Utgiven i Forum nr 1985-19

Försäkrings-”SAS”

av Matts Dumell Forum 1985-19, sida 12-13, 04.12.1985

Taggar: Teman: pension

Nordiskt försäkringsbolag fö Skattemassigt fö ormånligar betala pensioner ti

Pensions-Varmas senaste drag i kampen med

Il marinen är onekligen rätt genialt.

Tillsammans med tre ledande nordiska pensionsförsäkringsbolag grundar Pensions-Varma ett internationellt pensionsbolag i Engelska kanale i skatteparadiset Guernsey.

Företag, som betalar pension åt sina utomlands anställda till Guernsey, kommer att göra kännbar skattevinster.

VD Juhani Kolehmainen, samme man som var hjärnan bakom FenniaPatrias styckning.

Då var det frågan om att med alla medel göra Pensions-Varma större än konkurrenten Ilmarinen. Kampen mellan de två stora pensionsförsäkringsbolagen är en direkt förlängning av kampen mellan deras moderbolag Industriförsäkring och Pohjola, som i sin tur är en avspegling av makt pe arkitekt är Pensions-Varma kampen mellan Föreningsbanken och Kansallispankki.

I giganternas kamp var Fennia-Patria och HAB spelbrickor som fick stryka med.

Kolehmainen har tillsvidare inte lyckats klämma sig förbi Ilmarinen, där VD Juhani Salminen noggrannt övervakar varje manöver som planeras vid Annegatan.

Säkert som amen I kyrkan är, att Salminen inom någon vecka kommer med ett motdrag till Guernsey-projektet.

Pensions-Varmas VD Juhani Kolehmainen tog Ilmarinen på säng. Samme man var arkitek bakom styckningen av Fennia-Patria.

12

Nordiskt skydd

Avsikten är att det nya internationella livoch pensionsförsäkringsbolaget ”Nordben Life & Pension Insurance Co Ltd” ska inleda verksamheten vid årsskiftet.

Bakom företaget står förutom PensionsVarma svenska Försäkringsbolaget SPP, norska Uni-Forsikring samt danska Statsanstalten for Livsforsikring.

Bolagen har länge samarbetet inom kedjan Insueurop. Behovet av intimare samarbete började på samma sätt som i bankvärlden: man var tvungen att följa sina kunder, då de utvidgade sin verksamhet till andra nordiska länder.

Det nya internationella försäkringsbolaget på Guernsey är en logisk fortsättning, samma kunder som utvidgade nordiskt gör det nu internationellt.

Målgrupp är officiellt den del av kundföretagens personal som arbetar utomlands. Enligt Kolehmainen ca 6 000 finländare.

De erbjuds nu försäkringar av nordisk standard, och ett störningsfritt social- och pensionsskydd.

Lägre skatt Men varför valde man Guernsey, en av kanalöarna | Engelska kanaler?

Haltande är också förklaringen att det nya bolaget är ett måste för att man skall kunna trygga ett nordiskt skydd åt personal j utlandet.

Guernsey-projektet har en djupare dimension än att ge försäkringsdirektörerna möjlighet att spela golf i kanalen.

Liv- och pensionsförsäkringar för nordbor som arbetar eller är bosatta utomlands är nämligen i och för sig åtminstone tillsvidare en ganska anspråkslös business. Det kunde också i fortsättningen ha skötts t ex via Insueurop.

Lägre skattenivå är däremot en klar motivering för etableringen. Skattemässigt kommer företagen lindrigare undan om de endast behöver betala 20 procent istället för 50 procent — som i de nordiska länderna.

Det blir kännbart förmånligare att betala de anställdas pension via Guernsey än via Helsingfors.

Finansparadis

Nordben Life & Pension’s hemort är en rätt liten ö, trettio kilometer från Normandie 19/1985 FORUN r kinalöarn kust, granne till den mera kända kanalön Jersey.

Guernsey är en oas för finanshajar. Största delen av öns 53 000 invånare arbetar i försäkringsbolag och banker. På ön opererar ca 180 försäkringsbolag och ett femtiotal banker.

Den enda staden heter St Peters Port.

Orsaken till populariteten är att Guernsey åtnjuter långt gående autonomi. Precis som Åland har öriket egen flagga, och dessutom egen valuta.

