Utgiven i Forum nr 1997-06

Finland, Sverige och EMU

av Mikael Ingberg Forum 1997-06, sida 09, 16.06.1997

Finland, Sverige och EMU

SVERIGES REGERING BESLÖT SIG FÖR ATT VÄNTA OCH SE I FRÅGA OM EMU. BESLUTET VAR INTE HELT OVÄNTAT, MEN STÄLLER OCKSÅ BESLUTSFATTARNA I VÅRT LAND INFÖR EN HEL DEL NYA FRÅGOR.

erssons regering har unde hela sin verksamhetsperio haft svårt att definiera si uppfattning om EMU. Delvis beror detta säkert på att centerpartiet, av vars stöd regeringen Persson är beroende, har varit klart emot att Sverige skulle sträva till att ansluta sig till den ekonomiska och monetära unionen genast från starten.

Delvis beror det säkert också på att fackföreningsrörelsen i Sverige har ställt sig mera tvivlande till EMU-projektet än facket i vårt land. Delvis beror Sveriges mjuka nej till EMU säkert också på att nationalekonomerna där klarare har lyft fram de risker den monetära unionen medför för ett litet land med en relativt ensidig industristruktur än vad kollegerna i Finland har gjort. Speciellt för den konjunkturkänsliga skogsindustrin anses ju EMU-projektet innebära stora faror i och med att valutakurspolitiken försvinner som ekonomiskt-politiskt instrument. Men sist och slutligen är nog också den svenska regeringens beslut ett uttryck för en viss brist på politiskt ledarskap, en uttryck för en relativt ung och oerfaren statsministers osäkerhet inför stort, för att inte säga ett historiskt beslut gällande nationens framtid. Man har en känsla av att den svenska regeringen med statsministern i spetsen har funderat mera på opinionsundersökningarnas resultat än på hur man borde sälja Europaprojektet åt sina väljare. Man har låtit sig ledas av opinionsmätningarna snarare än att man skulle ha försökt staka ut kursen för nationen.

FORUM NR 6/97

Mikael Ingberg

LÄRAS

I vårt land har situationen varit den motsatta. Ibland har man fått den uppfattningen att regeringen med statsminister Lipponen i spetsen med en dåres envishet har upprepat den enda sanningen:Finland kommer att gå med i EMU från starten. Regeringens omutligt positiva inställning har förvisso varit ett uttryck för politiskt ledarskap, men samtidigt har den fått närmast fanatiska och delvis antiintellektuella drag.

Enligt min uppfattning har man €xempelvis inte i tillräcklig utsträckning förklarat för populasen vad ett EMUmedlemskap kan innebära på längre sikt. Själv är jag nämligen övertygad om att en valutaunion inte kan fungera i längden utan en politisk överbyggnad med gemensam budget- och finanspolitik. Sålunda innebär bildandet av EMU ett långt steg i riktning mot en federal stat i Europa, vilket sällan har framförts av regeringens medlemmar. I ett sådant perspektiv borde politikerna igen närmare analysera och begrunda beslutsprocesserna inom EU, som ju idag kan sägas vara varken särskilt effektiva eller demokratiska: ett parlament utan egentlig makt, och en regering - kommissionen - utan något som helst politiskt eller parlamentariskt ansvar.

Fat KEN En annan frågeställning som knappast alls har diskuterats hos oss är implikationerna av medlemskapet i valutaunionen på konjunkturpolitiken. Redan ovan konstaterade jag att dess risker har lyfts fram av de svenska nationalekonomerna, men knappast alls hos oss, trots att den svenska rationalekonomin är mera mångsidig än vår, och de problem som ett uppgivande av valutakurspolitiken ger upphov till därför torde vara mindre i Sverige än här hemma. Dessutom borde vår närhistoria stämma till eftertanke: fastkurspolitiken i slutet av 1980-talet var ju trots allt inte särskilt tyckad. FFrkåa Intressant är nu att se huruvida Sveriges mjuka nej till EMU kommer att påverka den finländska debatten. De första reaktionerna från våra ledande regeringspolitiker har ju varit att Finland fattar sitt eget beslut helt oberoende av Sverige. Detta är emellertid troligen en sanning med modifikation. I bakgrunden finns sannolikt en uppfattning om att Sverige närmast av inrikespolitiska skäl inte kunde fatta ett positivt beslut just nu, men att man kommer att komma med efter en tid, exempelvis efter nästa riksdagsval. Men osäkerheten om EMUmedlemskapets positiva konsekvenser för vårt land måste rimligtvis ha tilltagit. Samtidigt innebär Sveriges beslut säkert också ett svårt slag för hela EMU-projektet. Sannolikheten för att projektet förverkligas enligt ursprunglig tidtabell har definitivt minskat. smd e nistun[uox

Utgiven i Forum nr 1997-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."