Utgiven i Forum nr 1994-07

Fl-märket minimerar risk - befrämjar marknadsföring

av Christian Schönberg Forum 1994-07, sida 08-09, 11.05.1994

FI-märket minimerar risk — befrämjar marknadsföring

Christian Schönberg

Finländarna har under lång tid bibringats illusionen av att landets myndigheter i det mesta axlar totalansvaret för medborgarnas säkerhet och välbefinnande. Vi har bl.a. vant oss vid att allt som säljs över disk är kontrollerat, certifierat och följaktligen riskfritt att använda.

en fria konkurrensen (inom

EES-avtalets ramar) kräve däremot att alla länder anpas sar sig till ett gemensaml regelsystem, vad gäller krav på kvalitetet och säkerhet. EES:s (EU:s) regelverk slår fast att det främst ankommer på tillverkaren (importören) att uppfylla de gemensamma kraven på skydd av liv, hälsa och miljö. Och 1 de fall där det krävs att en utomslående part provar och certifierar en produkt bör det hinna till att det görs i ett enda land.

Förhandscheck slopades

Enligt Handels- och industriministeriets beslut upphörde den obligatoriska förhandsgranskningen för de flesta elapparater vid årsskiftet. Samtidigt upphörde också Elinspektionscentralens provningsavdelning med sin verksamhet. I stället grundades en ny provnings- och certifieringsenhet benämnd FIMKO som verkar på den fria marknaden, dock utan myndighetsfunktioner. FI-märket är från i år inte längre myndigheternas godkänningsmärke, men med hjälp av märket kan man påvisa för myndigheterna att produkten fyller gällande elsäkerhetskrav.

Eftersom produkter som inte passerat myndigheternas granskande ögon från och med nu kommer att uppenbaras på den fria marknaden, kommer det att krävas en större kritisk inställning av konsumenten själv. Det kan löna sig att kontrollera om varan är testad och försedd med FI-märket innan köpbeslut fattas. Därutöver är det möjligt att enkelt, via ett kostnadsfritt telefonsamtal till FIMKO, kolla i registret o den aktuella varan är FI-certifierad, också om märket inte fysisktskulle vara synligt på produkten eller förpackningen.

Det finns undantag

Några produkter är fortfarande underställda obligatorisk förhandsbesiktning 9 stickproppar avsedda för hushållsbru € elektromedicinska apparater vilka inte verifieras enligt direktivet (84/ 539/EG € clenergimätare vilka inte verifieras enligt direktivet (76/891/EG € elapparater som producerats i en stat som inte är part i avtalet för tekniska hinder (GATT-TBT-avtalet) och apparaten inte lagligt marknadsförts i någon annan stat mediem av EG-avtalet än Finland.

FI-märket håller vad det lovar! Ett hållbart arument för såväl konsument som marknadsörare.

EMC-test av en flipperapparat.

Finland övergår m.a.o. till det bruk som är gällande enligt lågspänningsdirektivet i den Europeiska Unionen. Enligt detta bruk uppställer lagen inga provningskrav för produkten. Myndigheter får inte hindra direktivenliga apparater alt fritt komma in på marknaden. Men också efter att den obligatoriska förhandsbesiktningen upphört förblir de tekniska kraven för produkten oförändrade. De ändras följaktligen i samma takt som de europeiska standarderna. I fortsättningen bör man dock för Finlands del beakta såväl den kalla och fuktiga vintern som vårt installationssystem och -praxis.

Vad bör köparen tänka på — Först måste man ju fråga sig om den aktuella produkten överhuvudtaget går att använda, d.v.s. installera i Finland, säger marknadsföringschef Jukka Vuorinen hos FIMKO. Exempelvis bör elkablar i vinteranvändning ha en alldeles speciell böjlighet för att PYC-isoleringen inte skall brista vid låga temperaturer. Det kan gälla också andra isoleringar än PVC. Vidare bör konsumenten själv tänka sig för om produkten måhända kan vara farlig för barnen och kanske husdjuren i hemmet.

En inte oviktig fråga är om servicefrågan är ordnad och tillgången till reservdelar för apparaten är garanterad. Viktigast är måhända att kontrollera om apparaten är utprovad och försedd med information som garanterar att standarden är uppfylld.

— All förse sin produki med FImärke är idag ett marknadsföringsplus, säger Vuorinen. Eftersom produkten inte mera behöver testas av myndigheterna, inte ens av tillverkaren, kommer kunden att kräva någon annan garanti för att känna sig säker. Exempelvis vill tyska kunder ha VDE- eller GS-märket på varan — motsvarar FI-märkelt i Finland — för ati vara säker på all landets säkerhetskrav är uppfyllda. Från och med nu är det marknaden som ställer kraven, alltså inte myndigheterna i sig. Dessutom är kostnaden för FI-märkningen inte högre än endast knappt 0,3 procent av varans totalvärde.

Det lönar si betala för kvalitet

FIMKO erbjuder heltäckande provnings- och certifieringstjänster (på arvodesbasis) också för företag som vil marknadsföra sina varor utanför landets gränser. Förutom FI-märket kan man erhålla också andra länders certifieringsmärke som stöd för en effektivare marknadsföring. Upprepade lokala provningar är alltså inte nödvändiga. FIMKO skaffart.o.m. fram lokala certifieringsmärken och nödvändiga dokument skrivna på respektive lands eget språk.

