstema

Av Sigyn Aleniu — Kan vi få upp folk på månen så skulle vi väl kunna få ekonomisk demokrati — Löntagarna måste få en konkret påstöt för att spara — och i det företag där de jobbar. De skall engageras.

— Vi motsätter oss arbetsgivarnas dispositionsrätt över levande människor.

Tre citat ur den danska debatten för ekonomisk demokrati: ordföranden för Handels- och kontorstjänstemännen, ordföranden för arbetsgivarföreningen och LO-ordföranden.

Debatten är starkt aktuell. Den har varit det länge, men nu står äntligen två konkreta förslag mot varann. Och frågan är om problemet kan lösas, som man brukar i Danmark, på frivillighetens väg. Eller om folketinget ska mobiliseras för att stifta en lag.

Man opererar i Danmark med två klart åtskilda begrepp: industriell demokrati och ekonomisk demokrati. Bägge är stoff för paradsidor, ledare och meningsbrytningar vid diskussioner på arbetsplatserna, den senare debatten — ekonomisk demokrati — dock mest. Frågan om industriell demokrati, som enklare har kallats demokrati på arbetsplatsen (om det

Arne Lund, VD för arbetsgivarföreningen i Danmark.

Forum 12/7 också inte helt täcker begreppets samtliga aspekter), begränsar sig i själva verket till den enskilda medarbetarens möjligheter att påverka förhållandena på sin egen arbetsplats — vara med om fördelning och organisation av arbetsuppgifter, medbestämma vid anställning och avsked, vid utarbetande av lönesystem och arbetsgång. Den diskussionen startade i Danmark i början av 60-talet och gäller i sin kärna medarbetarnas inflytande i deras egenskap av löntagare — om företagets juridiska form är aktiebolag, kooperativt företag, statsägt, medarbetarägt eller någon annan form är för själva debatten ovidkommande. Temporärt har denna diskussion lagts på hyllan i och med att det tidigare existerande ramavtalet, som utgör basen för de kollektiva löneförhandlingarna, 1970 ersattes med ett nytt, där bägge parter, arbetsgivare och arbetstagare, går in för arbetsplatsens principiella demokratisering. Den praktiska utformningen kräver inga nya lagar: den skall enligt det nya avtalet ske inom ramen för de redan lagstadgade samarbetsorganen, produktionskommittéer, samarbetsutskott och vad man i övrigt väljer att kalla dem Mera komplicerad och mera inflammerad är debatten om den ekonomiska demokratin, vars kärnelement är vägen Vänd!

Holger Jensen, ledare för LO:s ekonomiska avdelning.

29

Utgiven i Forum nr 1972-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."