Utgiven i Forum nr 1990-01

Första tecken på ekonomisk uppgång

av P-E Paul Forum 1990-01, sida 24, 25.01.1990

Taggar: Orter: Polen Teman: ekonomi

Polen i omvandling:

FÖRSTA TECKNEN PÅ EKONOMISK UPPGÅN nya författning i kraft. Den sakna den tidigare författningens bestämmelse om kommunistiska partiets ledande roll och beteckningen “”folkrepublik” för Polen. Nu är Polens namn Republiken Polen och landet definieras såsom en “demokratisk rättsstat”. Planekonomin slopas helt och hållet, och marknadsekonomi införs.

I början av januari trädde Polens

Orsa i Polens statsvapen har också fått tillbaka den kungliga kronan från 1700-talet. Överhuvudtaget hämtar polackerna allt tydligare kraft i de nuvarande svårigheterna från katolska kyrkan och historien. inte bara från självständighetstiden mellan de båda världskrigen, utan också från tiden som fritt kungarike till delningarna i slutet av 1700-talet. Parlamentets talman bär åter titeln marskalk som på 1700-talet. Den nya 50 000 zlotysedeln har på framsidan ett porträtt av den stora filosofen och katolska patern Stanislag Staszic (1775—1826) som på sin tid förgäves med andens och kulturens vapen kämpade för Polen som ett självständigt kungarike.

Ene den nya författningen kan nya partier bildas och ekonomisk verksamhet utövas fritt. Så utvecklas politisk och ekonomisk frihet parallellt i det nya Polen. Till och med monarkistiska grupperingar har bildats i Polen. Den nya mångpartiregeringen Mazowiecki medförde en våg av optimism. Härtill bidrog givetvis också den stora livsmedelshjälpen särskilt från EG, förlängning av amorte 2 ringarna på den väldiga skulden till väst, cirka 40 miljarder USD, och nya lån för landets återuppbyggnad.

et synliga tecknet på det ökad förtroendet är utvecklingen av valutakurserna. På sensommaren 1989 värderades I USD på den gråa marknaden til! cirka 16 000 zloty. Den nya regeringen genomförde modigt den ena devalveringen efter den andra i takt med att försörjningsläget förbättrades. Målet var att få den officiella och den fria kursen att sammanfalla, och på så sätt få till stånd zlotyns konvertibilitet — den första förutsättningen för en ökad utrikeshandel med väst. Sedan september 1989 genomfördes sammanlagt elva devalveringar gentemot dollarn, den sista den 27 december. Då devalverades zlotyn med endast 7,7 procent mot t ex 16,7 procent den 18 december. Överhuvudtaget har devalveringarna successivt blivit mindre. Samtidigt har skillnaden mellan den officiella kursen och den svarta kursen blivit allt mindre. Vid årsskiftet är skillnaden cirka 2 000 zloty, den svarta kursen är 8 500 zloty, den officiella 6 500 zloty för 1 dollar.

D? 2 januari 1990 trädde en rad nya valutabestämmelser i kraft i Polen. Den viktigaste gäller zlotyns s k interna konvertibilitet. Den innebär att de tre tidigare olika valutakurserna ersätts med en enda. De tre olika valutakurserna som fram till den 31 december, 1989 har tillämpats i Polen är följande: den officiella kursen, den allmänt och öppet tillämpade svärta

Text: P-E Pau marknadskursen, och slutligen den s k valutabörskursen. Den sistnämnda infördes i februari 1989 och bildades vid företagens mer eller mindre regelbundet förekommande valutaauktioner.

Fö och med början av 1990 fastställer polska — nationalbanken dagligen priset på de västliga valutorna i zloty. Man räknar med att den svarta marknaden härmed helt försvinner, men helt säkert är detta inte. Utländsk valuta kan nämligen inte köpas fritt, men liberaliseringen av valutatransaktioner är i alla fall betydande. Framför allt kan företag inte längre förvägras köpa den valuta som behövs för finansiering av affärer med utlandet. Däremot finns ett omfattande regelsystem för att förhindra kapitalflykt från Polen. För nöjesresor beviljas valuta endast om den sökande kan bevisa att motsvarande belopp har erhållits från utlandet, t ex som gåva som inbetalats på ett valutakonto 1 Polen. Utlänningar i Polen har tillsvidare förpliktats att växla in minst USD 15 i zloty varje dag. Detta tvång har också upphört vid årsskiftet.

ammanfattningsvis kan man säga.

att Polen från och med 1990 har lyckats genomföra valutans inre konvertibilitet. Därmed har det viktigaste steget tagits också till zlotyns yttre konvertibilitet. När denna kan genomföras är givetvis en helt öppen fråga idag. Den yttre konvertibiliteten, d v s zlotyns helt fria utbytbarhet mot andra valutor. kan förverkligas först när Polens ekonomi totalt sett har stabiliserats och tillgångarna på utländsk valuta blivit tryggade.

D: första stegen har i alla fall tagits på den vägen. Lantbruksproduktionen växte betydligt 1989, och skörden blev rekordstor, 27 miljoner ton, och av utmärkt kvalitet. Som känt är jordbruket till största delen i privata händer. Den totala nationalinkomsten gick dock alltjämt tillbaka ännu 1989. Det berodde på att den statliga industriproduktionen sjönk med nästan 6 procent jämfört med 1988. Detta i sin tur var en följd av otillräcklig råvarutillförsel. Överhuvudtaget visade hela den statliga sektorn minskat produktionsutfall 1989, även om nedgången var olika stor inom olika sektorer. Låga löner och bristande arbetsmotivation var också viktiga orsaker till det nedslående resultatet. Däremot expanderade den privata sektorn kraftigt 1989. Sysselsättningen växte med 18 procent motsvarande drygt 200 00 fortsättning på sid 3 1/1990 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1990-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."