Utgiven i Forum nr 1991-03

Etik och moral dagens ingenjörskval

av Christian Schönberg Forum 1991-03, sida 09, 21.02.1991

Taggar: Teman: moral

Etik och moral dagens ingenjörskval

Text: Christian Schönberg

Håkan Romanischu 5 agens text. mina tekniska = Dö: har jag tagit från

Lukasevangeliets 23 kapitel vers 34. Där står skrivet: ”Fader förlåt teknikerna, ty de veta inte vad de göra!”

F’låt en yngling, hörde jag rätt? Måntro jag kommit fel? Vad handlar det om? Jag översköljs av etiska och moraliska pekpinnar från predikstolen. Här är nå’t som inte stämmer överens med den rådande verkligheten. Har jag råkat förirra mig in på de kristnas och de gröna moralisternas gemensamma valmöte inför kommande riksdagsval? Nej. Tack och lov, var det inte så galet. Det är ju bara fråga om teater. Livets stora teater. på Lilla Teaterns tiljor, där svenska ingenjörer och tekniker samlats till årets /ngenjörsforum, för att anförda av professor Gunnar Adler-Karlsson penetrera frågor kring teknik, etik och moral. I dag. i morgon — ända fram till tidens ände. Amen.

Annu för kanske tjugo år sedan hade man knappast kunnat förvänta sig att ett så stort antal tekniker av pur intresse och så aktivt skulle sluta upp bakom de ökande kraven på etiskt och moraliskt tänkande, inom sitt eget område. Att så har skett kan man i mångt och mycket tacka trion TFiF, Tekniska Föreningen i Finland, DIFF, Driftingenjörsförbundet i Finland samt STV, Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland för deras insatser som arrangörer och idékläckare i anknytning till Ingenjörforum, som redan hunnit bli något av ett årligt begrepp i Svenskfinland. STV har ju dessutom figurerat mer än vanligt i spalterna dessa tider eftersom man ju, bla uppvaktad av självaste svenske kungen, passat på att fylla 70 år.

F RUN 3/1991

Max Lundell

Claes Andersson

De svenska föreläsarna AdlerKarlsson och fil dr Maj-Lis Follér vars tunga inlägg refereras i separata artiklar i denna tidskrift, gick dock inte helt fria från mothugg. Vilket man inte heller hade rätt att vänta sig.

Håkan Romantschuk, tekn lic och direktör hos Kvmin Paperiteollisuus Ov, försvarade givetvis dagens företagsledare som enligt honom nog innerst inne fungerar enligt etiska och moraliska principer.

Romantschuk som är knuten till den kemiska sektorn sade sig visserligen inte ha nån anledning att kritisera dagens aktuella intresse för etik, moral och ansvar. men diskussionen gör honom ändå betänksam. Han frågar sig om det finns risk för att dessa grundfrågor skall hamna i samma kategori som diverse managementbudskap som kommer och går beroende på vem som råkar vara mest i ropet vid Harvard University. Romantschuk ifrågasätter betydelsen av publicerade etiska koder och förhållningsdirektiv eftersom de högst sannolikt kommer att glömmas bort efter en tid.

— Kommer man i förlägenhet, måste man fråga sig själv och tänka på de tio budorden. manar Kymi-direktören.

De många budorden och det Adlerska bibelcitatet till trots, gav församlingen inte många penni för kyrkans påverkningsmöjligheter i etiska och moraliska frågor i dagens samhälle.

Vid den efterföljande ”bordsseansen” gavs rollen som uppfostrare i huvudsak till hemmen. Men också skolornas och barnträdgårdarnas roll framhävdes 1 sammanhanget.

Finns det då ingen instans som senare i livet kunde bibringa det upp växande släktet djupare etiska och moraliska värderingar.

Den unge teknologen Max Lundell ställde i sitt anförande frågan, ”Finns det hopp?”

Ingenjörer kommer som bekant från olika tekniska skolor där de utbildats närapå oändligt länge. Och vad blir resultatet? Undervisningen består mest av matematik, fysik, kemi och ämnen knutna till det praktiska ingenjörslivet. Övningarna är av teknisk natur och konfliktfyllda uppgifter är en stor raritet. Undervisningen blir smal och de etiska konflikterna sopas under mattan.

Lundell går till storms mot att det, exempelvis i hans kurs, inte ingår en enda obligatorisk kurs i samhällskunskap. Endast en frivillig kurs finns att tillgå som motsvarar I (en!) av 180 studieveckor.

I USA finns det tekniska högskolor där upp till 25 procent av kurserna är inriktade på att ge studerandena en bred bas om det samhälle de lever i.

Riksdagsman Claes Anderssons inlägg under rubriken ”Politikernas syn på tekniken” kunde lika väl ha rubricerats ”Åsnan mellan två hötappar”. Det var en uppenbart frustrerad rikspolitiker som ondgjorde sig över den motstridiga korsinformation han utsätts för i sitt arbete. Uppgift står mot uppgift. Expertisen är föga enig. Det verkar inte finnas några bra alternativ. Men politikerna är tvungna att fatta beslut. Förutom långt gående insikt i ämnena krävs dessutom en förmåga att enligt egna moralbegrepp välja rätt hötapp.

— När jag talat med Tiuri var jag för ett ögonblick övertygad om att kon var farligare för miljön än bilen och när jag hört Anders Palmgren började jag inse att kärnkraften var den ideala energikällan, ända tills jag fördjupat mig I Tjernobylrapporten och insåg att kärnkraften innebär en orimlig risk för kommande generationer.

Hur göra när den tekniska expertisen inte är enig, inte ens i de rent tekniska frågorna? LJ RS rr

Runt hundrasjuttio mötte upp till årets InBenjörsforum kring moral och etik på Lilla Teatern.

Utgiven i Forum nr 1991-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."