Utgiven i Forum nr 1973-18

Företagsanpassade kurser i ekonomistyrning

Forum 1973-18, sida 22-23, 16.11.1973

Metallindustriföreningen lanserar:

Företagsanpassade kurser I ekonomistyrnin 9 Den gordiska knuten när ett företag vill vidareutbilda sina anställda ligger vanligen i bristen på lärare. Det vill säga om man vill undvika mammutkurser och få ner utbildningen på ett ”företagsnära” plan. Var hittar man kompetenta handledare? Känner de problemen inom just det här företaget? Och så kostar det förstås massor? De här frågorna ställs nästan varje företag inför mitt i det blommande utbudet av kurser, ”dagar och seminarier.

I september introducerades hos oss ett nytt företagsanpassat utbildningssystem. Man strävar till att som handledare använda det egna företagets personal. Vem är bäst ägnad att leda en företagsintern kurs inom tex ekonomistyrningen? Jo givetvis direktören eller budgetchefen som både behärskar redovisning och känner till företagets speciella situation.

För att skola någon av företagets egna anställda, ge honom tillräcklig pedagogisk färdighet har fro m denna höst atrangerats särskilda handledarkurser. De blivande handledarna får ett sk handledarpaket som består av ett ljudband, stillfilmer, overheadbilder, planscher för praktikfallsarbete o s v, ett flexihelt material som möjliggör omläggning av vissa delar av kursen vid behov.

Ett mindre företag, som inte är villigt att själv utbilda en handledare, kan ändå arrangera en företagsintern kurs genom att anlita en för detta ändamål specialutbildad konsult som handledare, I viss utsträckning anordnas även s k öppna kurser till vilka personer från olika företag kan anmäla sig.

9 40 handledare utbildade under höstens lopp

Det är Finlands Metallindustriförening som tillsammans med Taloustieto har inlett utbildningsverksamheten med att arrangera handledarkurser. Under höstens lopp har på tre kurser redan utbildats över 40 handledare. Härtill kommer ett antal svenskspråkiga personer som antingen genomgått en svenskspråkig provkurs på hösten 1972 i Finland eller handledarkurser som arrangeras av Sveriges Mekanförbund i Sverige. Även om en del av de utbildade handledarna inte personligen kommer att fungera som handledare, har vi dock redan nu fått ett ansenligt tillskott av lärarkrafter.

Särskilt intresse för utbildningssystemet har visats av våra ledande större metallindustriföretag, av vilka så gott som samtliga har utbildat en eller i ett visst fall t om nio personer till handledare.

Ett större företag har planer på att under vårens lopp arrangera företagsinterna kurser för ca 350 ingenjörer, huvudförtroendemän 0 s v.

Det är ett samnordiskt projekt som har bearbetats för finska förhållanden. Handels- och industriministeriet har finansiellt bidragit till projektets förverkligande.

22

Kurserna är, som namnet säger koncentrerade på ekonomistyrning. Det handlar således om planering i form av budgetering och kalkylering samt uppföljning i form av registrering och rapportering av företagets ekonomi. Den grundläggande tesen är att ledningen för att kunna driva företaget måste ha ett fast grepp om ekonomin. För att få det, måste företagets system byggas upp och förbättras på alla nivåer.

e Kursen tar sikte på faktiska omständigheter

Kursen har gjorts så verklighetsnära som möjligt. Kursdeltagarna arbetar med ett modellföretag, Skantek AB. Arbetet börjar med en analys av nuläget för Skantek AB. Kursdeltagarna beräknar avkastningsgrad, likviditetsutveckling och behov av överskott i kursens praktikfallsföretag. I ett senare skede beräknas minimiöverskottet, dvs man fastställer hur mycket företaget behöver i överskott för att överleva. Efter dessa nulägesanalyser börjar själva planeringsarbetet. Syftet med detta är att i form av ett budgetsystem fastställa ett realistiskt handlingsprogram för att föra verksamheten från nuläget till det uppställda målet.

