Utgiven i Forum nr 1971-10

Finländsk processdator i industritillverkning

Forum 1971-10, sida 21, 26.05.1971

Taggar: Bolag: Oy Strömberg Ab Teman: processdatorn

Finländsk processdator I industritillverkning

Vid Oy Strömberg Ab:s Sockenbäckafabriker har efter fyra års utvecklingsarbete den första industriellt tillverkade processdajorn i Finland, Strömberg 1000, blivit färdig. Strömberg 1000, som är den första medelstora datorn av helt finländskt ursprung, är speciellt lämpad för processtyrning, men den kan lika väl användas för andra krävande uppgifter såsom vetenskapliga beräkningar och databehandling. De första tillämpningarna för datorn är processövervakning och reglering inom pappers- och cellulosaindustrin. Detta nu färdigblivna utvecklingsskede måste anses som en betydande ny landvinning för den inhemsk elektronikindustrin.

Strömberg 1000 utgör en logisk fortsättning på Strömbergs traditionella verksamhetsområde. Målsättningen är ingalunda endast själva processdatorn, utan kompletta elektroniska system för industrin. För ett decennium sedan bildades utgående från ett tillverkningsprogram som omfattade komponenter, elmaskiner, transformatorer och brytare, helheter, till vilka elektroniska regulatorer av egen tillverkning kunde anslutas. På detta sätt började konstruktionen av eldriftsystem för träförädlingsindustri, kommunikationsmedel och andra industritillämpningar.

Följande skede i denna utveckling är ännu större helhetsfunktioner, varvid eldrifterna och processtyrningen integreras till en helhet. Detta är nu möjligt, då Strömberg 1000 datorsystemet är färdigt.

Varför har man valt att utveckla en egen dator?

Då Strömberg 1000 projektet påbörjades, fanns det ingen dator på marknaden, som uppfyllde de ställda tekniska kraven. Fastän datorurvalet nu, fyra år senare, är mycket större, står Strömberg 1000 tack vare sina tekniska specialegenskaper i spetsen för utvecklingen.

Egen planering och tillverkning har utöver de rent tekniska aspekterna även andra betydelsefulla fördelar. Som en följd av utvecklingsarbetet står en kunnig expertgrupp till förfogande, som fullständigt behärskar både datorns elektroniska uppbyggnad och programmering. Denna grupp kan snabbt och effektivt vidareutveckla systemet och ta i beaktande indi Forum 10/7 viduella ön kemål beträffande apparatur eller program. Tack vare den egna datorn är man oberoende av underleverantörer i samband med leveranser och man behöver inte använda utländsk teknisk hjälp.

Många uppgifter som normalt hör till en dator operativa system sköts hos Strömberg 1000 med apparaterfheter. På detta sätt har datorn snabbhet ökats och det operativa systemet förenklats.

Datorn fungerar i realtid och många program kan köras samtidigt. Dessa egenskaper fordrar en snabb avbrottsenhet, som utför kontinuerlig prioritetsövervakning, samt ett effektivt skyddssystem, som hindrar de olika programmen från att störa varandra.

Det operativa systemet arbetar i realtid och handhar alla rutinuppgifter. Detta gör programmeringen snabb och enkel.

Ett stort urval periferienheter för in- och utmatning av data samt för processmätning och styrning har utvecklats. Strömberg 1000 kan som följd härav lätt användas i de mest olikartade tillämpningar.

Emedan datorn ofta kommer att användas i industritillämpningar krävs robust utförande, korrosionstålighet, liten störningskänslighet och hög pålitlighet. Speciell uppmärksamhet har fästs vid dessa frågor och de erfarenheter som Strömberg har från industriella eldrifter och digitala mätinstrument har utnyttjats vid utvecklandet av Strömberg 1000.

2

Utgiven i Forum nr 1971-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."