Utgiven i Forum nr 1981-04

Från det ”öppna förvaret” till dagens värdepappersförvar

av Asko Harmia Forum 1981-04, sida 26-27, 04.03.1981

Nästan hundra år har förflutit sedan bankerna började erbjuda notariatservice åt sina kunder. Från en anspråkslös början som bara omfattade uppbevaring av värdepapper har denna service utvecklats till att idag vara en mångfasetterad bankverksamhet som kommer att få allt större betydelse i framtiden, säger bankdirektör Asko Harmi i vidstående artikel om dagens notariatservice i affärsbankerna.

Notariatservice i hundra år: Från det ”öppna förvaret” till dagens värdepappersförva — Olika rådgivnings- och scrviceuppgifter kommer att bli allt mer framträdande i notariatverksamheten, säger bankdirektör Asko Harmia.

Idag utgör notariatservicen mycket mer än bara uppbevaring av värdepapper.

2 Ö Vi har kommit långt sedan landets första s k öppna förvar togs i bruk — en händelse som kan sägas utgöra början på bankernas notariatservice. Ett öppet förvar var motsatsen till ett slutet förvar och då en kund deponerade sina värdepapper i ett öppet förvar kunde banken. förutom själva deponeringen, i vissa fall även vidta åtgärder som anslöt sig till värdepapprens förvaltning.

Också om uppbevaringen. d v s förvarandet av värdepappren. fortfarande idag är en viktig del av notariatservicen, har de åtgärder som vidtas utöver själva uppbevaringen fått en allt större betydelse.

Idag talar man inte heller mera om ”öppet förvar” utan om ”värdepappersförvar”.

Notariatkunderna är till största delen fysiska personer. Också bolag, stiftelser och dödsbon kan vara notariatkunder. En del av kunderna är utlänningar eller utomlands bosatta finländare – personer som har svårt att själva sköta om sin förmögenhet i Finland men som vill anförtro den i pålitliga händer.

Den egendom som anförtros till förvaltning åt banknotariaten är närmast värdepapper, tex aktier. obligationer, skuldebrev och depositionsbevis. Notariatet sköter då om att dividend. ränta och amortering på rätt dag lyfts och inbetalas på kundens konto. Det som banken gjort, informerar den kunden om med jämna mellanrum.

Vid årsskiftet skickar en del banker sina kunder en färdigt ifylld blankett som motsvarar skatteblankett 8. Den gäller som sådan som bilaga till skattedeklarationen vad beträffar ens egna värdepapper. Dessutom ingår i grundservicen information om emissioner. emissionsvillkoren och att banken verkställer kundens order tex då nya aktier skall tecknas.

Köp och försäljning av aktier eller obligationer för en kunds räkning via eller utom börsen ingår i notariatets dagliga arbete.

Placeringsråd

Frågor som gäller penningplaceringar behandlas av placeringsrådgivare vid notariaten som står till kundens förfogande. Rådgivarna besvarar ofta kundens förfrågningar skriftligt och svaren skall närmast ses som ett förslag. Kunden har naturligtvis ingen skyldighet att följa de givna råden.

Det är huvudsakligen fysiska personer som anlitar placeringsrådgivarnas tjänster. men även bolag, stiftelser och institutionella placerare vänder sig gärna till dem.

Experternas förslag dikteras givetvis i hög grad av den skatteekonomiska verkligheten — en av orsakerna till att förslagen ofta gäller aktier i den omfattning att deras avkastning med hänsyn till. förmögenhetsinkomstavdraget kan

FORUM 4/8 lyftas skattefritt medan resten placeras i skattefria obligationer och bankdepositioner. Men det är klart att det inte går att generalisera, variationerna blir stora beroende på placerarens personliga önskemål och preferenser.

Placering av företags och andra sammanslutningars kortfristiga likvida medel utgör också en del av notariatens placeringsverksamhet.