I följande skede skall budgetarbetet för kommande år organiseras. Här tar grupparbeten allt mera sikt på deltagarnas egna företag. All planering kräver underlag. Dessa tas fram som rapporter ur redovisningssystemet. En viktig aspekt då man bestämmer hur redovisningssystemet skall fungera är alltså behovet i kommande planeringssituationer. För systemuppbyggandet i det egna företaget bör man vara på det klara hur ekonomin i princip bör styras och hur denna styrning kan gå till i praktiken.

9 Problemlösning i arbetsgrupper

Undervisningen vid elevkursen ”Ekonomistyrning” sker på följande sätt, Före kursens början erhåller eleverna en kurspärm och en referenspärm, som de preliminärt skall bekanta sig med. Under kursen presenteras med hjälp av ljudband och stillfilmer olika utvecklingsskeden av modellföretagets system för ekonomistyrning. Med hjälp av overheadbilder redogör

Forum 18/1973

PLOCK UR KURSMATERIALET

Forum 18/197 kursens handledare i korthet före varje avsnitts teori och terminologi. Genom hela kursen används ”problemhäften”, och eleverna löser problem i arbetsgrupper på tre till fyra personer. Här ska de bla utarbeta ett funktionsdugligt system för ekonomistyrning åt kursens modellföretag, Skantek AB. Häftena innehåller flere för ekonomisk planering och kontroll i företagen användbara mallar. Grupperna rapporterar om sina resultat, varvid handledaren fungerar som ordförande. Dessutom delas skriftliga modellsvar ut, som en komplettering till diskussionerna.

9 Elevernas egen aktivitet i förgrunden

Handledarens viktigaste uppgift under kursen är att föra in diskussioner på deltagarnas egna företags situation.

Ett finländskt varv planerar att utarbeta två tilläggsproblemhäften som berör beställningar och tillverkning av fartyg, ett problemområde som av naturliga skäl inte särskilt har beaktats i kursens standardversion. Det är dock uppenbart att elevernas intresse för kursen avsevärt ökas då de erhåller uppgifter om det egna företagets situation och målsättningar i form av underlag för ett ekonomistyrningssystem. Ekonomistyrningskursen utgår från elevernas egen aktivitet. Detta är särskilt viktigt då deltagarnas förkunskaper kan vara rätt olika. Man har även avstått från långa teoriföreläsningar, den behövliga terminologin och teorin anknyts direkt till problemlösningsverksamheten.

9 Samma utbildningssystem i hela Norden

Utbildningssystemet har namnet ”Ekonomistyrning”. Intresset för utbildningssystemet har hittills varit stort och positivt. En orsak torde vara att materialet är internationellt. Samma kurser och samma ekonomiska tänkesätt används parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Detta kan vara till stor nytta för t ex utbyggandet av underleverantörssystemet mellan Finland och Sverige.

Materialet finns också på engelska. En svensk koncern med världsomfattande verksamhet arrangerar ekonomistyrningskurser företagsinternt på engelska. För svenskspråkiga företag i Finland står utbildningssystemets svenskspråkiga upplaga till förfogande.

Praktiksfallsföretaget i kursen är ett medelstort verkstadsindustriföretag med både serie- och orderproduktion. Kursen är dock inte bunden vid någon särskild bransch eller företagstyp. I Sverige har bla ett data-, textil- och gummiindustriföretag använt sig av utbildningssystemet. I Finland har exempelvis en bilimportör, ett förlagsaktiebolag och ett företag inom den kemiska industrin utbildat handledare.

Erfarenheterna i samtliga nordiska länder har varit så positiva att man beslutat fortsätta med verksamheten. I detta nu föreligger manuskript till två nya kurser: ”Marknadsstyrning” och ”Produktionsstyrning”.

Företagsledningen måste ha företaget i sina händer.

För att få samtliga deltagare aktiva används vid grupparbeten särskilda plastplanscher.

Det väsentliga är att grupperna diskuterar sig fram till lösningar som alla kan omfatta.

Vid undervisningen används och på ett omväxlande sätt stillfilmsavsnitt och korta teoriföreläsningar med overheadbilder.

23

Utgiven i Forum nr 1973-18

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."