Utgiven i Forum nr 1985-07

Försäkringsbolag vs banker : Pengarna eller livet?

av Lars-Gunnar Larsson Forum 1985-07, sida 16-17, 24.04.1985

Taggar: Teman: ekonomi

Försäkringsbolag vs banker:

PENGARNA ELLER LIVET?

Det jäser inom den västtyska bank- och försäkringsvärlden: revirgränserna håller på att raderas ut. Vem har ensamrätt på vad? Skall. bankerna försäkra och försäkringsbolagen ge lån? Vet utgår som slutli segrare — konsumenten ktiviteten, spekulationerna och innoJÄV rtonsersianonngarna i den väst tyska bank- och försäkringsvärlden har aldrig varit så intensiva som nu. Både för den ensamma försäkringsrepresentanten ute på fältet, och för bankernas och försäkringsbolagens högsta ledning är den centrala frågan: hur rädda och helst öka det egna geschäftet? Hur kommer framtidens bank- och försäkringstjänster att se ut? Vem vinner dragkampen om kunderna?

Djärv spelöppning

Gränserna mellan bankernas och försäkringsbolagens kompetens- och businessområde håller på att bli diffusa. I Förbundsrepubliken Tyskland gick startskottet för den aktuella kapplöpningen i och med att kreditinstitutet Deutsche Bank 1983 presenterade sin ”sparplan med inbyggt försäkringsskydd”.

De övriga bankerna reagerade bums. Intresset från allmänhetens sida var iögonenfallande stort. Och fördelarna för den enskilda konsumenten var uppenbara: nu kunde både det kortsiktiga och långsiktiga sparandet klaras av på ett och samma ställe — och dessutom försäkringsskyddet. Det är också möjligt att genomsnittskonsumenten tror sig få mer valuta för sina satsade slantar hos banken, än hos försäkringsbolaget.

I det senare fallet är han väl medveten om att den kringresande försäkringsrepresentanten — i Västtyskland den traditionella kundkontakten — också skall täcka sina levnadskostnacer med = försäkringspremien…

16

Många spådde i detta inledande skede, att försäkringsbolagen skulle gå en mörk framtid till mötes. Lugnande försäkringar från branschens egna ledare uppfattades mera som lama försök att bibehålla en samlad attityd, samtidigt som man bakom den behärskade fasaden var allvarligt uppskärrad.

När den första uppståndelsen lagt sig och båda sidor fått tid att evaluera sina svagheter och möjligheter, ser det något annorlunda ut. Loppet är än så länge öppet. Den mest spännande frågan är kanske om parterna — bankerna och försäkringsbolagen — kommer att bestämma sig för konfrontation eller kooperation.

Vilken väg man än väljer, är det klart att branscherna under de närmaste åren kommer att genomgå förändringar, som för dessa av hävd rigida sektorer måste betraktas som sensationella.

Ändrat sparmönster

De västtyska bankernas och försäkringsbolagens kamp om spar- och försäkringsvilliga kunder är ännu inte avgjord. För likaväl som man kan peka på bankernas nya giv med kombination av sparande och försäkring, kan man peka på den långsiktiga utvecklingen av det privata sparandet: bankernas andel av den privata kapitalbildningen har under de senaste åren kraftigt avtagit. Bankerna hade 1975 hand om över 50 procent av det privata sparkapitalet, medan försäkringsbolagen låg under 20

Ska bankerna bli allt större — ovan Deutsche Banks nya huvudkontor i Frankfurt — genom att ta över försäkringsbolagens traditionella verksamhetsområden — nedan ett av Allianz, det största västtyska försäkringsbolagets, lokalkontor.

71985 F RU procent. Kurvorna möttes 1984. Idag ligger försäkringsbolagen strax över, bankerna strax under 30-procentstrecket.

Denna förskjutning skall dels tolkas så, att försäkringsbolagen med hypotekskrediter för egnahemsbyggen, rörelsekrediter etc redan är starkt engagerade i kreditgivningen. Dels har de i Förbundsrepubliken Tyskland låga inlåningsräntorna och den höga räntemarginalen under senare tid också fått många småsparare att söka andra sparalternativ — exempelvis i statliga skuldebrev och värdepapper med fast ränta.

