Utgiven i Forum nr 1974-07

Finland klassificeras av Internationella valutafonden

Forum 1974-07, sida 29, 19.04.1974

RAUMA-REPOLA OY

BALANSRÄKNING 31. 12. 1973

Aktiva Passiva Finansieringstillgångar Främmande kapital Köntanter och bankfördringar Kortfristiga skulder Kassa och bankkonton …..- 85 765 399,46 Växelskulder …ssssserer rr 62 454 000,— Reversfordringar Bankskulder = ,.sistierrsve 3 004 113,84 Leverans- Kontöskulder . krediter 333 224 330,30 Leveranskrediter 71 171 838,50 Övriga 10 540 265,31 343 764 595,61 Inköps- och övriga Kontofördringar — ” . kontoskulder 351 532 280,94 Försäljnings- och Erhållna försäljövriga ningsförskott 352 239 429,65 784 943 549,09 " fordringar 215 636 995,11 - 850 401 662,93 Förskott till | Långfristiga skulder leverantörer 21 632 549,35 237 269 544,46 666 799 539,53 Leverans- . Omsättningstillgångar krediter. 225 756 424,64 Färdiga varor och halvfabrikat 234781 205— Obligationslån 107 153 935,— Råvaror och materialer ….:. 335 002 207,— 569 783 412,— He : ingslån et 250 vn oo 3 ——- ensionsfon j| — Svläggringstillgånga ” Övriga långfristiga jordfastigheter .. 71645 203,73 skulder 243 681 000:15 646 747 051,95 1497 148 714,88 värdelör- ” Värderingsposter böjning ….. 50 000 000,— Reservering för kreditrisker .. 3 000-000,— ökning 1898 957,87 . Garantireservering « 1500 000,— 4 500 000,— minskning 114 734,60 123 429 427,— Överförin; OStef omörsaresesrsrr ra srt s Rea 17 100 511,67 Industrifastigheter 137 472 396,— Eget kapital ökning 19.755 489,43 Aktiekapital ……oo-.osse 157 000 000,— minskning och Reservfond …,..w+ + 12850 000,— avskrivning 16 263 17443 140 964,711,— Dispositionsfond «+ 107.557 905,24 Maskineroch 0 Skattereservering eregesepar 5 000 000,— inventarier 195 508 762,— Styrelsens dispositionsmedel 260 009,40 ökning 91 390 816,93 Vinst fn minskning och ; gående år 7 440 597,47 avskrivning — 63 908:618,93 222.990 960,— Räkens skaps- , Övriga anläggnings- Årets vinst .. 18.505 244,29 25945 84176 308613 756,40 tillgångar 16 999 012,-— ökning 14 493 836,63 minskning och avskrivning 2 817 617,63 28675 231,— Investeringstillgå: täckta med konjunkturdepositioner ökning 3 303 950— minskning och avskrivning 3 303 950,— — Pågående anskaffningar …..- 27 745 254,— Värdepapper 30 267 060,— : ökning 14 241 879,— 44508 939,— = 588314 522, — Värderingsposter er 649 004,58 ökning - 380 100,— minskning och avskrivning .. 146 953,41 882 151,17 Överföringsposter ……iesersrr prorsssseri 1583 358,25 mk 1827 362 982,95 mk 1827 362 982,95 : Ansvarsförbindelser mk — 101469 781,— av vilka solidariska förl mk — 13789 764,— RESULTATRÄKNING 1973 Kostnader Iätäkter Egentliga kostnad: Egentliga intäkter Löner - .. 248193 849,31 Iritäkter av rörelsen ,.. 454 852 743,57 Hyror oo.osvs - 199 410,99 Ränteintäkter — ….. 29588 913,13 Räntekostnader 68.447 351,25 Intäkter från egna skogar 2 041 066,58 Kursförluster . 2350 814,26 Övriga egentliga intäkter . 3 442 884,— Skatter — ….« 5 139 700,94 Avskrivningar öar ss 81090 846,21 . Övriga egentliga kostnader .. 63998 390,03 Överfört till pensionsfonden 2 000 000,— = 471 420 362,99 Räkenskapsårets nettovinst 18.505 244,29 pik 489 225 607,28 mk 489925 607,28 Omsättning ‘…….ssss våssan servskärt mk 1128 606 655,09 Forum 7/74 27

Utgiven i Forum nr 1974-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."