Utgiven i Forum nr 1989-12

Elektronisk post växer, Memo världsstörst

av Bjarne Nyman Forum 1989-12, sida 18-19, 31.08.1989

Taggar: Teman: elektronik

NORDE em hade för tio år sedan trott, at | / ett stordatorprogram utvecklat i

Sverige, skulle komma att bli värl dens flitigast använda? Inte många, me så har det gått för Memo, programmet fö elektronisk post, som utvecklades av Volvo Data under förra hälften av 80-talet.

I dag ligger antalet användare nära 600 000, och det finns inga tecken som tyder på att intresset nu skulle avta, tvärtom.

— Just nu är den amerikanska marknaden viktig för oss, säger Anders Lindblad, VD för Verimation AB, ett dotterbolag, som vidareutvecklar och marknadsför systemet. Vi har ett trettiotal installationer i USA och väntar där på en boom liknande den vi fått nöjet att uppleva i Europa.

Ursprungligen utvecklades Memo-systemet för Volvo-koncernens egna behov. Man insåg, att elektronisk post hade mycket att ge i fråga om effektivitet och inbesparade kostnader för företagets interna kommunikation.

Men det fanns ett stort problem. De system för elektronisk post, som då fanns på marknaden, var helt enkelt svåra att använda på grund av invecklade rutiner för inskrivning av meddelanden, sändning och mottagning. Resultatet blev ofta, att en stor del av dem, som hade tillgång till elektronisk post med egen postlåda och identitetskod, i praktiken drog sig för att använda det nya hjälpmedlet. Det blev inga nämnvärda effektivitetshöjningar i den interna kommunikationen.

Utgångspunkten för Volvo Data blev därför att skapa ett system med så enkla rutiner, att även användarna skulle uppfatta systemet som ett hjälpmedel och inte som en belastning. Man insåg, att effektiviteten hos ett system för elektronisk post når sin kulmen först när användarna märker att de har verklig nytta av systemet, när de vinner tid och när de inte behöver besväras av upptagna telefoner eller an . nars vänta på att personer skall vara anträffbara.

Om det dessutom är lätt för användarna att på egen hand lära sig systemet, borde framgången vara garanterad, resonerades det på Volvo Data.

Tanke- och utvecklingsarbetet resulterade i Memo, ett system skapat för IBM:s stordatorer. Hos Volvo blev systemet genast populärt och effektiviteten i den interna kommunikationen ökades betydligt. Det togs som ett bevis för att det även inom andra stora företag rimligtvis borde finnas ett behov av effektivare elektronisk post.

År 1984 grundades Verimation AB, samägt av Volvo Data och Ericsson, med uppgift att vidareutveckla och marknadsföra programvaran. Och i dag har systemet alltså närmare 600 000 användare i cirka 500 företag världen över.

Marknadsgenomträngningen är av naturliga skäl kraftigast i de nordiska länderna, där största delen av storföretag med IBM:s stordatorer utnyttjar Memo. 1 Finland är marknadsgenomträngningen p 18

ELEKTRONISK POST VÄXER

Svenskutvecklade Memo

Text: Bjarne Nyma nu störst i världe toppnivå, när den ställs i relation till IBM-stordatorernas antal.

Memo-systemet bygger på klart definierade menyer, som vägleder användaren direkt från start. Novisen får hela tiden råd om vilka tangenter han skall trycka på för att gå vidare, En van användare kan däremot hoppa över råden och direkt knappa in de önskade uppgifterna och sända sina meddelanden eller gå igenom den egna brevlådan. För de flesta användare är det helt tillräckligt att kunna sända enkla meddelanden och titta efter vilka meddelanden som kommit in.

Alla postlådor i systemet ligger lagrade i stordatorn. Den som vill skicka ett meddelande öppnar systemet på sin egen terminal med eget ID, skriver meddelandet, mottagarens eller mottagarnas ID och sänder meddelandet. Datorn kvitterar alltid automatiskt att meddelandet har gått fram. Mottagaren kan sedan, när det passar honom, gå igenom posten, besvara den och vidta eventuella önskade åtgärder. Sändaren kan också kontrollera, när mottagaren har vittjat postlådan och läst hans meddelande.

Utöver de individuella postlådorna innehåller Memo-systemet allmänna lådor, som till exempel kan lagra meddelanden avsedda för alla Memo-användare på en viss avdelning eller beröra ett visst ämnesområde med klassificerad accessrätt. Det finns givetvis också postlådor som är öppna för alla.

Längre hunna Memo-användare kan snickra till nya meddelanden genom att kombinera telegram, som finns i hans låda, göra permanenta bottnar för meddelanden, använda programmets ordbehandlingsfinesser, skicka formatterade meddefanden och t ex samla telegrammen i upp till 16 mappar.

Den egna postlådan är skyddad mot utomstående. Ingen kan utan att känna till en persons ID och passord öppna dennes brevlåda. Om datorn märker att någon försöker tränga sig in på obehörigt område, stängs ifrågavarande terminal automatiskt av och ett meddelande om det inträffade skickas likaså automatiskt till systemets övervakare.

Vid sidan av den egentliga programvaran har under årens lopp olika påbyggsbitar utvecklats för att utöka systemets användningsmöjligheter. En av de mest utnyttjade är Memo/Telex, dvs programmet används för att skicka normala meddelanden över Telex-nätet. I de företag, som har denna funktion, uppskattas programbiten främst därför att sändaren och/ eller mottagaren har direkt kontroll över sina telexmeddelanden: Inga väntetider utanför telefaxrummet och inga telex som blir liggande.

