Utgiven i Forum nr 1978-18

Forums roll

av Mats Kockberg Forum 1978-18, sida 11, 22.11.1978

Taggar: Teman: Forum

Nye chefredaktören:

Forums rol =» Forum för ekonomi och teknik har en unik ställning i den finländska tidskriftsfloran. Rollen som den största finlandssvenska facktidskriften med en läsekrets väl insatt i ekonomiska och tekniska spörsmål är krävande. Den upplagemässigt stabila situationen får emellertid inte leda till stagnation och intellektuell passivitet. Konkurren sen från dagspressen och tävlande tidskrifter är hård, och förutsätte en målmedveten produktutveckling. Forum är inget självändamål utan bör fortsättningsvis vara en tidskrift som läses med behållning.

Samhället vi lever i ställer i många avseenden synnerligen stora krav på individerna. Det gäller bla att sovra i ett vitt informationsflöde. Vi konfronteras med fakta och ställningstaganden från alla discipliner i ständigt ökande omfattning. Vi bör kunna anamma det väsentliga ur mäng den av information och sålunda höja vår kunskapsnivå och därmed beredskapen att fatta snabba och riktiga beslut vid rätt tidpunkt. Forums uppgift är att förmedla relevant information om såväl teknik som ekonomi samt om det samhälle som både nationellt och globalt reglerar våra levnadsbetingelser.

Att skildra de nya rönen inom teknologin på ett sätt intressera både en högt utbildad ingenjör och en ekonom som dagligen sysslar med redovisningsrutiner är inte ett dugg lättare än att journalistiskt göra en företagsanalys så att både en teoretiskt lagd VD med merkantil utbildning och en tekniker med krävande praktiska uppgifter får ut någonting av det hela. Ibland är det helt enkelt omöjligt. En mål som förmå sättning är det under alla omständigheter.

Samhällsdebatten gäller idag i allra högsta grad frågor som är av väsentlig betydelse för såväl näringsliv som enskilda medborgare. Energi, handel, arbetsliv och beskattning är exempel på frågor som konkret berör var och en. Forums uppgift är att både ventilera och analysera det samhälleliga skeendet och genom en förutsättningslös diskussion komma med nya initiativ och lösningsmodeller. Genom en uppsökande journalistik är det möjligt att finna nya infallsvinklar och idéer. Vederhäftigheten är dock någonting som det inte lönar sig att göra avkall på. Spekulation för spekulationens skull leder ingenvart.

Att journalistiskt behandla ekonomi och teknik både som specialområden och insatta i ett vidare samhälleligt sammanhang är en stimulerande utmaning.

Mats Kockberg C 1

Utgiven i Forum nr 1978-18

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."