Utgiven i Forum nr 2011-05

Fler storbolag tänker nyanställa

av Mats Kockberg Forum 2011-05, sida 20-21, 26.05.2011

El FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2011

GALLUP

Fler storbolag tänker nyanställa

I Prognos-Forum. De finländska storbolagschefernas tro på Finlands ekonomi har försvagats en aning sedan hösten. Däremot räknar vd:arna med bättre tider för det egna bolaget, och 36 procent bedömer att de kommer att göra nyanställningar.

MATS KOCKBERG/INTERPERSONA TEXT

X Arbetslösheten fortsätter att minska. Den slutsatsen kan man dra av vårens PrognosForum som mäter de finländska företagsledarnas förväntningar gällande den ekonomiska utvecklingen under nästa sexmånadersperiod. Utsikterna för det egna företaget ter sig positiva, men när det gäller den allmänna ekonomiska situationen i Finlan fram till hösten är cheferna mera förbehållsamma än för ett halvt år sedan. Konsultbolaget INTERPERSONA utförde konjunkturenkäten för Forums räkning i månadsskiftet april-maj. Prognos-Forum består av fyra enkla frågor som riktas till vd:arna för de drygt 400 största finländska företagen. Enkäten görs som en webb baserad undersökning per e-post och uppgörs, administreras och analyseras av Interpersona.

Svarsprocenten var denna gång 16. Prognos-Forum har utförts två gånger årligen sedan år 1993 och detta är därigenom den 36:e undersökningen. Nästa Prognos- Forum görs i månadsskiftet oktober-november 2011.

Hur tror Ni att den allmänna ekonomiska situationen i Finland utvecklas under de kommande sex månaderna 100 75 50 “Bibehålls” “Förbättras” 25 N “För , [0] sämras S Sd Cd SÅ SÅ SÅ Sd > Så S SHS Y IS - > N - 8 3 2 3 s - Xx & SS & NS 5 SF oc

Finska ekonomin osäkert kort

Fortfarande tror många - fyra av tio - företagsledare att läget inom den finländska ekonomin kommer att förbättras under de kommande sex månaderna. Men andelen optimister är intressant nog mindre än då föregående Prognos-Forum gjordes i höstas. Vad denna opinionsförskjutning beror får man bara gissa sig till. Är det återverkningar av den fortsatta finansiella turbulensen i Grekland och Portugal? Eller har de pessimistiska framtidsscenarierna med kraftigt ökande upplåning och tilltagande försörjningsgap fått chefernas pannor att vecka sig? Eller bedömer man valresultatet som negativt eftersom det upplevs som svårt att få till stånd en funktionsduglig och stark majoritetsregering som sitter valperioden ut? Eller är det frågan om en funktion av alla ovanstående faktorer?

Hur utvecklas Ert företags fakturering under de kommande sex månaderna 100 NH 75 “Ökar” 50 - Bibehålls’ “Minskar” 0 AA ÖH SÅ 9 ÖS S SH > Sd NT 5 5 2 : > T SS & Så E S T SS

Få moln på egna businesshimlen?

När det gäller synen på det egna företagets verksamhet är bilden fortsättningsvis lika optimistisk som vid senaste mätning. Sex av tio chefer utgår från att faktureringen ökar medan bara en försvinnande liten del -7 procent - tror på krympande business.

Detta får väl tolkas som en förhoppning av de finländska företagsledarna om att’det värsta är över! Exporten har repat sig, privathushållen konsumerar och vissa företag börjar till och med se tecken på att investeringarna skulle ha kommit igång. Därför är det förståeligt att majoriteten av de tillfrågade ser med tillförsikt på det andra halvåret 201. Men observeras bör att var tredje chef ännu är försiktig och signalerar ‘status quo” framom guld och gröna skogar …

Hur utvecklas Ert företags personalstyrka under de kommande sex månaderna 100 ” 75 50 ”Bibehålls” “Ökar” 25 0 ”Minskar” AA Cl Sc ÖS Sj d d 64 5 S TOS 5 N > N & cd ST Ko & cd &T SS

Bättre för sysselsättningen

Den positivaste prognosen i vårens företagsledarenkät gäller sysselsättningen. 36 procent av företagsledarna aviserar nu att man kommer att anställa till personal under den kommande sexmånaderperioden. Procentandelen är betydligt större än vid senaste konjunkturenkät och är dessutom flerdubbeljämförd med andelen chefer vars företag tänker skära i personalstyrkan. Detta är naturligtvis ett uttrytck för den allmänna optimismen gällande den egna affärsverksamheten. Resultatet är i sig hoppingivande och sannolikt kan sysselsättningen de facto öka något mera on förutspått eftersom det hör till företagsledarens grundläggande magkänslor att se upp för de fasta kostnader som följer med fastanställningar. Denna syn torde också återspegla sig i enkätsvaren.

fakturerin

Vilken är Ert företags allmänna policy just nu 100 7 50 “Offensiv” ”Avvaktande” 25 A > “Defensiv ÖH ÖS & S S ”ooS > N N RS NS S 0 A 5

SS IT SS

Tudelning gällande företagets taktik

Prognos-Forums sista fråga gäller såsom vanligt företagets allmänna politik. Fyra av tio svarande betecknar den som offensiv och lika många som avvaktande. Intressant är att andelen chefer som anger att bastaktiken nu är defensiv är dubbelt högre än för ett halvår sedan.

Ska detta möjligtvis tolkas som att man - optimismen till trots - ännu inte helt vågar hoppas på att en vändning till det bättre i konjunkturerna har skett?

OLOHDNOIS

Utgiven i Forum nr 2011-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."