Det enda gemensamma med England är kungahuset. Politiskt är Guernsey en stabil inrättning — här finns inga politiska partier.

— Det fanns inte så många alternativ att välja mellan, säger Juhani Kolehmainen.

De länder som kunde tävla med Guernsey var Antillerna, Bermuda, Singapore och Isle of Man i Iriska sjön. Guernsey ansågs geografiskt ligga bäst till — nära till Skandinavien och ännu närmare till London City.

En placering

Kolehmainen sticker inte under stol med att etableringen på Guernsey i lika hög grad är en placering som normal försäkringsbusiness.

Samtliga fyra ägare satsar 1 miljon pund (engelska, inte guernseyska) eller ca 8 mi jon mark på projektet, som därefter skall klara sig på egen hand.

Redan det första verksamhetsåret räknar man med att premieinkomsten skall uppgå till flere tiotals miljoner mark. Om fem år skall premieinkomsten ligga på ca 100 miljoner kronor, uppger Kolehmainen.

Premieinkomsterna från de finländska kundföretagen beräknas till en tiondedel av totalsumman. Den största potten kommer från svenska företag, eftersom svenskarnas utlandsetablering är längre utvecklad än de finländska företagens.

Till det nya bolaget knyts omedelbart en erfaren placeringsexpert, svenska SPP:s viceverkställande Nils Axel Frisk. Han har bland annat ansvarat för acministrationen av den svenska arbetsmarknadens arbetspensioner, där SPP har något av en monopolställning.

Att Frisk knyts till Guernsey-projektet är en klar fingervisning om att försäkringsverksamheten kanske ändå inte kommer att vara bolagets mest lönsamma bit.

PORUN 19/1985

II Guernsey

Pensions-Varmas VVD Ralf Lehtonen har skött de praktiska kontakterna till Norden och det nya ”Försäkrings-SAS"

Försäkrings-SAS

Kolehmainen och Pensions-varmas VVD Ralf Lehtonen är noga med att betona att Nordben är det första nordiska bolaget i sitt slag — och samtidigt det senaste exemplet på praktiskt nordiskt samarbete.

Visst har Nordben drag av ett Försäkrings-SAS, på samma sätt som tex banksamarbetet mellan Föreningsbanken, Bergen Bank och Skandinaviska-Enskilda Banken.

— Om vi vill hålla vår nordiska levnadsstandard, är det ett måste för oss att etablera 088 utomlands. För Finland innebär det en utveckling som liknar Sverige, hävdar Kolehmainen.

Man får hoppas att han inte blir ordagrannt sannspådd.

Vad gör Il marinen?

Jokerfrågan är emellertid hur Ilmarinen kommer att svara på Kolehmainen-Lehtonens utspel.

— Vi kan erbjuda samma förmåner och samma nordiska försäkrings- och pensionsskydd, utan att grunda företag på nån kanalö, basunerar Juhani Salminen.

Han är mycket skeptisk till PensionsVarmas engagemang på Guernsey.

Illmarinens VD Juhani Salminen har lyckats hålla marginal till konkurrenten, men skillnaderna krymper. Hans motdrag väntas inom kort.

— Jag kan inte se nån annan fördel i projektet än den lindrigare beskattningen.

Salminen säger att IImarinen blev helt tagen på säng i frågan, vilket kanske är en sanning med en viss modifikation. Ilmarinen har nämligen mycket bra kontakter till Guernsey-projektets svenska partner, Försäkringsbolget SPP.

Bolagen har sinsemellan ett informationsavtal. Salminen förnekar dock att han skulle ha känt till några planer, trots att också delar av pressen visste att något var i göringen.

Riskfyllt

Salminen antyder att Pensions-Varma har gett sig in i ett riskfyllt äventyr, som inte passar Ilmarinens mer konservativa strategi.

— Men ring om en vecka, så berättar vi vilket vårt motdrag kommer att varal

IImarinen har från tidigare odlat nära samarbete med den internationella försäkringskedjan Swiss Life. Samma dag Pensions-Varma meddelade om sin utlandsetablering, preppade Swiss Lifes försäljare de finländska multinationella bolagens representanter i Helsingfors.

Via Swiss Life har IImarinen kontakt också till försäkringsmarknaderna utanför Europa. Matts Dumell 13

Utgiven i Forum nr 1985-19

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."