Notariatens specialkunskap ansluter sig närmast till förvaltningen av värdepapper och penningmedel. Då kunden är intresserad av andra investeringsobjekt, tex bostads- och kontorslägenheter. onst eller ädla metaller, kan bankernas notariat hänvisa honom till en pålitlig och sakkunnig inom respektiva bransch. Juridiska uppdrag som ansluter sig till förvaltningen av den förvarade egendomen hör också till notariatverksamheten. En central plats intar här skatterådgivningen — beskattning av kapitalinkomst är för många en knepig fråga.

Notariatjuristerna sköter dessutom om uppdrag som tex bouppteckningar, arvsskiften, testametsfrågor. köp och försäljning av fast och lös egendom, lagfarter, inteckningar, bolagsrättsliga ärenden mm. Sådant som inte ingår i notariatjuristernas arbete gäller tex tviste- och brottmål.

Opartiskt ombud

Banknotariat kan också fungera som opartiskt ombud för två eller flere kontrahenters räkning. Det är vanligt t e bakom kulissern då vissa villkor skall fyllas innan en köpeskilling betalas. Då deponerar kontrahenterna köpeberevet och köpeskillingen hos notariatet som övervakar när villkoret i fråga är uppfyllt, varefter notariatet erlägger köpeskillingen för kontraheternas räkning.

Notariatservicen innefattar också vissa betalninguppdrag. De vanligaste gäller tex erläggande av förskotts- och slutlig skatt, betalning av bolagsvederlag eller uppbärande av hyror för notariatkundens räkning.

Stor uppmärksamhet har på senare tid fästs vid bostadsköparens rätsskydd. För att skydda köparen av en bostad i nybyggen, har bankerna tagit i bruk det sk RS-systemet. Notariatet ansvarar för RS-systemets tillämpning.

RS-systemet

RS-systemet tillämpas på alla sk hårdvaluta byggnadsprojekt för vilka grynderbyggaren fått bank- eller försäkringsbolagslån i de fall att lokalerna säljs under byggnadstiden d v s om köpet gäller en lägenhet som köparen inte direkt får flytta in i.

Före det att banken ingår ett RS-avtal som gäller ett visst byggnadsprojekt granskas projektets finansieringsplan, bolagsordning, köpebrev, lagfartsbevis, m fl handlingar. RS-systemet förutsätter att grynderbyggaren ställer en garanti på 10 procent av de sålda lägenheternas värde, Garantisumman kan använda Ö Finlands Kommunistiska Parti (FKP) sammanträder till kongress i slutet av maj. Mot bakgrunden av den interna spliuringen inom partiet och den kritik som under den gångna vintern riktats mot FKP-ledningen är stämman denna gång föremål för ell exceptionell stort intresse. Efter att kommunisterna under de senaste 25 åren fått vidkännas svidande nederlag i s g s samtliga val och då inga tecken tyder på att den nedåtgående trenden skulle brytas. har den traditionella kraftmätningen mellan majoritets- och minoritetslinjen som ett kompletterande irritationsmoment fått en dispyt om hur ”massorna” skall kunna återvinnas. På FKP-fälter kan man tvärs över de sedvanliga fraktionerna lägga märke till eu tilltagande missnöje med hela den gamla partiapparatens förmåga all allrahera och engagera.

Ö I likhet med vad som är fallet vid övriga partiers sammankomster fokuseras intresset vid kommunistkongressen främst till personspörsmålen. Det har en längre tid sialts om ordförande Aarne Saarinens avgång. Också viceordförande Taisto Sini FORUM 4/81

FKP-kongressen ett frågetecke emellertid bäst au förbereda sig fältarbetarna är benägna att beöverraskningar sammankomsten. Ett återval av ”intelligentsian” för det miserabia den gamla partiledningen är ligen snarare ett uttryck för brist svenska kommunisterna. Juris å genuin entu- doktor Erikssons främsta, och siasm. Starka krafter är ute för att enligt vissa bedömare snart enda, fräscha upp partiets image och ge uppbackare än chefredaktör Jodet en starkare ledargrupp främst han von Bonsforff vid Folktidmed tanke på den kommande ningen Ny Tid (FNT).

