Utgiven i Forum nr 1985-06

Finansieringen

av Christer Ekebom Forum 1985-06, sida 08, 03.04.1985

Taggar: Teman: ekonomi

Drömmen kan bli verklighet, men det lönar sig att i god tid tänka på finansieringen.

Lånevillkoren varierar

I Finland förekommer idag i huvudsak tre typer av bostadslån för den som har för avsikt att bygga sig ett egnahemshus eller köpa en färdig bostad. I de fall där staten är ”inblandad” är lånevillkoren noggrannt bestämda och lika hos alla banker. I samband med sk hårdvalutalån varierar lånevillkoren hos olika ban ker.

Av CHRISTER EKEBOM

IE Den mest kända typen av bostadslån är troligen det sk aravalånet, som det fortfarande, men numera felaktigt kallas. Staten beviljar dessa lån på villkor som i stort sett motsvarar de villkor som gällde för de egentliga aravalånen. Kanske benämningen aravalån därför så envist fortfarande hänger med. Principen för dessa lån är att de ska beviljas åt familjer som på grund av sin ekonomiska ställning inte kan skaffa sig en bostad eller bygga ett eh-hus med fri finansiering, Lånetiderna är långa, närmare 30 år och räntorna låga. I början av lånetiden förekommer inga amorteringar, men å andra sidan är lånen förknippade med flera begränsande villkor. Dels ska familjens inkomster och förmögenhet ligg under vissa bestämda gränser, dels ska huset som byggs eller lägenheten som köps klara vissa kostnadsgränser och sist men inte minst, förekommer en del ganska betydelsefulla begränsningar i möjligheterna att sälja huset eller lägenheten. Kommunernas byggnadsmyndigheter eller ortens banker kan informera närmare om dessa villkor och framför allt vilka möjligheter det finns att få aravalån på just den aktuella orten (ibland är det lätt, ibland mycket svårt, beroende på antalet sökande). Aravalånens popularitet har emellertid under senare år tydligt minskat, troligen på grund av de begränsningar som är förknippade med lånen.

BSP-lånet

En lånetyp som enligt samstämmiga uppgifter har ökat i popularitet rätt märkbart under den senaste tiden, är de sk bostadssparpremielånen, eller kortare; BSPlånen. Dessa lån är uteslutande avsedda för yngre familjer eller personer som har för avsikt att skaffa sig sin första bostad. Man kan säga att lånet är ett mellanting mellan aravalånet och ett hårdavlutalån. Staten har ett finger med i spelet i samband med BSP-lånen i och med att staten betalar en del av den sparpremie som erläggs åt bostadsspararen under spartiden, utöver den normala räntan, Den andra delen av sparpremien erläggs av banken. En kanske ännu viktigare faktor i sammanhanget är att staten under den första hälften av lånets återbetalningstid betalar en del av låntagarens ränta.

Det här lånet är, självfallet, behäftat med vissa begränsningar. För att erhålla statens räntestöd måste bostadens kvadratmeterpris understiga vissa maximigränser. I Helsingforsregionen ligger gränsen idag kring 6000 mark per kvadratmeter, vilket kan förorsaka problem; om gränsen överskrids, betalas inget räntestöd alls. Men i resten av landet lär gränserna inte ställa till några större problem. Räntestödet utbetalas för lån till ett maximibelopp på 200 000 mark idag. Den eventuella överskjutande delen erhåller inget räntestöd.

Sparvillkoren är ganska stränga, men knappast omöjliga; det gäller att på ett speciellt för ändamålet öppnat konto en gång per kvartal, under minst 8 kvartal, sätta in en summa som är minst 750 mark och högst 7500 mark. Insättningen får således ske endast en gång per kvartal men den måste ske regelbundet varje kvartal. Om spararen hoppar över ett kvartal, avbryts det hela och man får lov att börja om från början! Här går det inte att försöka kringgå det hela på något sätt, för myndigheterna har rätt att kontrollera lånet i efterskott och då brukar man speciellt kontrollera att sparvillkoren har uppfyllts. Det bör observeras att den insatta summan per kvartal ingalunda hela tiden behöver vara densamma. Huvudsaken är att den håller sig inom de givna gränserna. Likaså saknar insättningsdagen betydelse, bara insättningen sker inom det aktuella kalenderkvartalet.

Inga specialkrav

I samband med beräkningen av lånebeloppet är reglerna också annorlunda än i samband med aravalånet. B5P-lånet beviljas på basen av en realistisk kostnadskalkyl som låntagaren ska presentera för sin bank. Aravalånet beräknas på basen av sk

Fortsättning på sid 41

Utgiven i Forum nr 1985-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."