Utgiven i Forum nr 1978-01

Försäkringar som täcker förmannens ansvar

av Gustav Dahlberg Forum 1978-01, sida 42-44, 25.01.1978

Förmannens juridiska ansvar

Närmare 400 olika lagar, förordningar och andra bestämmelser om tryggheten och skyddet på arbetsplatsen ä i dag i kraft. Ingenjörer och tekniker i förmansställning inom industrin kommer i så gott som daglig kontakt med dessa paragrafer. Det gäller att hålla sig å jour med dem — okunskap befriar som känt inte från ansvar.

ww” Personer med ingenjörs- eller teknikerutbildning verkar i många olika uppgifter inom näringslivet: som planerare, i drifts- och underhållsarbeten, i säljarbeten och också i olika uppgifter inom den personaladministrativa sektorn. Det är inte utbildningen i sig själv som bestämmer förmannens olika skyldigheter, det är hans arbetsuppgifter som gör det.

Arbetarskyddet utgör en organisk del av företagets dagliga produktionsverksamhet. De som i det här avseendet främst är skyldiga at vidta olika åtgärder är förmännen i produktionsavdelningarnas = linjeorganisation. Ännu påträffar man ingenjörer och tekniker i förmansställning i linjeorganisationen, som visserligen är intresserade av arbetarskydd i allmänhet, men inte uppfattar det som en del av sitt dagliga arbete.

Paragrafernas djungel

För närvarande finns det närmare 400 olika lagar, förordningar och andra bestämmelser om trygghete och skyddet på arbetsplatsen. De gäller maskiner och tekniska anordningar och arbetsplatsernas arbetshygieniska förhållanden. Man kan utgå från att en person med ingenjörs- eller teknikerutbildning åtminstone inom industrin dagligen kommer i kontakt med de ovannämnda bestämmelserna. Med tanke på arbetsmiljön är den viktigaste lagen den om skydd i arbete, jämte de olika statsrådsbeslut som fattats med stöd av denna lag. Lagen om skydd i arbete är dock en ramlag, som i synnerligen allmänna ordalag ger direktiv. Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att lagen följs och gör vid behov inspektioner på arbetsplatserna. Trots de lösa formuleringarna i lagen fästs stor vikt vid att den följs, och förmännen inom organisationen bör förstå att ett stort ansvar gömmer sig bakom de löst hållna formuleringarna. Lagstiftarna förutsätter att ingenjören eller teknikern i sin egenskap a förman besitter en experts försiktighet och omsorgsfullhet.

Vid sidan av lagen om skydd i arbete, som alltså är hållen i allmänna ordalag och lämnar rum för tolkningar, finns ett flertal detaljerade och noggranna bestämmelser, framför allt statsrådets olika beslut baserade på arbetarskyddslagen, och de många bestämmelserna om bla brännbara vätskor, sprängämnen och tryckkärl.

Allt detta visar alltså att det är skäl för en ingenjör eller tekniker att till sina tekniska och merkantila kunskaper om säljfrämjande och kostnadsfrågor även skaffa sig kunskaper om arbetarskyddsbestämmelser av olika slag. Bristfälliga arbetarskyddskunskaper kan hämna sig, om inte förr så då man står inför rätta.

Föga undervisning

I vilken mån har då ingenjörer och tekniker skaffat sig kunskaper om arbetarskydd i samband med sin grundutbildning? Just nu ser det ut som om arbetarskyddsfrågor i mycket liten grad ingår i undervisningen vid tekniska högskolor och institut. Visserligen upptar vissa ämneskombinationer även principerna för arbetarskyddet, och ett mindre antal specialkurser har arrangerats. Det har dock. visat sig att det är förs i arbetslivet man har större möjligheter alt göra sig mera förtrogen med de förpliktelser som arbetarskyddet ålägger personer i förmansställning. Kännedomen ökar med ökade förpliktelser. Vissa större produktionsinrättningar har en speciell arbetarskyddsexpert, som brukar gå under namnet arbetarskyddschef eller arbetarskyddsingenjör, och som skall bistå linjeorganisationens förmän, Juridiskt sett är denna expert vanligen endast rådgivare åt linjeorganisationens förmän. I praktiken ligger ansvaret på förmannen.