Ur banksynpunkt kan man alltså se lanserandet av sparförsäkringarna som ett defensivt schackdrag. Men även om de kunder, som nappat på det senaste erbjudandet från bankvärlden, framdeles bär alla sina pengar till bankkontoret, går affärerna inte försäkringsbolagens näsa förbi. I regel skickar bankerna sina försäkringar vidare till ett försäkringsbolag. För Deutsche Bank är samarbetspartnern exempelvis Berlinisches Leben, ett dotterbolag till Västtyskland största försäkringsbolag Allianz. Det är bara Raiffeisenkassen (jordbruksrörelsens bank) och Volksbanken som har ett eget gemensamt försäkringsbolag, R+V Versicherung.

Nya jaktmarker

Hur kommer det att fortsätta? Spekulationerna är många, uttalandena likaså — tendenserna ännu rätt fåtaliga. Att inte försäkringsbolagen ämnar sitta med armarna i kors bekräftas av Allianz-cheten Wolfgang Schieren — Jag kan mycket väl tänka mig att inom kort erbjuda tjänster, som idag bara finn Å DpDIro.

hos bankerna, har Schieren konstaterat i en intervju.

Det innebär alltså, att det traditionella reviret för försäkringsbolagen respektive bankerna kommer att bli allt mindre, och kanske helt försvinna. Redan idag har försäkringsbolagen ett försprång, då det gäller vissa finansieringsformer — ett exempel är möjligheten att erbjuda lån, där avbetalningarna erläggs i form av försäkringspremier. Den uppenbara fördelen för kunden ligger | att dessa — i motsats till vanliga amorteringar — är avdragsgilla vid deklaration.

En nyckelfråga är hur snabbt och med vilka konsekvenser elektroniken slår igenom i den traditionella tinanshanteringen. Hypotesen om den konservativa bankkunden, som inte vill avstå från en personlig bankkontakt, kan te sig ihålig, då man betraktar köerna till kontokortsautomaterna.

Skräddarsydd service

Hand i hand med mera elektronik i transaktionerna, går också den med datorhjälp alltmer individuellt anpassade kundrådgivningen. Här bedömer västtyska experter, att försäkringsbolagen med sin traditionellt offensiva fälttaktik har ett bättre utgångsläge än bankerna, som i årtionden tålmodigt väntat på sina kunder bakom disken. Försäkringsagenten, som med sin portabla dator i kundens hem skräddarsyr dennes finansiella och försäkringsplanering — är det framtidens melodi i Västtyskland? Att kampviljan finns på försäkringshåll, visar de kombinerade spar- och försäkringspaket, som kort efter bankernas utspel presentera Det nya inudrevet Volvo

F RUN 7/1985

Penta Aquamatic 290 ger dig full kontroll över din båt. Det är det enda drevet med en styrenhet som gör att du kan justera båtens gångläg endast genom att trycka på en knapp och som visar dig riggvinkeln på en digital teckenruta. Gör ett besök hos oss, det blir både roligare och förmånligare att vara till sjöss des av försäkringsbolagen Gerling, Deutscher Ring och Colonia.

En annan framtid skisseras emellertid av Trans Leben i Hamburg. Bolagets chef KarlAlbert Altfuldisch är övertygad om att specialkunnandet inom både bank- och försäkringsvärlden behövs. Altfuldisch vill systematiskt plocka isär de traditionelia bankoch försäkringstjänsterna, och sätta ihop beståndsdelarna till nya, för kunderna attraktiva varianter. Networking har man kallat denna form av samarbete. Ett exempel härpå är ett under lånetiden amorteringsfritt lån; en livförsäkring övertar i händelse av dödsfall betalningsansvaret.

Men försäkringsbolagen erbjuder redan nu liknande modeller. Frågan är, om inte de mångfacetterade framtidsperspektiven snarare får de västtyska bank- och försäkringsbolagen att — var för sig — kasta in både traditionella trumfkort och nya innovationer, och hoppas att utgå som slutliga segrare.

Lars-Gunnar Larsson €

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA HELSINGFORSFÖRSÄLJNIN 90-673 596 ROBERT HENRIKSSON VNB-AUTO EKENÄS 9113 713 ROLF HALENIU 17

Utgiven i Forum nr 1985-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."