Företagen borde befrias från direkt kyrkoskatt

Forum 1971-01, sida 18-19, 20.01.1971

Taggar: Personer: John Vikström Teman: kyrkoskatten

PORTRÄTTET

Biskop John Vikström:

Företagen borde befrias från drekt kyrkoskatt

Den 6 januari fick Borgå stift en ung biskop. John Vikström är 39 år gammal. Men kan han fortplanta sina egna mycket sunda idéer om kyrka, samhälle, människor och vardagsliv i sitt stift går också detta en ny ungdom till mötes. Forum mötte en biskop som had — I praktiken kunde jag ju sitta som biskop till år 2 001 men jag siktar inte så långt framåt. Jag vill planera på lång sikt men dock ta bara ett decennium åt gången.

— 70-talet blir ett intressant decennium i samhället: samhället engagerar människorna i olika uppgifter mera än förut, kyrka och stat upplever djupa förändringar, debatten om ökad demokrati i olika sammanhang är både nödvändig och berättigad, Den visar att det finns både krav på och vilja att delta i samhälleligt liv.

— I detta decennium ser jag därför som kyrkans uppgift att inrikta sig på en självständigare roll än hittills. När jag säger att kyrkan skall inta mera distans till samhället än tidigare menar jag inte att den skall fjärma sig från samhället, tvärtom. Jag menar bara att den skall fungera från egna förutsättningar och målsättningar. Uppgifterna bör vara dels förkunnande, dels tjänande.

Starkt tryck från samhällets sid — Som jag ser det så kräver dagens samhälle och kommer att i ännu högre grad kräva att människan är en perfekt kugge i samhället. Var och en är i dag utsatt för ett starkt tryck från samhällets sida, man avkrävs prestationer i olika sammanhang för att kunna bli accepterad. Man skall ha kvalitet för att passa in i det effektiva samhällssystemet.

— Kyrkans satsning i samhället bör under dessa premisser vara att i denna »trängsel» få människan att känna sig fri, att ge henne andningshål. Det betyder att kyrkan i sin predikan och undervisning ägnar etisk rådgivning uppmärksamhet mera än förr. Poängen i kyrkans meddelande skall vara att ge människan känsla av att hon har ett värde, att hon trots att hon är en kugge inom handel, industri, skola eller någonstans, har ett individuellt värde också när hon inte kan prestera det som samhället kräver. :

Från predikstol till arbetsbord — För att nå detta bör kommunikationen mellan samhälle och kyrka förbättras, avståndet från predikstol till arbetsbordet på ett kontor skall bli kortare. Nu är avståndet långt, samarbetet dåligt.

1 fötterna på jorden, som vill nå varje människa, som yrkar på närmare kontakt mellan kyrka och företagsvärlden. I det senare fallet har han gjort en banbrytande insats med s k tvärsnittskonferenser på industriorter, med gott resultat.

Biskop John Vikström: »Människan skall ha en känsla av att hon har ett individuellt värde — också när hon inte kan prestera det som samhället kräver.»

Forum 1/7 — Kyrkans folk måste via lekmännen få veta vad som händer i samhället, på arbetsplatserna, och rätta sig efter detta i sitt arbete, Kan denna kommunicering bli bättre så blir också kyrkans undervisande funktion effektivare och mera »människonära».

— I framtiden ser jag därför behovet av studiegrupper, konferenser som en mycket väsentlig del av samarbetet mellan samhälle och kyrka. Jag har personligen god erfarenhet av ett sådant initiativ. Det gäller en sk tvärsnittskonferens, vars idé jag hämtade från Tyskland och fick att slå bra ut i Finland.

Tvärsnittskonferense — Idén med denna konferens är att kyrkan på en industriort ordnar återkommande diskussioner med företrädare för industrin. Företagets ledning och arbetare är representerade och som ordförande och arrangör fungerar då någon från kyrkan. — Detta prövades först i Pargas 1958 och sedan dess har vi med gott resultat fortsatt i andra delar av landet.

— Bäst har idén lyckats i Jakobstad där vi nuförtiden har mera åhörare och deltagare än vad vi egentligen kan ta emot per gång. Vi har märkt ett betydande intresse från alla håll i företagen och de har blivit utmärkta forum för debatt av olika problemställningar inom ett företag.

