Utgiven i Forum nr 2017-07

Finlands blindsida: privat sparande

av Stefan Haglund Forum 2017-07, sida 15, 31.08.2017

DEBATT

Odin Fonder Finland skriver en seri debattinlägg under år 201 i Affärsmagasinet Forum

Finlands blindsida: privat sparande

Xx Hushållens skuldsättningsgrad bara ökar och sparkvoten är klart negativ. När får finländarna upp ögonen för fler, fria och mer oberoende sparformer?

I våra västra grannländer Sverige och Norge har politiker redan för länge sedan insett nyttan med att stöda privat sparande. Trots att kostnaderna i det övrigt välorganiserade finländska pensionssystemet håller på att bli orimligt höga, för såväl arbetsgivare som arbetstagare, så verkar det som att Finland saknar stark politisk vilja eller ens intresse för att sporra privat sparande. En öppen dialog och diskussion i hela branschen behövs för att utforma en effektiv, förmånlig och oberoende sparform.

Norskt exempel. I Norge har man beslutat att stöda privat sparande med ett så kallat aktiesparkonto (ASK). Förslaget, som träder i kraft i september i år, kommer att ge möjlighet att spara på detta konto utan bindningstid och utan negativa skatteeffekter vid byte av placeringsinstrument. Skatt på vinsten realiseras först då hela det insatta kapitalet har tagits ut.

För att skapa en effektiv och konkurrenskraftig produkt blir det möjligt för de flesta finansbolag att erbjuda dessa konton. I klartext betyder det att inte bara banker och livbolag (försäkringsbolag), utan även värdepappersföretag och fondbolag får rätt att erbjuda denna produkt. Kontot har fri bytesrätt mellan olika aktörer och en kund kan ha konton hos flera aktörer. Försäljning eller byte av aktier eller fondandelar skatteförs inte förrän man tar ut pengarna från kontot. För att försäkra sig om att produkten ska bli en succé tillämpar Norge en övergångsregel så att personkunder kan flytta sina nuvarande innehav till detta nya sparkonto utan skattekonsekvenser.

Blir Sveriges väg vår? Även Sverige har redan länge stöttat privat sparande genom ett liknande konto, det så kallade investeringssparkontot (ISK). Tanken är även här att stimulera sparande och göra det enklare för privatpersoner att äga aktier, fonder och an dra värdepapper. Kontot är kostnadsfritt och transaktioner inom ISK är skattefria. Även administrationen har gjorts mycket enkel, eftersom transaktioner inte behöver deklareras,

På kontot utmäts en årlig schablonskatt som är baserad på statslåneräntan och kommer att vara 0,375 procent för år 2017. Även i Sverige har det livligt diskuterats kring möjligheten att utvidga rätten att erbjuda ISK-konton. Värdepappers- och fondbolag kommer troligtvis ännu år att få rätt att erbjuda dessa konton, vilket ökar konkurrensen och sänker kostnaderna för privat sparare.

Skillnaderna mellan dessa sparkonton (ISK och ASK) och kapitalförsäkring, eller ”försäkringsskal”, är förstås att tillgångarna på dessa sparkonton ägs av dig, iegenskap av kontoinnehavare. En kapitalförsäkring är du förvisso också ägare till, men definitionsmässigt är det försäkringsgivaren som registreras som ägare till de underliggande tillgångarna.

Finland saknar nystart. Hurudan är då situationen i Finland? Efter det snöpliga utfallet med LS -sparkonton behöver vi en nystart för denna typ av produkter. Vibehöver en effektiv och konkurrenskraftig produkt som erbjuds oberoende och förmånligt av alla typer av värdepappersbolag — inte enbart av banker och försäkringsbolag.

Produkten bör vara lättförståelig både vad gäller beskattning och uttagningsrätt. Olika politiska vindar och åsikter i samhället får inte heller påverka spararnas tillit till dessa konton. Sparar dulångsiktigt till din pension vill du inte bli ”lurad” av politiska svängar kring denna produkt. Spararna behöver även ha fri bytesrätt mellan leverantörer så att marknaden blir effektiv för dessa produkter.

Det ligger i alla finländares intresse att sparandet blir lättare och att alla behandlas likvärdigt. Därför borde lagstiftaren nu agera snabbt i denna fråga. Modeller finns i våra nordiska grannländer - nu är det dags att modernisera sparformerna i Finland också! m

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 72017

Stefan Haglund är vd för Odin Fonder Finland.

”Sparar du långsiktigt till din pension vill du inte bli “lurad” av politiska svängar kring denna produkt.”

Utgiven i Forum nr 2017-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."