Följande tjänster står till exportörens förfogande e Nordic Certification Service — gäller de nordiska ländern 9 CCA-systemet (CENELEC Certification Agreement) — gäller EUoch EFTA-lände 9 påskyndad CCA till Belgien (CEBEC), Storbritannien (BEAB), Italien (IMQ), Frankrike (UTE), Sverige (SEMKO), Schweiz (SEV), Tyskland (YVDE), Danmark (DEMKO), Österrike (OVE) och Spanien (AENOR).

Ö Det världsomfattande CB-systemet — gäller i 30 länder.

e LUM-avtalet för belysningsarmatur.

e HAR-avtalet för kablar.

FIMKO erbjuder dessutom EMCmätningar gällande radiostörningar och immunitetsmätningar, kalibreringstjänster för elstorenheter, teknisk rådgivning angående gällande bestämmelser, översättningstjänster, rådgivning för produktion av provningsapparatur och uppgörande av kvalitetsystem.

Jukka Vuorinen bestrider alltså utrikesrådet Kari Bergholms konstaterande i Forum nr 3/94 ”att det inte skulle ha funnits ett enda funktionsdugligt kontrollorgan med eurokompetens i Finland när EES-avtalet trädde i kraft”.

Företaget har under de två senaste åren förberett sig för verksamhet inom det integrerade Europa, FI-märke — FIMKO kommer att satsa kraftigt på an utvidga verksamheten på den internationella arenan, säger marknadsföringschef Jukka Vuorinen.

Kontroll av temperaturstegring i en monitor med hjälp av värmekamera.

som redan representerar en hög nordisk säkerhetsnivå uppfyller bevisligen de europeiska kraven och förstärker därmed sin ställning som certifieringsmärke inom området.

— I de fall där tester bevisligen utförts i enlighet med de finländska standardkraven någonstans i ett kompetent laboratorium i eller utanför Europa förnyar vi inte testerna på nytt i Finland utan förser varan med FI-märket, säger marknadsföringstekniker Bernt Dahl. Påstår någon däremot att CE-märket skulle vara en garanti för elsäkerheten, stämmer detta inte. CEmärkningen är endast en information (obligatorisk) för myndigheterna som säger att varan fritt får transsporteras mellan de olika EES-länderna.

Konkurrens möjlig men knappast trolig

Sex laboratorier utför tester på olika produktkategorier, bl.a. — elektronik, — installationsmaterial, — hushållsapparater och — belysningsarmalurer samt -EMC-radioavstörnings-tester. Elinspektionscentralen omsätter tillsammans med FIMKO ca 80 Mmk/år (FIMKO:s andel 35 Mmk) med en personal på 230 personer (nedbantat från 275, enligt tidens krav). Trots det har företaget kunna hålla såväl korta leveranstider och en acceptabel prisnivå som en hög kvalitativ nivå på sma uppdrag.

Elinspektionscentralen haridag över 50 000 kunder, de flesta — 32 000 är hissägare. Sitt korta liv till trots har FIMKO i dag redan 2 500 namn i sitt kundregister. Under år 1993 utfördes förutom de nationella testerna 1 100 nordiska tester, 100 CB- samt 400 CCA-tester i FIMKO:s laboratorier. Dessa har använts som certifieringsbas på olika håll i världen.

Eftersom marknaden nu är fri är väl riskenstor att det dyker upp nya företag som tar upp konkurrensen om kunderna — Det finns givetvis inga egentliga hinder för någon att ta upp konkurrensen med oss i Finland, säger Dahl. Kan någon visa upp full kompetens så är det fritt fram att etablera sig på marknaden. FI-märket är dock skyddat så att inge — Otestade elapparater kan i sämsta fall vara livsfarliga, säger marknadsföringstekniker Bernt Dahl, som hopas att elolyckorna i landet inte skal stiga p.g.a. att 9 Rrhandsgranskningsrutinerna slopas.

annan än vi har rätta alt använda det. Jag finner det dock osannoligt att någon skulle riskera en satsning på i runt 1al 100 miljoner mark för att sätta upp en laboratorieverksamhet av denna omfattning. Därför ligger våra nuvarande konkurrenter utomlands.

Femton procent av FIMKO:s kunder befinner sig redan i dag utanför Finlands gränser, och antalet ökar successivt i takt med att nya kontrakt med länders myndigheter skrivs under. I Taiwan där ett kontor öppnades den 1 februari handlar det mest om tillverkare inom informationsteknologi- och kontorsmaskinbranschen. Italien är på vägatt inlemmas i sfären, ävenså grannlandet Ryssland.

FIMKO siktar in sig på att. i takt med att kunskapsbanken tillförs mera fakta. gå in som teknisk rådgivare också i tillverkarledet. Översättningsarbeten gällande installationsanvisningar och annan dokumentationsverksamhet finns också med på programmet.

Finland toppar elsäkerhetsligan

Finland ligger, tillsammans med de övriga nordiska länderna, i den absoluta världstoppen i fråga om elsäkerhet. Annu år 1951 dog 28 personer på grund av direkta elchocker i vårt land. De senaste 10 åren har antalet sjunkit till färre än 5 dödsfall per år. År 1992 var antalet dödsfall endast 3.

— Trots att Finland är det enda land som stadigt ökar elkonsumtionen, i jämförelse med övriga europeiska länder, har vi ändå lyckats pressa ned antalet olyckor, säger Bernt Dahl, Vi kan bara hoppas på att kurvan inte börjar peka uppåt igen nu när den hittills så effektiva myndighetskontrollen slopas.

Utgiven i Forum nr 1994-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."