Utgiven i Forum nr 1971-18

Fotogen och petroleum

av Kai Finell Forum 1971-18, sida 08, 17.11.1971

Taggar: Teman: bränslen

Avtal mellan STAF och SCAB

Med hänvisning till årsmötets beslut den 6. 2. 71 har förbundet ingått ett avtal med Sparbankernas-Central-Aktiebank, vilket har följande lydelse:

Svenska Tekniker- och Arbetsledareförbundet i Finland r.f. (STAF) och Sparbankernas Central-Aktie-Bank (SCAB) har idag beslutat avtala om STAF:s bankrelationer, förbundet “placeringar samt förbundets och dess fysiska medlemmar möjligheter att erhålla kredit följande 1. STAF placerar sina medel för arbetskonflikt och övriga för placering disponibla medel via Helsingfors Sparbank eller via SCAB. På dessa placeringar garanteras en separat överenskommen ränteavkastning.

  1. STAF kan av SCAB för finansiering av arbetskonflikt och sin övriga verksamhet erhålla långfristig (minst fem års) kredit till en separat överenskommen ränta till åtminstone ett belopp som är tre gånger så stort som de i punkt 1 avsedda placeringarna.

  2. STAF börjar använda Helsingfors Sparbank och SCAB som sina huvudsakliga banker.

  3. SCAB förbinder sig att ansvara för, att landets sparbanker eller SCAB beviljar åt STAF:s medlemsföreningars fysiska medlemmar kredit för täckande av personliga utgifter förorsakade av arbetskonflikt, såsom efläggande av ränta, amortering, avbetalning, hyra mm. Kreditens storlek avgör avtalsparterna separat för varje arbetskonflikt. Krediten beviljas mot normal ränta och återbetalningstiden är 1—2 år. Krediten behöver inte amorteras förrän sex månader förflutit från det arbetskonflikten upphörde. Under rådande arbetskonflikt behöver inte förbundets fysiska medlemmar amortera sina sparbankslån. Krediterna beviljas mot normala säkerheter.

5, Båda avtalsparterna förbinder sig att i sin informationsverksamhet underrätta sitt fält om avtalet och dess fördelar. 6. Avtalsperioden är ett år. Om avtalet inte av någondera parten uppsägs tre (3) månader före avtalsperiodens utgång, är det i kraft under följande avtalsperiod. Oberoende av avtalsförhållandets uppsägning tillämpas avtalets villkor på de placerade medlen ända till respektive depositions första förfallodag.

Detta avtal har uppgjorts i två exemplar, ett för varder avtalspagren.

Helsingfors den 20 oktober 1971.

SVENSKA TEKNIKER- OCH SPARBANKERNAS ARBETSLEDAREFÖRBUNDET CENTRAL-AKTIEI FINLAND rf. BANK

Kurt Berg Börje Blomster O. Särökari J. Haapane Årsmötet

Förbundets årsmöte försiggår i Ekenäs på Kongresshotellet : 5—6. 2, 1972 med Svenska Tekniker och Arbetsledareförenin gen i Ekenäs rf. som värdförening: Vid mötet behandlas de ärenden som omnämns i $ 17 i förbundets stadgar. Enligt mom. 12 i ovannämnda paragraf har förbundsmedlemmarna rätt att till årsmötets behandling föreslå ärenden vilka bör vara förbundsstyrelsen till handa senast den 15 december 1971.

Språkspalten

Fotogen och petroleum

Av Kai Finell

Så länge petroleumindustrin och -distributionsbolagen i Finland envisas med att tala om petroleum i betydelsen fotogen — lysfotogen, motorfotogen, flygfotogen etc — är det lönlöst att av teknikens skribenter och den stora allmänheten kräva ett entydigt språkbruk på detta högaktuella gebit.

Smärre försök har under årens lopp gjorts för att rätta till den finländska — och för all del också norska — petroleumterminologin, men bemödandena har strandat i brist på auktoritativt stöd för aktionerna. Till och med förträffliga Illustrerad svensk ordbok »definierar petroleum som: i naturen förekommande blandningar av olika kolväten — men med det resignerade tillägget — finl. (ofta): fotogen.»

Men darra herrar olje- eller rättare sagt petroleumpotentater, nu skall lyspetroleumet ut ur lamporna och motorpetroleumet i »Wickströmarna» ersättas med fotogen. Nu har vi fått TNC:s senaste publikation, TNC 48, Petroleumteknisk ordlista som tungt vägande tillhygge i kampen för en över- och åskådlig vägledning i kolvätemolekylernas trassliga labyrinter.

I TNC kan vi för det första, under ordet olja läsa bl a följande TERMEN OLJA [(-olja,-olje) betecknar tre grupper av ämnen, som kemiskt inte hör samman och som med få undantag har helt skilda användningar. Nämligen eterisk olja, fet olja och mineralolja sarat annan ur petroleum framställd produkt, I många fall kan termen olja utbytas mot petroleum, t ex petroleumindustrin (hellre än oljeindustrin).

FOTOGEN används som motordrivmedel (motorfotogen, flygfotogen), som bränsle (eldningsfotogen), som beståndsdel i bekämpningsmedel, tryckfärger m m och i dieselbrännolja. För att defintivt bli av med benämningen petroleum för fötogen kan det vara bra att ta del av TNC:s defintion på ELDNINGSOLJA som i regel är en avsvavlad ljust gul till svart, lätt- till trögflytande eller till och med halvfast blandning av kolväten som genom destillation eller krackning är framställd ur petroleum.

Denna nyaste TNC-ordlista upptar också engelska och franska motsvarigheter till de svenska termerna, även om det på några få punkter konstateras att adekvata språkliga motsvarigheter — i bägge riktningen — inte alltid existerar. Men också detta är en värdefull upplysning för både vanliga stilister och teknikens skribenter. De, för översättare av engelsk och amerikansk text, många be svärliga fallgroparna — gasoline, gas, petrol, paraffin, kerosine (kerosene), white spirit etc — avslöjas med önskvärd klarhet i TNC 48.

Personligen har jag dock ett intryck av att kerosene är en allmännare stavningsform än den av TNC angivna ortografin kerosine. Och hur är det med white spirit? Enligt TNC 38 Lack- och färgteknisk ordlista motsvaras white spirit av lacknafta — och obs! ärade finländska fabrikanter — uttryckligen icke: lackbensin eller mineralterpentin.

I petroleumtekniska ordlistan TNC 48 har emellertid lacknafta ingen engelsk eller fransk motsvarighet. White spirit (engelska) och Whitespirit (franska) uppges av TNC motsvara den svenska termen (petroleum)nafta, med anmärkningen att, ursprungligen om lätta petroleumartter från Baku använda, termen nafta numera bör användas med största försiktighet utan prefix.

YTTERLIGARE noteras att TNC föredrar raffinaderi framom raffeneri — exempelvis raffinaderigas. I vilket fall som helst fyller TNC 48 en mycket stor lucka i den svenska petroleumterminologin, trots att denna varit under intensiv och levande bearbetning ända sedan 1952. Publikationen kan erhållas genom bökhandlarna och kostar Skr 24,— inkl. moms. Od

Forum 18/71

Utgiven i Forum nr 1971-18

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."