presidentuppgörelsen. där å nsterns strategi fn om möjligt förlagsfronten inom FKP. Minonnu oklarare än de borgerliga ritetsorganet Tiedonantaja skal salos positioner har försvagats efter att han för två år sedan föll ut ur riksdagen. Vidare har andre viceordförande Olavi Hänninen, som ännu för något år sedan ansågs vara revistonisternas påggskalv, fått se sin stjärna dala Hans retoriska förmåga ter ingen kommunist. men däremol uppges man i synnerhet på fackligt håll vara missnöjd med Hänninens praktiska insatser. € Problemet är nu att ingen karismatisk kommunistledare tycks stå att uppbåda. Arvo Aalto, som mången riksdagskommunist anser vara självskriven för posten då Saarinen avgår, har genom att anamma en timid ministerprofil i ig vidare populär oc kelse utgöra ct alternativ Saarinen 1 dagens läge. Dä lutar man nu i kuloardiskussionerna åt fortsatt kontrakt för Aarne Saarinen. Själv uppges han vara villig att fortsätta främst för att en gång för alla kunna ge de trilskande taistoiterna en ordentlig örfil genom att minska deras inflytande i partiet.

e Erfarenhelsmä är de på alternativ än p e Den oklara situationen inom tryckeriet Kursiivi Oy. TaistoiFKP återspeglas också i de lägre ternas svenska tidnings Enhets instanserna inom partiet. Också produktion MNyttades redan tidipå det finlandssvenska fältet drar gare från det egna företaget till man nu ål olika riktningar. Lars Vasa. Nu skall också FNT:s D Eriksson, som hösten 1979 med framställning utlokaliseras till stora förhoppningar valdes till Vasa (sättning) från att tidigare ordförande de svenska folkde- ha skett på Kansan Uutisets Landsorganisation tryckeri och Uleåborg (tryck(LO), möter nu på motstånd på ning). På vänsterhåll frågar sig flera håll. Dec partitrogna äldre somliga nu om detta skall förekommunisterna har retat upp sig båda omställningar också för på Erikssons förslag om att hela Kansan Uutisets del? FKP-ledningen med Saarinen spetsen borde bytas ut. Feminist som har ett visst

LO. uppges ans att Erikssons fö: nosaken kan ifrågasättas. Oc ifall byggaren inte avtalsenligt kan slutföra byggnadsprojektet.

RS-systemet förutsätter dessutom att aktiebreven trycks vid Finlands Banks sedeltryckeri och att de förvaltas av RS-banken ända tills bygget står färdigt. På det sättet undviks möjligheten att laborera med duplikataktier, någonting som ibland hänt förut.

Sedan RS-systemet togs i bruk har bostadsköparnas skydd ökats avsevärt och man vågar idag påstå att RSsystemet fungerar både smidigt och effektivt. Det finns knappast något skäl att ersätta bankernas RS-system med statlig byråkrati — av allt att döma skulle det vara ett både dyrare och mindre smidigt alternativ.

Arvodena för notariatservicen är rimliga. Grundavgiften utgör 2—0,5 promille av förvarets värde per år. För vissa åtgärder debiteras därtill särskild avgift, likaså ett arvode för juridiska uppdrag enligt deras art och omfattning.

Notariatverksamheten har genomgått en omfattande utveckling från den synnerligen anspråkslösa början för närmare 100 år sedan då den bara omfattade uppbevaring av värdepapper.

Modern datateknik sköter om att de arbetsskeden som hänför sig till själva uppbevaringen och behandlingen av värdepappren relativt sett minskar i betydelse. Istället blir olika rådgivningsoch serviceuppgifter som kräver specialkunskap allt mer framträdande i framtiden.

vid FKP- skylla Eriksson och den övrig äm- kommunalvalresultatet för d | Det rör på sig på tidnings- oc inte längre tryckas på det egn för kvin la 27

Utgiven i Forum nr 1981-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."