Utgiven i Forum nr 1986-11

Försäkring mot byggskador

av Christer Ekebom Forum 1986-11, sida 18, 19.06.1986

Taggar: Teman: försäkringar

Försäkra dig mot I byggskador!

Garantitiden har gått ut, huset är slutgranskat och mottaget. Allt är frid och fröjd. Ända tills ägaren upptäcker att det har gjorts ett fatalt fel i byggnadsskedet. Reparationen blir dyr. Vem betalar ånga fel och brister, slarv, I byggM nadsskedet har blivit dyra för hus ägaren. Ibland också för byggaren. Tvisten om vem som ska stå för fiolerna har vanligen inte gjorts upp i godo, utan i rådstuvurätten. Med ytterligare kostnader som följd.

Byggnadsbranschen och försäkringsbolagen har under en längre tid dryftat saken tillsammans. Resultatet är en byggnadsdefektförsäkring som byggaren eller byggnadens ägare kan teckna för det aktuella byggnadsprojektet. Från och med den första juli kan försäkringen tecknas för bostadsbyggen som påbörjas per detta datum eller senare och ägs av bostads- eller fastighetsaktiebolag. Försäkringen beviljas av bolagen Sampo, Pohjola, Företagarnas Fennia/Industriförsäkring, Tapiola och Kansa.

Försäkringsbolagen har garderat sig mot fel som beror på uppenbar och grov vårdslöshet under byggnadsskedet. Försäkringsbolaget har regressrätt mot husets säljare/byggare vid sådana fel. Man har också förbehållit sig rätten att granska bygget och kvaliteten på byggnadsarbetet under byggnadsskedet och under garantitiden. På detta sätt vill man från början förebygga fatala fel. Därmed minskar sannolikheten för skadeersättningar i framtiden och premien kan hållas på en skälig nivå. Försäkringstagaren har dessutom alltid en självrisk på 10 000 mk.

Engångspremie Försäkringen är i kraft tio år framåt från byggstarten. Försäkringen har emellertid en självrisktid på två år under vilka byggaren själv får lov att stå för ersättningarna. I praktiken motsvarar detta den normala byggnadstiden och garantitiden. Försäkringspremien erläggs i en rat då den tecknas. Man betalar således inte några försäkringspremier under själva försäkringstiden. Försäkringen kan därmed inte upphöra att gälla till exempel på grund av uteblivna premiebetalningar. Försäkringen följer försäkringsobjektet också om huset byter ägare eller den ursprungliga byggaren går i konkurs. På det sättet ger man kunderna en maximal trygghet.

Byggkostnaden som grund

Premien räknas ut på basen av byggnadskostnaderna. Den består dels av en fas 1 grundavgift på 2 000 mk och en kostnadsberoende del som utgör 4 till 5,5 promille av byggnadskostnaderna. Om ett bostadshus kostar 4 000 mk per kvadratmeter bostadsyta, utgör således försäkringspremien en kostnad på 16 till 22 mk per kvadratmeter. Fördelar man kostnaden över hela effektiva försäkringstiden, utgör premien inklusive skatter bara cirka 2 mark per kvadratmeter och år. Som jämförelse kan nämnas att försäljningsarvodet som en förmedlare uppbär rör sig kring 80—120 mk per kvadratmeter, alltså fem till sex gånger högre än premien.

Höjer andrahandsvärdet

Sannolikt höjer försäkringen också bostadens andrahandsvärde. Om ägaren vill sälja sin bostad efter fem år och då kan visa upp en giltig försäkring som gäller i ytterligare fem år, har detta säkert en gynnsam inverkan på priset.

Nu föreligger naturligtvis en risk att byggarna börjar slarva mera än tidigare, eftersom försäkringen ändå betalar, Men mot en sådan utveckling har försäkringsbolagen garderat sig genom kontrallrätten och regressrätten. Dessutom förs härefter noggrann statistik över de typer av fel som uppdagas och leder till ersättningar. Därmed kan feltyper som uppträder i onormalt stort antal, snabbare åtgärdas. Likaså införs troligen ett bonussystem där företag som oftare än genomsnittet gör sig skylldiga till byggnadsfel, får förhöjd premie, medan företag som har färre fel än genomsnittet i motsvarande grad premieras med lägre premier. Styrmedel finns till hands.

Indexbundna ersättningar

Försäkringsvärdet utgör 25 procent av de totala byggnadskostnacerna och ersättningarna är kumulativa. Det innebär att om huset haft tre reparationer, två motsvarande var för sig tio procent och en motsvarande fem procent av byggnadskostnaderna, har försäkringen därmed ”förbrukats” då dessa tillsammans utgör 25 procent av de totala byggnadskostnaderna. Det bör dock observeras att såväl självrisken som ersättningsbeloppet justeras i enlighet med byggnadskostnadsindex. | ersättningen ingår alla kostnader som felet förorsakar, också sk förstahjälpåtgärder och rättegångskostnader.

Christer Ekebom änt & Nyt $ Utvecklingsbolaget Sponte! har för- | värvat aktiemajoriteten i Tamro. Spontel har nu ca 70 procent av rösterna och ca 40 procent av aktierna i Tamro. Säljare är Föreningsbanken, Pensions-Varrna, Industriförsäkring, Huhtarnäki och Pohjola. Till Tamro hör bl a dotterbolagen Roh10 och Star som tillverkar mediciner. Vad Spontel betalat är tillsvidare en hemlighet. Tamros börsvärde ligger runt 350 Mmk. Tamro fortsätter som självständigt bolag. Köpet kan leda till samarbete med svenska Kebo som ägs av Invest ment AB Beijer. 9 Hankkijas nye chefdirektör Pertti Tuomala sanerar med järnhand. Organisationen skall bli lättare och totalt ett 1 000 tal personer förmodas få lämna centralandelslaget. Hankkija har indelat verksamheten i sju regionala enheter med var sin resultatansvarig direktör. Lantbruksbetjäningen och maskinbetjäningen slås ihop och de 15 industribetjäningscentralerna slås samman till sju industribetjäningsdistrikt. Ö Hankkija slår samman sin VVS-partiavdelning med Suomen LVI-lukku. Genom branschrationaliseringen blir Suomen LVI-ukku en av de tre stora på sitt område. LVITukku omsatte 350 och Hankkijas VVS-avdelning 250 Mmk i fjol. Genom affären får Hankkija en andel på 25 procent i LVIukku, där också Starckjohann-elko, Polar och Haka nu har lika stora andelar. Tidigare hade Starckjohanndelko 40 procent och de två övriga 30 procent var. 9 Scab tar med all sannolikhet hand om Labsysterns (Forum 8/86). I saneringsmodellen ingår ett konvertibelt skuldebrevslån på 99 Mmk genom vilket Scab i praktiken kontrollerar bolaget. VD Osmo Suovaniemi byts ut, men garanteras en betydande roll i ledningen för utvecklingsarbetet. Det slutgiltiga beslutet om bolagets framtid fattas den 23 juni. € Föreningsbanken grundar sin fjärde utländska dotterbank I Paris. Banken, som riktar sig till finländska och nordiska företag i Frankrike inleder verksamheten redan i år. $ Bensows bankiravdelning inleder samarbete med det engelska förvaltningsbolaget Foreign & Colonial Managernent Group. Till bolaget hör ett 30-tal sk investment funds. Bensow saluför andelar i tre fonder i Luxemburg. Där behöver de inte betala skatt på vare sig dividend eller försäljningsvinst. PN 11/1986 PORUN

Utgiven i Forum nr 1986-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."