Utgiven i Forum nr 1976-19

Franska handelsrådet om handeln Finland-Frankrike

av Michel Dupont Forum 1976-19, sida 09, 01.12.1976

Taggar: Orter: Frankrike Teman: handel

FORUM 19 : 76

Michel DUPONT

Det initiativ som ”Forum för Ekonomi och Teknik” tagit genom att tillägna en del av sin tidskrift åt handelsrelationerna mellan Finland och Frankrike kommer att uppskattas mycket inom franska industrikretsar, emedan det kommer att bidra till att göra vår industri mera känd i Finland ochi till att fästa de finländska exportörernas uppmärksamhet vid de avsättningsmöjligheter den franska marknaden erbjuder.

=” De båda ländernas handelsutbyte är något så när i jämvikt, men står på en relativt låg nivå och motsvarar inte de båda ländernas potential inom industri och jordbruk. Enligt den finländska statistiken har vårt handelsutbyte i Finland under de senaste tre åren (i miljoner mark) utvecklats på följande sätt 1973 1974 1975 — 1976 (1-VIII) Export från Finland 599,4 876,2 715,5 566,4 Export från Frankrike 539,5 753,0 1168,5 499,4

Orsakerna till det låga handelsutbytet’ är väl kända. Från franskt håll prospekteras den finländska marknaden av några franska företag av internationell klass, men de medelstora franska företagen har huvudsakligen inriktat sina ansträngningar på den Gemensamma Marknaden för undvikande av överutbud på den franska marknaden av dessa länders produkter utan motsvarande handelsutbyte. Dessa företag har dessutom lyckats etablera sig bla i Väst-Tyskland och Italien. Nu riktar de främst in sig på USA och Mellan-östern. Onek. ligen har ett stort antal franska företag under de senaste åren visat intresse för Finland.

De fransk-finska relationernas utveckling befrämjas av bättre ömsesidig kännedom om respektive lands förhållanden, vilket redan märkts tack vare det stora antal resor finländare företar till Frankrike, huvudsakligen i samband med franska specialmässor och -utställningar, det intresse som fransmännen visar för turism i Finland, deras allt större deltagande i internationella kongresser i Helsingfors etc. Slutligen bör inte televisionens upplysande roll i detta sammanhang undervärderas. Den finländska exporten till Frankrike börjar diversifieras och det är troligt att den finländska industrin under de kommande åren utvecklar sin export inom de sektorer där den redan gjort sig väl känd i andra länder.

Den bästa metoden att utveckla handelsutbytet mellan dessa två länder skulle säkerligen vara att i större utsträckning genomföra undervisning i franska i de finländska skolorna på gymnasiestadiet. De finländska exportörerna har haft svårigheter att rekrytera finländska agenter för prospektering av den franska marknaden. På motsvarande sätt är det svårt för de franska exportörerna att finna agenter som kan finska. Traditionellt utgör merparten av de finländska leveranserna till Frankrike av trä, cellulosa, papper och kartong. 1975 utgjorde denna grupp 69 9/0 av Finlands export till Frankrike. Frankrike exporterar huvudsakligen maskiner, instrument,

Franska handelsråde om handeln Finland-Frankrik fordon, industriprodukter och kemiska produkter. Dessa tre poster utgjorde 87,5 9/0 av hela försäljningen till Finland. På grund av den aktuella konjunkturen i Finland och i Frankrike har utbytet mellan dessa länder påvisat en markant utveckling under de 7 första månaderna 1976 jämfört med mötsvarande period 1975.

I — Export från Finland för perioden Januarl—jull 1976 Exporten till Frankrike per väsentligaste grupper (motsvarande leveranser för tiden januari—juli 1975 inom parentes) 64 — papper och papp 239 302 000 mk (175 395 000 mk) 24 — trä 84 745 000 mk ( 50 526 000 mk 25 — pappersmassa 52 091 000 mk ( 59 396 000 mk) 68 — varor av andra metaller än järn och stål 27 843 000 mk ( 21354 000 mk 21 — hudar, skinn och pälsskinn, oberedda 63 — varor av trä 72 — maskiner och apparater för olika industri- och ” produktionsgrenar 10.149 000 mk ( 74 — industrimaskiner och -apparater för allmänt bruk 7732 000 mk ( — ) Gruppen papper och papp, trä och cellulosa och avfall utgjorde alltså 291 393 000 mark, eller 56 ?/+ av den totala exporten från Finland till Frankrike under denna period (520 397 000).

16 987 000 mk ( 9 206000 mk) 24 132 000 mk . ( 17439 000 mk 4976 000 mk)

II — Export från Frankrike till Finland. Under perioden januari—juli 1976 var de franska leveranserna huvudsakligen följande (motsvarande export från Frankrike under tiden januari—juli 1975 inom parentes) 65 — garn, vävnader och konfektionsartiklar utom kläder, av textil 39 485 00 m 78 — motorfordon 38 104 000 m 77 — elektriska maskiner och apparater samt elektrisk materia 67 — järn och stå 74 — industrimaskiner och -apparater för allmänt bruk 25233 000 m 51 — organiska kemiska ämnen 28 306 000 m 72 — maskiner och apparater för olika industri- och produktlonsgrena 58 -— plaster, cellulosaregenerat och konsthartse 76 — telefon-, telegraf-, radiooch televisionsapparater ( 32 571 000 mk 31 124 000 m 40 973 000 ‘mk ( 63 216 000 mk ( 34 658 000 mk 22 241 000 m 16 327 000 mk ( 20.681 000 mk skiv- och bandspelare 12 446 000 mk 11 — drycker 12 812 000 mk ( 17 507 000 mk) 05 — frukter och köksväxter 9 051 000 mk (13491 000 mk 62 — gummivaror 11 134 000 mk ( 12250 000 mk) ‘75 — kontorsmaskiner, även automatiska databehandlings maskiner 8741 000 mk

Emedan positionen maskiner, apparater och fordon detta å fördelats på ett nytt sätt i den finländska statistiken är det inte möjligt att jämföra de senaste leveranserna inom detta område med fjolårets leveranser.

I hopp om att det initiativ som nu tages på ett gynnsamt sätt “bidrar till ökningen av handelsutbytet mellan våra lände uttrycker jag mitt varma tack och mina lyckönskningar till FORUMSs redaktion. O

Michel DUPONT Handelsråd

Utgiven i Forum nr 1976-19

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."