Utgiven i Forum nr 1983-07

Fjolåret gav nolltillväxt

Forum 1983-07, sida 20-21, 13.04.1983

Taggar: Teman: ekonomi

FRIN FRIN Moercators Index

Mercators index för den produktiva aktiviteten ino den marknadsinriktade sektorn av vårt närings liv visade i fjol en stegring med mindre än en hal procent. Tillväxttakten var enligt de preliminär siffrorna nästan exakt densamma också i december,

Fjolåret gav nolltillväxt

EH Att man i november och december kom en härsmån på plussidan är värt att anteckna eftersorn man tidigare under hösten gick på minus. Medan produktionsutfallet under tredje kvartalet var -0.4, blev det under fjärde kvartalet +0.3. Det är alltså fråga om en svag förbättring som dock ännu ligger inom felmarginalen.

Ovan användes termen produktiv aktivitet inom den näringsinriktade sektorn. Med detta avses att Merca RT 1 Näringsgrenaknas ätvecklingstålll | vitx -ly + 9 UN IX-X -0 +8 -1 XXI +09 +4 +6 ji X -1 44 - 4 fn +1 455 o+9 vr 40 +2 +10 |. ä Kommentar

Iden.

2 ‘örändring i 96 per arbetsdag 1983/ 8 i» åna- Total: Jord - Skogs-. dust1 indexenW bruketbruke tors index avser att mäta BNP, nationalprodukten, med utelämnande av den direkta offentliga verksamheten och på marknaden icke inriktade tjänster, tex bostadsutnyttjande. Dessa delar av BNP påverkas ju inte av konjunkturläget. En annan definition som kunde användas vore att Mercators index försöker mäta den för konjunkturväxlingarna utsatta delen av nationalprodukten, det egentliga näringslivets totalproduktion.

nomsnittligt sett befinner sig vår viktigaste seas industrin + envist på lägre nivå än föregående år. Den svaga förbättringstender- ., en inom skogsindustrin uppvägs av tendens tillbakagång inom 9 Viactallmönsen. För “By Ignadsverksamheten har vi inte färska datå, utvecklingen för beviljade Byggnadstillstånd kan tyda på att den ; ittillsvarande gynnsamma utvecklingen kan upphöra. , Ljuspunktershar vi inte bara inom jordbruket, efter den goda skör: d deny Också ee nu ut att ha kommit i gång med avverk-. ; [ ningarna. Handeln har också utvecklats påfallande gynnsamt, stödd av) I konsumenternas ökande realinkomster och den"likvida lånemarkna Skogsindustrin ljusnar?

Skogsindustrins — produktionsvolym blev i december endast 3 procent mindre än för ett år sedan. I november var tillbakagången hela 8 procent, så relativt taget är utfallet en viss förbättring. Den gällde denna gång endast pappersindustrin, inte träindustrin.

Också virkesanskaffningen tycks nu fungera tillfredsställande. Totalavverkningen var i december 10 procent större än för ett år sedan. I januari växte ökningstakten ända till 13 procent. Avverkningsförhållandena har uppenbarligen varit gynnsammare i år. Mer kanske uppköparnas ansträngningar också har varit större.

Anskaffningen har nästan helt inriktat sig på tallvirke. Ävverkningen av gran har minskat och av björk vuxit bara obetydligt.

Metallindustrin krymper?

Metallindustrins — produktionsvolym utvecklar sig nu mycket oroligt och oenhetligt. Variationerna mellan branscher och enskilda mårader är stora. Som helhet var metallindustrins produktionsvolym i december 6 procent mindre än för ett å sedan. Detta är sämre än både årsgenomsnittet och resultatet i november.

Särskilt svaga i december var järnverken, maskinindustrin och transportmedelsindustrin med nedgångssiffror om 7-16 procent.

Minskade byggnadstillstånd

Byggnadssektorn har hittills hållit sig uppe i förvånansvärd grad. Men nu började tecken på omsvängning visa sig. Den hittills märkbara ökningen i beviljade byggnadstillstånd upphörde i december. Minskningen blev hela tio procent.

