Euronormer målet i tv-teknik

av Erkki Olin Forum 1988-04, sida 16-17, 03.03.1988

Taggar: Teman: teknik

SÄNANINGSNOIM,

Text: Erkki Oli procuktionsstandard möålet —

NY TV-TEKNOLOGI

LJ ör ett tiotal år sedan inleddes i EuroF- utvecklingsarbetet på en förbätt Samarbetet inom den europeiska tv-industrin är inte helt friktionsfritt, men tryck utifrån verkar som en katalysator för ett samfällt tillvaratagande av gemensamma industri- och kulturpolitiska intressen. Mycket står också nu på spel för den finska tv-industrin.

Såhär föreställer sig designer Tapani Hyvönen en tv-mottagare år 2000. — Lohja leder RACEprojektet att ta fram ett “eurotelekomnät” där flata bildskärmar är en komponent (se Forum 1/88). Ungefär 1995 tror Lohja att man kan erbjuda HDTV i flat version. Tittaravståndet för HDT blir 3,5 x bildhöjden — mot 7 gånger i dag.

1 rad sändningsnorm inom televisionen. De gamla normerna PAL och SECAM har vissa begränsningar i färg- och ljudåtergivning, som med tiden genom teknikens allmänna utveckling aktualiserats. De går inte att avskaffa Inom ramen för den existerande teknologin.

MAC för himlakanaler

Den sändningsnorm, som nu håller på att utvecklas i Europa, kallas MAC (Multiplex Analogue Component). Den är avsedd enbart för satellitburna sändningar, har ett antal varianter, och är ett steg i riktning mot en televisionsstandard som har filmens goda skärpa. Detta har högupplösningstelevisionen, som i vardagslag kaltas HDTV efter engelskans High Definition Television.

England har gått in för användning av varianten D-MAC, som möjliggör simultana ljudsignaler över 8 kanaler. Frankrike och Förbundsrepubliken Tyskland har valt varianten D2-MAC, där kanalantalet för ljudet halverats till 4.

C-MAC klarar inte kabel-tv

En tredje variant är C-MAC. Den varianten har på ministernivå rekommenderats för TELE-X-satellitens sändringar, och går till åtskillnad från de två andra varianterna i MAC-farmiljen dessvärre inte att applicera på kabeltelevisionen.

De tyskfranska direktsändande tv-satelliterna TV-SAT 1 och TDF 1 kommer att användas för D2-MAC. Den förstnämnda ligger nu tyvärr funktionsoduglig i geostationär bana på 36 000 kilometers höjd, medan den senare skall skjutas upp under våren 1988, förhoppningsvis med lyckosammare utgång.

Hur och varför olika MAC-varianter uppkommit, är en historia för sig. De är i varje fall sinsemellan kompatibla, och rekommenderas av EBU (European Broadcasting Union). Eureka kommer att använda MACsystemet också för HDTV-sändningar — med beteckningen HD-MAC. Den japanska motsvarigheten till systemet går under beteckningen MUSE.

Eurostandard målet

De europeiska elektronikföretagen Bosch i BRD, Philips i Holland, Thorson i Frankrike

MAC-normen kommer med satelliterna. På bilden ses kontrollstationen Betzdorf i Luxemburg för satelliten ASTRA som är försedd med 16 tv-kanaler. Den skall skjutas upp i oktober eller november i år.

41988 FORUN,

Färg- och ljudåtergivning I dagens syster har begränsningar. De aktualiseras genom en allmän teknisk utveckling bl aiform av avancerad reglageteknik — som demonstreras på bilden.

och Thorn/EMI i England, gjorde på Eurekas ministerrådsmöte i maj 1986 i London gemensam sak, och kom med en framstöt som ledde till uppkomsten av Eurekaprojektet EU 95, med målsättningen att snabbt utarbeta en europeisk HDTV-produktionsstandard för sändningsnormen MAC. Motsvarande japanska standard var då redan ett faktum efter ett intensivt forskningsarbete som pågått i Japan i sjutton år.

Sommaren 1987 anslöt sig också SaloraLuxor till EU 95, och ingår nu som en del i gruppen Nokia Consumer Elektronics. Därutöver består gruppen av de europeiska tvindustrier som genom företagsköp sedermera uppgått i Nokia, omtalar Salora-Luxors forskningschef Veikko Hämeenaho.

Den nya produktionsstandarden skall ge tv-tittarna en bättre programupplevelse som helhet. Karakteristika i det kommande systemet är: € stereofoniskt ljud med samma kvalitet som på CD-skivor 9 ett flertal kanaler för olika språk 9 en kanal för datöverföring, programtext och access till databaser Ö kryptering av tv-signalen så att den är mottagbar endast under specifika förutsättningar (betald tv) högre bildkvalitet och eliminering av överlappande färger Gördubblat antal linjer på tv-skärmen (1 250 mot nuvarande 6525) större bildskärmar i ett mera rektangulärt format, ca 3X5 mot nuvarande 3X4, sk wide screen, senare också flata skärmar som går att hänga upp på väggen.

