Utgiven i Forum nr 1971-01

Experter värda sin vikt i guld

av Anders Palmgren Forum 1971-01, sida 05, 20.01.1971

Taggar: Teman: experter

FORU 20. 1. 1971

Forum 1/71

Experter värda sin vikt i guld

Finland är rikt på värdefulla malmer. Titan, vanadin, krom, järn, kobolt, nickel, koppar, zink, silver, kadium, platina, guld, bly brytes ur vår mark. Metallråvaror exporteras i stor utsträckning till betydande nytta för handelsutbytet. Högre förädlingsgrad och åtminstone självförsörjning eftersträvas inom metallindustrin.

På senaste tid har många nya investeringsprojekt aviserats: Valsverk, stålverk, nya gruvor. Produktionens åtgång har förmodligen konstaterats vara tryggad under en avsevärd framtid för den expanderande branschen. Som vanligt utgör ökningen av tillverkningskapaciteten på andra håll i världen ett frågetecken. De planerade nya industrianläggningarna blir långt automatiserade. Personalens numerär är liten i förhållande till kapitalsatsningen. Det behövs emellertid specialutbildat folk till hundratals nyckelposter i de nya anläggningarna. Sannolikt finns inte dessa experter i tillräckligt antal, vilket speciellt. gäller branschens produktutvecklare, metallurgerna. Också i många andra industrigrenar råder brist på kvalificerad personal, men investeringarnas storlek och arbetsplatsernas kostnad gör problemet kritiskt p denna sektor. Arbetsplatsernas naturliga lokalisering utanför Helsingfors underlättar inte heller situationen.

I inledningen av verksamheten och om goda konjunkturer råder, kan man arbeta i stål- och valsverk med stöd av knowhow från utländska konsulter, licensgivare och utrustningsleverantörer, samt med standardprodukter på programmet. Då produktåtgången minskar eller av andra skäl produktförnyelse mot specialkvaliteter behövs, kan inte främmande köpt hjälp ersätta egen expertis. Utbildningen av metall-lärda har ökats kraftigt på åtminstone högskolenivå. En viss fara föreligger för överskjutning i skol- . ningsvolymen men en rätt hög ökning kan nog marknaden bära. Ytterligare försök borde göras för att omspecialisera studerande med inriktning på mindre expansiva områden av teknologin. Ansträngningarna att hemkalla emigrerade metallexperter har redan intensifierats. Värdet av en god expert uppgår lätt till en mansvikt silver, men frånvaron av sagda expert kan möjligen kosta samma vikt i guld. Det är ändå fråga om bara någon procent av investeringen i ett stålverk av planerat format. IM

Anders Palmgren

Mantalsskrivningen - fiasko!

Det finns säkert ingen som förnekar att mantalsskrivningen i år blev ett fiasko. I en fastighet som Forum närmare har undersökt hade 70 personer av 250 fätt fel modersmål.

Det grundmaterial som för sju år sedan inlämnades var med säkerhet inte behäftat med dessa fel.

Man kan gärna beskylla disponenter och gårdskarlar för misstag. Ja, man kan tom utpeka datamaskinerna som syndabockar. Men man måste snart inse att de som verkligen är skyldiga bör avgå.

En så här viktig sak måste ha en klar organisation. Arbetsfördelningen och ansvarsfrågorna bör vara utredda. Instruktionerna till alla parter bör vara enkla och klara. Kontrollen av grundmaterialet effektiv.

Man frågar sig hur man kommer att kontrollera de listor som datamaskinerna kör fram mot det grundmaterial som nu inlämnats.

Värt förtroende för hela mantalsskrivningen kan inte återställas med mindre än att vi nu får bevis för att samma fel inte upprepas. Därför föreslår vi att man i april-maj tillställer disponenterna nya datalistor (utdrag från folkräkningen och mantalsskrivningen) som kontrolleras mot det grundmaterial som inlämnades i januari 1971.

Detta är inte enbart en språkfråga — om myndigheterna vill få tillbaka förtroendet bör man satsa på effektiv kontroll och uppföljning.

H arry Myrberg

Utgiven i Forum nr 1971-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."