Minskningen var särskilt märkbar för affärs- och kontorsbyggnader - omkring 40 procent minskad kub. Den boom som uppstod då straffskatten avlyftes håller nu på att ebba ut. Oroväckande ur konjunktursynvinkel är att också industribyggandet hotar att sättas på sparlåga efter höstens ökning. Nu blev kuben för nya tillstånd 15 procent mindre än för ett år sedan.

Däremot ökade den nyplanerade kuben för våningsbostadshus och för den offentliga sektorns byggen. Här har myndigheterna försökt sätta in en motkonjunktur i rätt ögonblick.

Livlig handel

För handelns del har vi inte färskare statistik än november. Men då var omsättningsvolymen klart växande och man får anta att tendensen höll i sig också i december. Allmänhetens köpkraft och likviditet har ju varit god.

Detaljhandelns omsättningsvolym var i november hela 13 procent större än ett år tidigare. Särskilt järnhandelssortimentet fann ivriga köpare. Detaljhandeln med elvaror var hälften större än ett år tidigare. Handeln med bilar växte med en tredjedel på årsbas och möbelhandeln med en fjärdedel.

Inte heller handel med livsoch njutningsmedel hade det illa. Omsättningsvolymen för mjölk, bröd och kött ökade med en tiondel och Alkos försäljningsvolym med 9 procent. Det var alltså gott att leva.

Kanske sparade man in pengar för njutningsändamål genom att spara in på textiliesidan. Inköpen av textiloch beklädnadsvaror blev 8 procent mindre än ett år tidigare reellt sett. Särskilt skohandeln gick tillbaka, en minskning med närmare en fjärdedel Den milda vintern krävde inte nya kläder och skor.

I stort sett var bilden liknande = för = partihandeln. Dess omsättningsvolym var i november 12 procent större än året förut. Grossisterna i bilhandeln ökade volymen med hela 43 procent och järngrossisterna med 19 procent. Få se om trenden bryts efter årsskiftet?

Minskad exportsjöfart

Inom samfärdseln fäster man sig vid den fortsatta och starka minskningen i exportsjöfartens fraktvolymer. I december låg man 15 procent under fraktmängden ett år tidigare. Det är dock trots allt en aning mindre illa än under de närmast föregående månaderna, relativt sett.

Importfrakterna — står — sig något bättre och låg på

Konjunkturindikatorn

Utvecklingstakten i 19817 80 Kvartal Månad November +1 -0 December +1 + 1982/ 81 Januari +1 +1 Februari +1

Augusti September Oktober November December

Anm. Siffrorna anger totalindexens successiva utveckling från föregående års motsvarande kvartal och månad i produktionsvolym per arbetsdag.

Kvartalssiffrorna i den första kolumnen är den bästa indikatorn på konjunkturutvecklingen. De återger procenttalen för glidande kvartal med siffrorna placerade på kvartalets mittmånad.

samma nivå som föregående år. Det indikerar försvagad handelsbalans.

På landbacken har järnvägens lasttrafik i allmänhet minskat. Men i december hade man dock en svag förbättring. I stället minskade biltrafiken starkt, åtminstone om man tar bensinförsäljningen som mått. Den låg nämligen tolv procent lägre än för ett år sedan.

Ärsstatistiken

I och med decembersifirorna har vi också data för hela året. En del serier är dock ofullständiga och har kompletterats med uppskattningar.

Totalindexen växte år 1982 med 0.4 procent. Indexen för jordbruket ökade på årsnivå med 4 procent, för skogsbruket med 5, för byggnadsverksamheten med 1, för handeln med 3 och för samfärdseln med 2 procent. Industrins index sjönk med 1 procent.

G.M-Z O nn : 1981

MERCATORS INDEX för. den produktiva aktiviteten. ” 1948 = 100

Totalinde per arbetsdag (100.0 347 142 378 141 403 143 408 154 +409 14 414 43 320 410 435 1422 1446 42 Än. I totalindexen per arbetsdäg har variationerna i antalet arbetsdagar i i månaden utrensats. De inom parentes angivna sifftorna i tabellhuvudet är gruppindexens ursprungliga vikter. + Preliminär siffra. :Korrigerad siffra eller serie. SStrejkpåverkad siffra.

—r— — ]—/12rvwwwosmsms— ooo — /sommms—-spumwmmemmsss———

Utgiven i Forum nr 1983-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."