Den nya standarden väntas vara i allmänt bruk år 1992.

FÖRUN, 4/1988

Europa vs Japan

Bakom den här polerade fasaden pågår i själva verket en bitter kamp om systemherraväldet. Frågan gäller: vilketdera av de två systemen — det japanska eller det europeiska — kommer att bli godkänt som världsnorm för produktion och sändning samt mottagning av HDTV?

Avgörandet sker i maj år 1990, då den konsultativa internationella radiokommittén COCIR (Comité Consultatif International de Radiodiffusion) skall sammanträda. Förstaget skall då framläggas av ett utskott kallat Study Group 11, som är ett maktfullkomligt organ inom CCIR, berättar dipl ing Otto Mikkelä på Yleisradio. Mikkelä, som svarar för Rundradions produktionstekniska utveckling, är själv en av medlemmarna i Study Group 11.

Det japanska systemet med den nya sändningsstandarden MUSE är inte kompatibelt med dagens teknik, som bygger på den gamla NTSC-signalen med 525 linjer och 60 Hz (60 delbilder = 30 helbilder per sekund) och PAL-signalen med 625 linjer och 50 Hz. Linjeantalet blir nu 1125 med samma bildfrekvens som tidigare, mot det nya europeiska systemet med 1250 linjer och bildfrekvensen 50 Hz. Mikkelä anser att de nya systemen på grund av dessa avvikelser är ytterst svårförenliga.

På CCIR:s plenarsammanträde i Dubrovnik i maj 1986 lyckades européerna i samråd med nöd och näppe utverka ett beslut som förhindrade ett ensidigt godkännande av det japanska produktionssystemet för HDTV, trots kraftiga påtryckningar från USA:s sida. Ifall genomdrivandet av den japanska standarden då hade lyckats, hade följderna varit att långt över 100 miljoner tvapparater enbart i Europa — samt därtill tiotals miljoner videobandspelare — med e gång gjorts obsoleta efter starten av HOTVsändningarna. De ekonomiska förlusterna för såväl tv-producenter som hushåll hade blivit enorma och svåra att överblicka.

Redan följande månad i London var den europeiska industrin därför upplagd för och helt ense om behovet av ett eget utvecklingsprojekt. EU 95 med en budget på 900 miljoner mark kunde köras igång.

Parallell standard

Under Genéve-mötet i november senaste år framlade CCIR:s Study Group 11 ett förslag om en europeisk HDTV-standard parallellt med den japanska, trots att motståndet på amerikanskt håll alltjämt var mycket hårt. De amerikanska delegaterna gjorde bl a gällande att man inom EU 95 gjort sig skyldig till hemlighetsmakeri, omtalar Mikkelä, som deltog i den dramatiska uppgörelsen i Geneve.

Först år 1989 kommer den europeiska HDTV-produktionsstandarden att ges full offentlighet. Nästa demonstration — där systemet inte ännu i sin helhet presenteras — är /BC-expon i Brighton hösten 1988.

Det utvecklingsprojekt, med en budget på 200 miljoner mark, som nyligen föreslagits TEKES bör ses mot bakgrunden av de händelser som slutligen lett till ett bestående samarbete inom den europeiska tv-industrin. Projektet, som är uppdelat I 12 underavdelningar, har som allmän målsättning att stöda den finländska tv-industrins exportansträngningar i det uppkomna läget. Uppslutningen kring projektet är också unik för finska förhållanden, i och med att all industri’och alla organisationer med intressen på de områden projektet innefattar nu aktivt deltar.

Resurskoncentrationen är motiverad för en industrigren som ännu har mycket att ge. Den totala årsomsättningen uppgår redan nu till 7,5 miljarder mark. LJ

Trådlös bildöverföring från video

Nya manicker för användning i hemmen kommer kontinuerligt ut på marknaden. En nyhet som nyligen introducerats i England är en billig trådlös miniatyrsändare för videobandspelare. Sändarna, som kostar något över 30 GBP, använder UHFfrekvenser som är avsedda för rundradioverksamhet. Sändarens räckvidd är ca 100 m, vilket innebär att tex flera närbelägna familjer kan titta på ett och samma videoband samtidigt.

Troligt är att man i Finland inte utan vidare accepterar användningen av dylika apparater, utom eventuellt för vissa specialändamäl. Det för rundradioverksamhet avsedda TVUHF-området kommer i varje fall inte i fråga. M 17

Utgiven i Forum nr 1988-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."