Utgiven i Forum nr 1975-13

Finnjet - skräddarsydd för Östersjön

av Kaj Levander Forum 1975-13, sida 16-17, 03.09.1975

Taggar: Bolag: Finnlines Teman: sjöfart

FORUM 13 - 7 1 ersjö passagerarfartyg undersökts. Arbetet ledde till resultat och kontraktet för nybygget undertecknades i december 1973.

Vertikalt arrangemang

För alla 1500 passagerare finns hyttplats ombord. Passagerarhytterna är av tre olika typer. A- och B-hytterna förses med egen WC-dusch-modul och placeras i fartygets främre del. Hytterna ligger på 3 helt identiska däck vertikalt ovanför varandra med alla rör mm i prydliga vertikala linjer. C-hyttavdelningen ligger mera midskepps under bildäck. Hyttavdelningarna har placerats långt bort från maskinrum och propellrar, men även väl avskilt från passagerarnas allmänna utrymmen med dansmusik och spring i trappor.

Alla de allmänna utrymmena såsom matsal, danssalong, nattklubb finns nämligen i fartygets akterdel. Uppe på 9. däck ligger utsiktssalongen varifrån en spiraltrappa leder till fyrbaren uppe på fartygets ”tak”. Mellan hyttavdelningarna och de allmänna utrymmena finns stora aulor med trappor och hissar för passagerarna ända nerifrån C-hytterna på 1. däck upp till utsiktssalongen. På 1. däck under hytterna ligger även passagerarnas bastuavdelning med simbassäng och ”vak” för vinterbadare.

Arbetsvänlig för besättninge Även fartygets besättning har beaktats i projekteringen. Maskineriet är helt automatiserat och kan köras med obemannat maskinrum. Maskinövervaknin gen och -styrningen är koncentrerad till en manövercentral. Även på ekonomisidan har betydande minskningar av arbetsuppgifterna ombord kunnat göras tack vare den rationella provianthanteringen och ett vettigt köks- och penteriarrangemang.

Fartygets befäl bör i enpersoners hytter

FINNJET I SIFFROR KUVUDDIMENSIONER

Längd, största 212.8 m

Längd I vattenlinjen — 200.0 m

Bredd 25.4 m

Djupgång, skrov 6.5 m

Djupgång, propelier 7.2 m

Sidohöjd 14.8 m DÖDVIKT 2500 ton PASSAGERARUTRYMMEN

A-hytten 2 + 2 personer

B-hytten 2 personer

C-hytten 4 personer

Passagerare totalt 1532 personer

Allmänna utrymmen ca 3500 m? PROVTURSFART 30.5 knop

FRAMDRIVNINGSMASKINERI 2 st Pratt & Whitney FT4C gasturbiner som via reduktionsväxlar driver propellrar med ställbara blad

Effekt 2x27.5 MW Gasturbinvarvtal 3800 v/min Propellervarvtal 171 v/min

HJÄLPMASKINERI 5 st Wärtsilä V22 dieselgeneratorer

Effekt 5x 1350 kW ÅNGPANNOR 2x7 ton/t TANKKAPACITET

Brännolja ca 1900 m?

Färskvatten ca 1200 m?

Ballastvatten ca 2000 m på 8. och 7. däck medan manskapets hytter ligger midskepps på vardera sidan av bildäcket. Både befäls- och manskapshytterna har egen WC-dusch-modul. Ing " besättningsutrymmen har placerats unde bildäck i enlighet med personalorganisationernas önskemål.

Fullständig luftkonditionering

Fartygets samtliga utrymmen är fullständigt luftkonditionerade för maximal komfort både sommar och vinter. Luftkonditioneringsaggregaten har placerats på 7. däck mellan passagerarutrymmena och befälsavdelningen. Varje aggregat står i rätt brandzon, och kanaldragningen till de olika utrymmena är enkel.

Rationaliserat kök

Provianthanteringen och köksfunktio- nerna har på Finnjet arrangerats på ett nytt sätt. Provianten lyfts ombord i containers med fartygets egen kran och placeras på akterdäck.

