Utgiven i Forum nr 1979-06

Fusioner - ett sätt att överleva

av Heljo Lepäsmaa Forum 1979-06, sida 20-22, 04.04.1979

Taggar: Teman: företagsfusioner

Fusioner- ett sätt att överleva

Företagen köper helst andra företag inom samma bransch. Språng in i det nya och okända har minskat. Undantaget från denna regel år 1978 var rätt iögonenfallande: Hollming Oy kom nämligen med i underhållningsetektroniken genom att köpa Salora Oy. Senaste år inleddes fusioner i företa med något andra verksamhetsområden än år 1977, men fusionerna i byggnads- och textilbranschen samt trafikbolagen pågick livligt såsom tidigare.

" Översikten baserar sig på de notiser om fusioner som publicerats i Officiella Tidningen under år 1978. Då den nuvarande behandlingen i underdomstol inklusive årsstämning tar minst ett halvt år, har många av de fusioner som upptagits i förteckningen ännu inte slutförts, då detta nummer utkommer,

Antalet fusioner uppgick 1978 till 179, varav 5 annullerats. De grupper som utelämnats från förteckningen är Ö fastighetsbolag (80 st & andelslag och -mejerier (11 st) Ö försäkringsbolag (8 st 4 elverk (4 st Ö andelsbanker (1 st Ö detaljhandeln (1 st)

I gallringen tillämpas samma praxis som senaste år, då fusionerna under år 1977 behandlades i FORUM nr 6/1978. '

Uppgifterna om omsättning har erhållits från de fusionerande företagen, som även definierat typen av fusion.

För åskådlighetens skull används här vissa klassificeringar av fusionstyperna:

A aktieköpet och fusionen sker inom samma räkenskapsperiod,

Aktieköpet, som föregått fusionen, har gjorts med säljare av olika typer, och expansionen A1 sker inom samma bransch A2 är horisontal, då bolaget utvidgas till nya sektorer inom samma bransch

A3 är vertikal, då partnern verkar inom produktions- eller distributionsprocessens vertikala händelseförlopp

A4 medför diversifiering, då man utvidgar till andra branscher

B är organisatorisk: det fusione 2 rande och fusionerade företaget har haft samma ägendeförhållande minst ett år före fusionen.

(Dessa symboler används i tabellen.)

Förteckningen innehåller flera namn som verkar bekanta. De har blivit det via nyheter om företagsköp i tidmingspressen, men från vilken tidpunkt? I förteckningen står de fusioner som baserar sig på köp år 1978 med röd text; de som gjorts efter att bestämmanderätt genom köp eller på annat sätt har förvärvats redan tidigare (t ex Ovako + Koverhar, köp 1977) kan definieras som organisatoriska och är tryckta i svart.

Lika barn leka bäs Även senaste år har de köpande företagens intressen främst riktat sig mot andra företag i samma bransch. Av de 11 affärer som tryckts med rött är hela 8 sådana, av dessa endast 5 sådana som verkar på samma ort. Tydligast har denna utveckling varit “beträffande trafilsbolagen.

Horisontal integration har sket & inom livsmedelsindustrin: Fazer Catering köpte det omtalade kvinnostyrda företaget Työmaahuolto Oy samt dess dotterbolag Ravintohuolto Oy, och sålde den på detta sätt erhållna färdigmatfabriken åt Helsingfors stad. Turun Muna Oy (Jaakko Tehtaat) och Jyväshyvä Ky var köpare i ett par andra fall.

Ö inom textilbranschen: Centertex Oy från Helsingfors, som importerar sovsäckar, förvärvade Oy Kaveri-Tuote Ab:s produktion av campingutrustning och fritidskläder.

Ö inom elektroniken: Aspo Oy:s välkända säkerhetselektronik kompletterades med Safetek Oy.

Inom Puolimatka-koncernen har vi även ett exempel på vertikal integration, då Jäki Oy från Satakund sammanslogs med Rakennusvalmiste Oy i Forssa. Jäkis produktion består främst av stålartiklar för byggarna.