De övriga påbyggnadsbitarna är främst olika hjälpmedel för att från andra datormärken än IBM och persondatorer kommer in i Memosystemet i IBM-stordatorn.

Aven om elektronisk post har mycket att ge ifråga om ökad kommunikationseffektivitet inom företagen, finns kanske ännu större möjligheter i kommunikationen mellan företag. Det gäller t ex kontakter till kunder, leverantörer, banker, försäkringsbolag och andra organisationer som ligger inom den egna intressesfären.

I avsikt att förbättra denna del av den elektroniska kommunikationen grundade Volvo Data. Ericsson Data Systems och SAS för ett par år sedan företaget Scandinaävian Info Link (SIL). Dess uppgift är att erbjuda så kallade VAN-tjänster (Value Added Network), som skall förenkla kommunikationerna väsentligt inom företag med verksamhet på många orter oc 12/1989 FORUN mellan olika företag.

Den första tjänsten, som SIL tog med i sitt tjänstesortiment, kallas Memo-Link och kan — som namnet säger — länka ihop olika företags Memo-system. Av de cirka 150 000 Memo-användarna i Norden är omkring hälften redan uppkopplade till den nya servicen. Antalet företag är närmare 400.

I SIL-servicen ingår även ett system med postlådor, som mindre företag utan eget Memo-system kan hyra. Inkommande meddelandena lagras då i de hyrda postlådorna och kan gås igenom med hjälp av en persondator i det lilla företaget. Meddelanden kan givetvis också sändas till andra Memo-användare.

Systemet innehåller en användarkatalog med identifikation på alla Memo-användare som är anslutna till systemet. Användaren väljer ID för sändning och systemet tar hand om resten. SIL fungerar med andra ord på samma sätt som en automatisk telefoncentral. Användarkatalogen. som även kallas MemoDir, är unik och den enda av sitt slag i världen.

I Finland representeras både Verimation och Scandinavian Info Link av Programatic Business Communications Oy (PBC), som hittills har sålt systemet till ett trettiotal finländska företag med IBMstordatorer.

Senaste vinter undertecknade PTL-Tele och PBC ett avtal, enligt vilket de finändska Memo-användarna i Finland erbjuds i princip samma tjänster, som SIL erbjuder på ett bredare plan. Det är den

Avdelningschef Timo Alhola vid Sampo anser att Memo sparar tid och pengar.

så kallade Memo/Post-tjänsten, som kopplar ihop Memo-företag via Post-Teles IBM-dator. På samma sätt som hos SIL kan finländska företag som inte har stordator-Memo hyra in sig hos postens IBM och där ha en egen postlåda. Enligt Pertti Pekari, VD för PBC har den nya tjänsten tagits väl emot av företagets Memo-kunder.

I Finland utnyttjas Memo-systemet av stora företag som Kansallis-Osake-Pankki, Sampo-bolagen, Tietopari (Metsä-Serla + Metsäliitto), osv. På KOP är över 3 000 postlådor i daglig användning, medan motsvarande siffra för Sampo ligger på omkring 2 500. Antalet utskickade meddelanden per dag ligger på snittet 1,5.

På Sampo kalkylerades, innan Memosystemet anskaffades. att systemet skulle betala igen sig på mindre än ett år och man lyckades spara 10 procent av kostnaderna för fjärrtelefonsamtal till och från lokalkontoren runt om i landet.

Enligt avdelningschef Timo Alhola är det svårt att i efterhand göra jämförelser. eftersom man omöjligtvis kan veta hur mycket folk skulle ha ringt utan Memo.

—- Klart är i alla fall att systemet spar både tid och pengar. För oss är Memo en lönsam investering, säger Alhola.

Med närmare 600 000 användare och en enorm marknadspotential, främst i USA, finns det hos Verimation motivation att vidareutveckla programvaran och därmed hålla försprånget till konkurrenterna. I juni presenterade företaget sin senaste version av Memo, där förändringarna i jämförelse med tidigare versioner främst tar fasta på att ytterligare förenkla användningen. Dessutom är versionen anpassad till IBM:s system för dialogen maskinmänniska.

VD Anders Lindblad vid Verimation visar gärna upp en kurva över hur antalet Memo-användare har ökat genom åren. Behöver det sägas, att kurvan är exponentiell — Vi har all anledning att tro på en lika stark tillväxt som hittills, speciellt nu när USA-marknaden, efter 30 sålda system, ser ut att öppna sig på allvar. USA-marknaden är tuff, men med de goda erfarenheter företagen där har, tror jag att vi kommer att lyckas väldigt bra.

Draghjälp på den amerikanska marknaden har Verimation fått bl a av en oberoende research-firma, som beräknat att totalinvesteringen i Memo betalar sig tillbaka inom ett år redan med 120 använda Te. LJ

BORE RO-R midighet och öretagaranda.

Bore är ett privatägt finländskt sjötransportbolag, som specialiserar sig på ro/ro-trafik inom Europa. Du känner igen våra fartyg på deras gula färg.

Oy BORE|’$$ LINE Ab

Ett Rettigföretag

Helsingfors 90- 135311. Telefax 90-611 816. Telex 126023 bore sf.

FÖRUN, 12/1989

BORE RO-R 19

Utgiven i Forum nr 1989-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."