Utgiven i Forum nr 2015-11

En reform av arbetsfördelningen

av Carl Haglund Forum 2015-11, sida 18, 21.12.2015

En reform av arbetsfördelningen

CARL HAGLUND X I oktober detta år fanns det enligt arbets- och näringslivsministeriet 65 000 lediga arbetsplatser i vårt land. I förhållande till den totala arbetskraften och antalet arbetslösa är mängden lediga jobb betydlig. Vi har alltså ett problem där utbud och efterfrågan inte möts på arbetsmarknaden.

Under förra valperioden insåg man att problematiken ovan kräver åtgärder och det startades bland annat regionala försök där privata företag kompletterar den offentliga arbetsförmedlingen. Dessa pilotprojekt i Nyland och Birkaland har visat sig vara mycket framgångsrika. Andelen arbetslösa som hittat ett jobb är flerfal Skribenten Carl Haglund är ekonomie magister och Svenska folkpartiets ordförande.

överföring av budgetmedel från arbets- och näringslivsbyråerna till de privata arbetsförmedlingarna. Modellen har inspirerats av den danska modellen och skulle ge den privata arbetsförmedlaren en grundsumma för varje arbetslös som företaget tar sig an att jobba med. Lejonparten av ersättningen som betalas till företaget skulle ändå inte betalas ut förrän efter att den arbetssökande blivit anställd.

Som en del av den nya modellen kunde man också passa påatt utveckla den inkomstrelaterade dagpenningen enligt en dansk modell där summan är högre änidagens Finland men där tiden för vilken den betalas ut samtidigt är kortare, Statistik visar nämligen på att de som få digt bland dem som fått ta del av dessa ”Andelen jobb oftast hittar den nya arbetsplatprivata arbetsförmedlingstjänster. arbetslösa SOM = seni början av sin arbetslöshet eller Framför allt har dessa privata aktörer e . just före tiden för den inkomstrelatelyckatsikarriärcoachingen somlett till hittat ett Jo bb rade dagpenningen löper ut. Den här att arbetssökande gett helt nya bran- ar flerfaldigt modellen skulle bättre sporra till aktischer en chans, bland dem som va åtgärder för att stöda dem som söErfarenheter från dessa pilotpro- fått ta del av ker nytt jobb.

jekt visar att den offentliga sektorn .

lyckas väl då den också utnyttjar kun- dessa privata Utbud och efterfrågan. Finland nande som finns i den privata sektorn. arbetsförmed- befinner sig i en ekonomisk knipa Inom arbetsförmedlingen har man lingstjänster” som kräver nytänk. Faktum är at gjort så här även i Danmark med goda resultat. Nu skulle det gälla att utvidga modellen med den privata sektorn som komplement till den offentliga arbetsförmedlingen till hela landet.

Trots en del kloka formuleringar i regeringsprogrammet ger regeringens budgetförslag för år 2016 inte tillräcklig finansiering åt de framgångsrika pilotprojekten, Det här känns vansinnigt eftersom varje person som sysselsätts ekonomiskt är en lottvinst för samhället i förhållande till alternativet som många gånger är långtidsarbetslöshet.

Ny modell. I den skuggbudget som Svenska folkpartiet lade fram nu i november har föreslagits en

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11201 arbetslösheten växer, och paradoxalt nog samtidigt antalet lediga jobb. Det behövs alltså aktiva insatser som kan svänga den här trenden. Arbetslösheten är vårt största gissel och vi har inte råd att blunda för en utveckling där utbud och efterfrågan inte möts. Det är självfallet så att det även behövs helt andra åtgärder för att råda bukt på arbetslösheten, men de modeller som har visat sig fungera ska man ta vara på. Pilotprojekten i Birkaland och Nyland borde inte bara få en fortsättning, utan dessutom utökas till övriga delar av landet. Varje arbetslös individ som hittar nytt arbete är en seger för individen och för samhället. m

Utgiven i Forum nr 2015-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."