Denna gång fanns inga exempel på diversifiering genom fusion, däremot flera sådana som skett genom köp.

Fusionerna år 1978 genomfördes inom andra branscher än år 1977. Inom byggnadsbranschen, partihandeln och trafikbolagen observerades dock rörlighet i likhet med tidigare år. En märkbar skillnad är även det att partnern mycket oftare varit från en annan ort.

Vem ville ha vem?

I Talouselämä nr 2/1979 behandlades förändringarna som skett under senaste år i 150 företags ägandeförhållanden på basen av aktieköp eller utan sådana. De sistnämna är närmast exempel på branschrationalisering (tex Amer-koncernen — förlaget Tammis läroboksavdelning). Dessa har utelämnats, likaså emissionsarrangemangen.

Inom livsmedelsindustrin skedde alla köp ”mellan kolleger”, den flitigaste var Valio, som köpte ett mejeri i Jyväskylä och resten av aktierna i Kalayhtymä Oy av margarinfabriken Kasviöljy Oy, som hör till Reso Fabriker. För ett år sedan konstaterades i motsvarande artikel det motsatta: Tehorehu Oy, som ägs av Vasa Ängkvarns Ab, fusionerade Sauvon Kala Oy. Valio var även säljare: Marian Konditoria Oy överläts åt Tuottajain Mylly Oy.

Tryckerierna köpte sina konkurrenter: WSOY-ägda Oy F. G. Lönnberg Ab köpte Sävypaino Oy i Esbo, Finnå; där verkar även Oy Tilgmann Ab, som köpte Helsingborgs Litografiska AB i Sverige. Amer-koncernen förvärvade aktiemajoriteten i Oy Valistus, närmast med tanke på läroböckerna. De övriga fallen i denna bransch gäller lokaltidningar och tidningar som gratisdistribueras.

Inom metallindustrin var den flitigaste köparen byggnadsingenjören och kommerserådet Reino Salo; Hollming Öy, som Salo leder, inledde sin nuvarande köpperiod för två år sedan i Lovisa (Loval Oy) och Larsmo (Baltic Yacht Ab). Salora-köpet torde ha varit det mest uppmärksammade företagsköpet i hela landet senaste år, men Hollming Oy köpte företag även i Borgå (Norpe Oy), Träskända (Rautalanka Oy) och Lieksa (Kesto FORUM 6/7 tankki Oy). Partek/Tivetek Oy fortsatte sin specialisering på metall genom att köpa systerbolagen Safematic Ltd. Oy och Painetekniikka Oy i Muurame. Köparens partner 1977 Sponsor Oy (då var föremålet för köpet Multilift Oy) ökade nu sin skogsmaskinsektor i Sverige genom att förvärva aktiemajoriteten i Bruun System AB. Inom dieselmotorbranschen gjorde Oy Wärtsilä Ab ett motsvarande köp med Nohab Diesel AB. De övriga 5 köpen berörde företag med en ofnsättning på 2—4 Mmk.

Skogsindustrins mest betydande köp gjorde Oy Nokia Ab — två fabriker i Frankrike och en på Irland. Dessutom köpte Nokia ett bildäcksföretag i Norge och agenturfirman Oy Ferrado Ab i Helsingfors.

Då aktieköpet som föregick Kainuun Puu Oy:s konkurs med räddningsexpeditionen utgör en kategori för sig, finns det endast en medelstor sågaffär i förteckningen: Holisevan Saha Oy från Jämsä övergick till Pohjolan Saha Oy.

Utöver Tammerfors som nämnts ovan, erövrade byggnadsföretagen marknader i Uleåborg även senaste år, nu stod byggnadslaget Haka från Helsingfors i turen. Då de köpte Insinöörirakentajat Oy med dotterbolag, erhöll de också en fjärdedel av aktiestocken i Finnbotnia och därmed bättre talan vid Kostamus-förhandlingarna, Marknaderna i Kuopio befästes från två håll: då Rakennusvoima Oy från Uleåborg köpte Savon Rakennus Oy med planeringsbyrå och starka Veljekset Tynkkynen Oy från Jyväskylä tog hand om framlidne Veikko Hiltunens byggnadsfirma.