Försummelse är ett brott

Antalet rättegångar som gäller brott mot = arbetarskyddsbestämmelserna har ökat kraftigt under de senaste åren. Oftast har det varit fråga om att man ansett att arbetarskyddsbestämmelserna åsidosatts i samband med något olycksfall på arbetsplatsen. Många gånger har då tom stora koncerners och företags direktörer och avdelnings- och driftschefer med ingenjörsutbildning suttit på de anklagades bänk. Personer i högre förmansställning har i allmänhet ansetts ha gjort sig skyldiga till försummelser vid ordnandet av den allmänna arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatsen, eller underlåtit att övervaka denna verksamhet.

Försäkringar som täcker förm annens ansvar

Företagets ansvarsförsäkring, konsultansvarsförsäkring, produktansvarsförsäkring — dessa tre former av försäkring skyddar förmannen mot en alltför omild landning om olyckan är framme. Men i vissa fall kan arbetstagaren också befinna personligen ersättningsskyldig.

wÖ Den nya skadeståndslagen, som trädde i kraft den 1. 9. 1974, har medfört en del förändringar i den enskilda = arbetstagarens <:ansvar. Enligli de regler om principalansvar, som intogs i lagens 3 kapitel, är arbetsgivaren i första hand ersättningsskyldig för den skada som arbetstagaren förorsakar genom fel eller försummelse i sitt arbete. Personligen ersätlningsskyldig är arbeistagaren för skador han förorsakar i sitt arbete bara i den mån det med hänsyn till skadans storlek, handlingens beskaffenhet, skade 4 vållarens ställning, den skadelidandes intresse samt övriga omständigheter prövas skäligt.

Om skadan förorsakats genom lindrigt förvållande, är den vållande helt fri från ersättningsskyldighet. Endast om skadan förorsakats avsiktligt är han fullt ersättningsskyldig, men även i detta fall kan beloppet minskas, om det av särskilda orsaker prövas skäligt. I alla dessa fall är arbetsgivaren primärt ersättningsskyldig enligt den sk kanaliseringsprincipen. Arbelsgivaren har rätt ati kräva arbetstagaren på de belopp som han erlagt i skadestånd för skada som vållats av arbetstagaren. I sådant fall bör dock alla de jämkningsgrunder som =<här nämnts tillämpas, och det resulterar i praktiken i att arbetstagaren endast i undantagsfall (avsiktlig handling) blir ersättningsskyldig för större belopp. Då den nya skadeståndslagen trädde i kraft blev företagens behov att ha ansvarsförsäkringar påfallande, samtidigt som behovet av personliga yrkesansvarsförsäkringar i praktiken försvann. Försäkringsbolagen förberedde sig på den nya situationen genom att utarbeta nya försäkringsvillkor och en ny tariff, vilka vardera togs i bruk den 1. 10. 1975.

Företagets ansvarsförsäkring

Företagels ansvarsförsäkring täcker företagets ansvar enligt gällande rätt

FORUM 1/7 för person- och sakskador, som förorsakats annan genom den försäkrade verksamheten. Försäkringen gäller i Finland, Sverige, Norge och Danmark, Skada som ersätts av försäkringen kan vållas a € försäkringstagaren själ € försäkringstagarens ställföreträdare, samt varje i ledande eller övervakande ställning varande person i hans tjänst — eller annan därmed jämförbar person

Q försäkringstagarens övriga anställda Ö sådan självständig företagare som med beaktande av uppdragsförhållandets längd, arbetets karaktär och övriga förhållanden bör jämställas med en arbetstagare, samt person som utför arbete för arbetsgivaren på dennes uppmaning i förhållanden

FORUM 1/7 som är att jämföra med arbetsförhållande

De ovan uppräknade personerna ansvar för skada som vållas någo annan täcks av företagets ansvars försäkring, förutsatt att företage enligt gällande lag är ansvarigt fö skadan.

Företagets ansvarsförsäkring täcke ansvar för skada t ex i följande fall Ö då en konstruktion, anordning, maskin eHer ett verktyg varit i ola Ö vid fel i en varas lagring, transport, leverans eller annan behandlin Ö då skadan vållas vid arbetsuppvisning eller utställnin € bristande inhägnad av farlig arbetsplat Ö sprängningsarbete (här vissa specialregler) os gäller

Vänd!

Artikeln har författats av vicehäradshövding Mikko Hurmalainen, ansvarig arbetarskyddsombudsman vid AFC.

