Utgiven i Forum nr 1974-10

El-energifrågor med miljöbakgrund

av Anders Palmgren Forum 1974-10, sida 06, 29.05.1974

Taggar: Teman: kraftverk

Synpunkter 9 Synpunkter 9 Synpunkter 9 Synpunkter

El-energifrågo med miljöbakgrund

Huru mycket elektrisk energi behöver vårt samhälle för sin verkliga välfärd?

Synpunkter som skall beaktas är bla industrins konkurrenskraft, privatkonsumtionehs bekvämlighetsvärden, sekundära miljöföljder av energiproduktion och -konsumtion, Ett gränsvärde för behovet kan knappast anges, utan det är nödvändigt att välja metoder för styrning av energimarknaden så att ett riktigt balanserat konsumtionsvärde uppnås.

Vilken av följande styrningsmetoder är den bästa — den nuvarande marknadsprincipen, där utnyttjandet styrs av produktions- och försäljningspriset — en konstgjord marknadsstyrning med försäljning av el-energi till underpris (subvention) eller överpris. (energiskatt!) — ransonering av elkraft, som säljes till lägre än ”marknadspris”.

Endast få människor väljer frivilligt ransoneringslinjen — även om landet ganska lätt kan hamna ofrivilligt i ett sådant läge. Subventioner torde inte komma ifråga, men energiskatt för att minska elkonsumtionen

Lovisa 1 och 2: Komplicerat bästa alternativ kan väl inte uteslutas i detta land. Selektiv skatt med energiförbrukningsdeklarationer, barnavdrag och återbäringar för socialt och nationellt behjärtansvärda konsumenter kan skönjas i framtidsvisionen, I praktiken får man antaga att den nuvarande marknadsmekanismen består. Dess obestridliga svaghet i fråga om styrningskraft ligger däri, att för många industrier och de flesta privatkonsumenter förbrukningskostnaden ej inverkar kraftigt på elanvändningen, El-energin är lyckligtvis billig jämfört med dess nyttighet, och investeringskostnaderna för el-apparatanskaffningar har i praktiken en större dämpande effekt än elräkningar. För att minska produktionens negativa följdverkningar kunde man kräva extremt miljövänligare produktions- : och distributionsmetoder — till högre kostnader — och tillåta en betydande höjning av el-energipriset. Detta är smärtsamt, och det anses att landets knappa tillgångar skall satsas på mer primära behov än tex högspänningsledningar som grävs ned i marken eller total avsvavling av olja för kraftverk, Energikrävande exportindustri kan inte klara avsevärda elprishöjningar om konvänd!

Forum 10/74

Utgiven i Forum nr 1974-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."