Vid sidan av storföretagens upprepade operationer — Oy Lohja Ab köpte betongrörfabriken Radi-Betoni Oy med systerbolag och Lasitukku Oy köpte Tähtilasi Ky från Alavo, samt Schauman ett fanerbolag i Kuopio — är det intressant att observera att åtminstone ett köp har skett i form av generationsväxling där arbetstagarna var köpare: elentreprenören Waaramaa Ky i Kotka. Tyvärr gör vår höga beskattningsnivå det omöjligt för privatpersoner att inneha sådana besparingar med vilka man har realistiska möjligheter till köp. Det må tilläggas: utan specialarrangemang. I ovannämnda köp var antalet köpare 5. Skattelättnader för dylika transaktioner vore motiverade, så att köpesumman kunde betalas med obeskattade pengar. Endast i två andra fall var köparen en privatperson och även i dessa var det fråga om gamla mästare.

FORUM 6/79

Vad stort sker…

Ur de övriga grupperna i Talouselämäs översikt, där grupperingen huvudsakligen följer internationella näringsgrensindelningen (ISIC), kan ytterligare nämnas & inom den kemiska industrin gjordes årets största markmässiga köp, då Pekema övergick i Nestes ägo. Processen genomfördes tyst och obemärkt. Reagerade någon? Åtminstone inte köparna = medborgarna…

Q köpaktiviteten hos statsägda företag höll sig på samma nivå som 1977 eller något lamare: limfabriken E. Priha Oy övergick helt i Kemiras, Enso-Gutzeits och Nestes ägo. Valmet köpte trätorknings-know-how i form av Sateko Oy, och även senaste år blev Televa Oy mångsidigare genom att köpa Teollisuussäätö Oy. Hädanefter får vi njuta av välfärdssamhällets serviceformer också i Liikenneravintolat Oy, vars aktieägare är statsjärnvägarna och Alko. Liikenneravintolat Oy köpte ett av de sju hotell och restauranger Rantasipi Oy sålde senaste år. Bland övriga säljare fanns denna gång två byggare Ö det dominerande namnet inom parti- och detaljhandeln var Telko, I hälften (5) av de övriga fallen var den andra parten utländsk.

Ö inom transporten har, förutom de i fusionsförteckningen nämnda tre transaktionerna, åtminstone två köpavtal slutits i Esbo, i det ena fallet var staden köpare, Endast några köp av transportföretag ägde rum, dock ett internationellt, då Internationella Transport Ab köpte P.1.E. International Transport. (I förteckningen över fusioner år 1977 nämndes att Internationella Transport Ab skulle fusioneras i O.Y. Lars Krogius A.B., vilket senare annullerades).

Ö förteckningen över köp inom servicebranschen är den som vuxit mest sedan år 1977, då 2 inhemska köp noterades, år 1978 var motsvarande siffra 8, med utländsk part 3. Av de köpta må nämnas tre ingenjörsbyråer, två reklambyråer, likaså två tvätterier, en biluthyrningsfirma, en inkassobyrå och ett språkinstitut. Långtgående slutsatser av ca 10 företagsköp i 10 olika branscher un der ett år får inte dras. Senaste år hör ju till en period varom otaliga avhandlingar kommer att skrivas under kommande årtionden. Jämför med år 1977 ökade köpen inom plastoch servicebranschen, samtidigt som de minskade inom grafiska, kemiska och metallindustrin, teko-industrin och -handeln, samt hotell- och restaurangbranschen, om Rantasipi Oy:s försäljningar inte tas med i beräkningen. - Byggnadsföretagens «och transportföretagens transaktioner förblev lika talrika som år 1977.