Ett gemensamt drag för de fall då allmänna åklagaren väckt åtal tycks vara den tankegång, som håller på att utformas och som går ut på att då ett olycksfall inträffar på en arbetsplats, antas det att felet står att söka i den allmänna arbetsorganiseringen. Av denna anledning har varje ingenjör och tekniker skäl att dagligen ställa sig frågan om han i sitt arbete beaktat alla arbetarskyddssynpunkter. DO

Artikeln har författats av vicehäradshövding Gustav Dahlberg vid Skadeförsäkringsföreningen.

43

Skadan kan drabba såväl en utomstående som en egen arbetstagare. Företagets ansvarsförsäkring täcker också den skyldighet att teckna sk arbetsgivares ansvarsförsäkring, som enligt ingångna kollektivavtal gäller för arbetstagare.

Det är skäl att komma ihåg, att den inte täcker egendomsskador, sveda och värk eller förlusten av arbetsförtjänst till dess fulla belopp. Ansvarsförsäkringen är till för att täcka ett eventuellt skadestånd. Krav, som inte rör direkt skadestånd, lämnas utanför försäkringens ersättningskrets. Ansvarsförsäkringen täcker således inte böter, viten, förseningsräntor od.

Rättegångskostnader, som föranleds av ersättningsfrågans behandling i rätten, ersätts även om försäkringsbeloppet därigenom skulle överskridas. Av -ansvarsförsäkringens natur följer att en del skador inte omfattas av försäkringen. Dessa fall är detaljerat uppräknade i försäkringsvillkoren.

Ansvarsförsäkringen är inte avsedd att vara en garanti för gott arbete, varför försäkringen exkluderar skada, som beror på dåligt arbete.

OY A.W.ENBOM A 44

Enligt försäkringsvillkoren har försäkringsbolaget förbundit sig att inte av arbetstagaren kräva tillbaka vad försäkringsbolaget ersatt på basen av företagets ansvarsförsäkring. Bolaget får tillgripa regress endast i det fall att skadan förorsakats genom grov vårdslöshet eller med avsikt. Försäkringsbeloppet vid denna försäkring har maximerats = till 2000 000 mk för personskada och 500 000 mk för sakskada. Efter särskilt avtal kan också försäkringar på högre belopp erhållas. Självrisken vid varje skada för företaget är 300 mk.

Konsultansvarsförsäkring

Konsultens ansvarsförsäkring är en speciell form av försäkring, som utvecklats för rådgivande ingenjörer och konsultföretag. Försäkringens villkor utarbetades vid samma tidpunkt som företagsförsäkringen i samarbete med representanter för SNIL-SKOL (konsulterande ingenjörernas förbund och = konsultbyråernas förbund). Försäkringen ger försäkringstagaren skydd för den skadeståndsskyldighet som han enligt gällande rätt och avtalsvillko kan ha vid utövandet av vissa angivna former av konsultverksamhet för person-, sak- eller förmögenhetsskada, som förorsakats annan genom fel eller försummelse i undersökningar, beräkningar, ritningar, arbetsbeskrivningar, råd eller direktiv. Försäkringstagaren bör, då han anlitar en underkonsults tjänster, ålägga denna att teckna en ansvarsförsäkring samt att hålla den i kraft. Försäkringen kan tecknas på varierande belopp beroende på verksamhetens art. Minimisjälvrisken är 5 000 mk per skada.

Produktansvar

En tredje form av ansvarsförsäkring av intresse för ingenjörer och tekniker i förmansställning är den speciellt utomlands mycket populära produktansvarsförsäkringen. Försäkringen ger försäkringstagaren skydd för den skadeståndsskyldighet som han i egenskap av tillverkare eller importör av en produkt enligt gällande rätt kan ha — för personeller sakskada, som förorsakats annan på grund av fel i produkten eller dess skriftliga tillverknings-, brukseller förvaringsanvisningar. |

Sakkännare i VVS branschen

Egen produktion

Vattenvärmare, varmvattencisterner i koppar-stål.

Kylmedelcisterner.

Industrivärmeväxlare, värmeväxlarrörpaket. Industricisterner, bl a tryckluft- och tryckvattencisterner, tryckrörskonstruktioner.

Gustavsbergs

Sanitetsporslin och badkar i 12 olika färger.

Extrol expansionskärl. Eclipse kapillarrörsdelar.

Specialarbeten

Stål!- och rörkonstruktioner, plåt- och svetsarbeten, reparationsarbeten och verkstadsarbeten.

TEL. 90-578 300

VICHTISVÄGEN 12—18 00300 HELSINGFORS 30

FORUM 1/78

Utgiven i Forum nr 1978-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."