— För att ytterligare kunna nå bättre kommunikation mellan samhälle och kyrka skulle jag gärna se ett ökat deltagande av de inom församlingen verkande lekmännen när det gäller tex förberedelse av predikan. Dagens präster svarar ofta på frågor som ingen ställer. Via lekmännen borde de uppmärksamgöras på aktuella diskussionsämnen på olika arbetsplatser, ämnen som kan iklädas predikoform. Kyrkan tjänar dagens samhälle först då den ger individen ett substansmaterial att tänka vidare på. Den skall inte säga: »Så skall Du leva och handla, utan så k a n Du göra.»

FORUM: Sitter inte kyrkan väl högt i samhällshierarkin, den uppfattas ofta som en gammalmodig institution — Det stämmer väl att kyrkan har identifierats med en viss överhöghet. Kyrkan skall vara solidarisk med samhället, men den skall vara kritiskt solidarisk. Den skall pröva sina insatser, först då har samhället nytta av en kyrka.

FORUM: Ett mycket debatterat ämne är kyrkans beskattning av företagen, bedömer Ni den som rättvis — Denna form av beskattning härleder sig från 1923 då vi fick religionsfrihetslagen och man räknade med att många skulle träda ut ur kyrkan. Då skulle de som stannade kvar inom kyrkan ha fått en alltför stor ekonomisk börda och man beslöt därför beskatta juridiska personer för att mindre bemed Forum 1/71

FORU lade inte av ekonomiska skäl skulle behöva träda ut ur kyrkan. Än idag fyller ju kyrkan uppgifter som den har rätt ta betalt för. Den sköter bla folkbokföringen, begravningsplatserna och det kostar. En undersökning i fjol visar att kyrkans utgifter för dessa tjänster är större än inkomsterna från beskattningen av juridiska personer.

Kyrkoskatt för företag kan slopa — Däremot så kan man fråga om företagsbeskattningen sker under rätta former: jag personligen anser att den direkta beskattningen borde slopas. Samhället skulle ersätta kyrkan för tjänsterna. Varifrån staten sedan tar pengarna är en annan sak, troligen skulle företagen indirekt komma att få betala. Men formen vore trevligare. Som slutkläm i svaret vill jag dock säga att jag tycker att det är rimligt att kyrkan på något sätt får ersättning för sina tjänster.

FORUM: Kyrkan har visat ansatser att närma sig arbetarna. Ser Ni det som en sund utveckling — Jag stöder den helt. Redan under senaste krig kom ju prästerna i en nära kontakt med arbetarna och efteråt så undrade man varför det inte skulle gå att ha kontakt även i det civila. Det har bara varit svårt att hitta formerna, tycks det, för egentligen så är de tvärsnittskonferenser jag tidigare talade om ett första verkligt stort steg när det gäller att engagera arbetarna i dessa frågor. Jag tycker det är bra att de kan få komma till tals i ett forum som det. Jag ser gärna denna form av sammankomst som ett konkret uttryck för att kyrkan även vill vara arbetarnas kyrka.

För ökad demokrat — Överhuvud så hälsar jag debatten om ökat medinflytande för arbetarna i näringslivet med tillfredsställelse. Jag tycker det ligger i varje företags intresse att skapa en så bra trivsel och samhörighet som möjligt.

— Till det hör också att samtliga anställda hörs i alla frågor som de berörs av. Pratet om demokrati ser jag ingalunda som något modeprat. Det är berättigat.. Det är glädjande att hela debatten utvecklats så långt som den har gjort. Men jag vill ingalunda gå med på att lösningar om arbetarnas ställning i den industriella strukturen skall komma uppifrån, att de skall dikteras i lag. Att det inte är lyckligt visade ju de produktionskommittéer som kom till på 40-talet. Parterna skall finna varandra avtalsvägen. Det skall inte behöva finnas några klyftor i ett modernt och effektivt trivselsamhälle. Klyftan mellan tjänstemän och arbetare bör komma bort, det skall vara ett skäligt krav att alla har månadslön och att arbetarna tillmäts förtroende. O 19

Utgiven i Forum nr 1971-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."