Containerna fungerar som proviantrum .

och en del av dem är försedda med kylmaskineri. Provianten är delvis förbehandlad i ett hamnkök. 1 proviantcontainerna förvaras maten i moduliserade kärl och fat på vagnar. Dessa rullas sedan direkt in i köket eller prepareringsstationerna. För om köket ligger matsalens penteri där det även finns 2 hissar för transport av färdig mat till de andra däcken. Alla penterier ligger i samma vertikala linje ovanför varandra.

Forts. på sid. 28

Oy SCAN

Finlands största bilföretag sålde

Scan-Auto-koncernens försäljning, som till hälften omfattar Saab-personbilar från fabriken i Nystad och till den andra hälften Scania-lastbilar och -bussar, bytesbilar, serviceverksamhet marinmotorer, motorer för arbetsmaskiner, reservelverk, generatoraggregat, luftfarkoster, reservdelar,

Koni stötdämpare m.m., var under verksamhetsåret 1974 04 01 — 1975 03 31 i det närmaste 660 miljoner mark.

Ökningen jämfört med föregående verksamhetsår är över 38 procent.

Personbilsförsäljningen växte med drygt 43 procent, lastbilsförsäljningen med 17 procent, bussförsäljningen med 24 procent och reservdelsförsäljningen med 23 procent.

Investeringsverksamheten fortsatte under redovisningsperioden. I Olarsby i Esbo slutfördes arbetena på ett bilhus. Tammerfors bilhusets tredje byggnadsskede blev klart. Också bilhuset i Kouvola utvidgades. Genomförandet av dessa projekt ger 107 nya arbetsplatser.

Vid redovisningsperiodens slut var Scan-Autos Saab-verksamhet representerad på 79 orter genom 96 egna filialer, dotterbolag och andra återförsäljare, Under året tillkom 14 nya Saab-verksamhetspunkter medan två bortföll. Scan-Autos Scania-verksamhet blev oförändrat representerad genom 48 verksamhetspunkter på likaså oförändrat 38 orter.

Antalet anställda i Scan-Auto jämte dotterbolag uppgick vid redovisningsperiodens slut till 1.387 mot 1.262 ett år tidigare.

Genom bolagsstämmobeslut den 7 oktober fördubblades bolagets aktiekapital till 30 miljoner mark.

Sammansättningen av nettovinsten, som är 17 miljoner, visar att Saabverksamhetens resultat tack vare stark försäljningsökning något förbättrats jämfört med fjolårets mindre tillfredsställande andel i totalresultatet.

Styrelsens ordförande är ministe » Olavi J. Mattila och verkställande di rektör kommerserådet Claes Rydman.

DATA OM VERKSAMHETE 1975 03 31 1974 0331

Försäljning - 657 milj. 483 milj. Ärsvinst 17 22 Totala löner 42 28 Betalda skatter 9 11… Betald oms. skatt 67 », 49 Avskrivningar 12… Too ” Aktiekapital 30 15… Fonder To. To» Antal anställda 1.387 personer 1.262 personer Antal Saab-verksamhetspunkter 79 67 Antal Scania-verksamhetspunkter 48 48 Dotterbolag: Oy Lov-Auto Ab, Oy Importer Ab Grundlagt: 1949 RESULTATRÄKNING 1974 04 01 —1975 03 31 Försäljningsintäkter 629.831.487,28 v Försäljningens korrektivposter:

Kreditförluster 223.427,83

Indirekta skatter 63.699.706,97 — 63.923.134,80 Omsättning 565.908.352,48 Kostnader:

Varor 431.764.288,66

Förändring i lager 24.515.485,00

Löner 30.087.461,82

Hyror 3.168.463,4 Övriga kostnader 37.960.496,39 —527.496.195,33 Driftsbidrag 38.412.157,15 Avskrivningar: . "

Byggnader 2.292.869,29 "

Maskiner och inventarier 9.033.874,49 — 11.326.743,78 Rörelsevinst 27.085.413,37 Övriga intäkter och kostnader:

Ränteintäkter 14.232.520,6 Övriga intäkter 492,818,6 Övriga kostnader - 333.000,00 14.392.339,2 41.477.752,6 Ökning av reserveringar — 1.086.000,00 Räntekostnader — 14,775.150,16 Direkta skatter — 8.610.000,00 Räkenskapsperiodens vinst 17.006.602,50

Utgiven i Forum nr 1975-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."