Antalet konkurser ökade mest inom byggnadsindustrin, där hela 164 fall noterades. Totalt berörde dock de flesta konkurserna handeln (306) och därnäst kom industrin (235). I byggnadsbranschen var i synnerhet schaktentreprenörernas situation svår. Även många elföretag och -entreprenörer gick under. Den största konkursen senaste år var Suomen Tankkilaiva Oy:s. Konkursföretaget är dock oftast ett småföretag. I Talouselämäs förteckning över konkurser (nr 6/1979) finns endast 11 företag med en omsättning som överstiger 10 Mmk. Ett typiskt konkursföretags omsättning rör sig kring 1—2 Mmk. Totalt gjordes 956 konkurser år 1978.

Lagen och företagen

Den nya aktiebolagslagen, nr 734/ 78), som träder i kraft nästa år, kommer att bidra till ökad information bla gällande balanser, speciellt inom koncerner. I detta sammanhang kan konstateras en detalj som exempel: åtminstone i teorin kommer det att bli lättare att erhålla information om dotterbolagens omsättning.

Också det egentliga fusionsförfarandet och dess juridiska behandling förenklas betydligt på basen av kapitel 14 i lagen, Detta kommer säkert att öka antalet fusioner av mindre företagsgrupper. Antagligen kommer de som planerar fusion att överväga att uppskjuta åtgärderna till nästa år.

Antalet företagsköp kan påverkas av kapitel 11, $ 3, moment 1 i nämnda lag: ”Affärsvärdets anskaffningskostnad bör avskrivas inom loppet av 10 år”.

Redan inkommande sommar träder lagen om samarbete inom företag, nr 725/78, i kraft. Gränsen dras vid företag med 30 anställda. I 8 6 uppräknas de ärenden som hör till samarbetsförfarandet. Företagsköp och fusioner innebär ofta organisatoriska åtgärder, och de tangerar & 6, mormrnent 1 i lagen: väsentliga förändringar i personalens ställning.

Statistiken dunkel Fusionsåret 1978 skiljer sig inte i högre grad från föregående år. Före tagsköpen riktade sig till något andra Vän 2 branscher, vilket förklaras av att den svåra ekonomiska situationen i någon mån har förändrats, för somliga branscher har situationen lättat, för somliga förvärrats. Konkurserna ökade siffermässigt endast med 12 procent. Köparen är nästan alltid större än säljaren, men senaste år utgjorde Hollming ett undantag med Saloraköpet. Innevarande år har motsvarande undantag redan skett: Finnmekano Oy köpte Tejo-verken. Företaget kan naturligtvis också upphöra genom att helt enkelt nedlägga verksamheten. Årligen inlämnas 5 000—6 000 anmälningar av omsättningsskatteskyldiga företag so upphör med sin verksamhet. H J Kunnas hävdar i sin undersökning om mindre och medelstora företag (SITRA nr B 49) att denna företagskategori ”dör” med en hastighet av ca 3 procent årligen. Statistikcentralen är mera optimistisk, och påvisar med sina siffror att antalet nygrundade företag överstiger antalet bortfall. Det är inte uteslutet att fusionerna kan vara förklaringen till den siffermässiga grumligheten. Den statistiska uppföljningen inom detta ornråde är bristfällig, och förklaringen av allt att döma förkrossande enkel. Den levererades av en tjänsteman vid = näringsstyrelsen:

Fusioner senaste å ”Ingen statistik uppgörs och behandlas, då inte lagen föreskriver det”. Detta som tips åt dem som utan lagtvång känner sig manade att börja med uppföljning av företagsköp och fusioner, tom strukturförändringar inom vårt näringsliv. Närmast till hands ligger kanske våra talrika nya högskolor — och även de äldre — där sakkunskap och ambition finns, och man försöker finna intressanta undersökningsobjekt. MR

Artikeln har skrivits av DI Heljo Lepäsmaa, VD för Bolagskammaren Ab.

  • Omsättning = Typ av Företag som Omsättning - Verksamhets Fusionerande företag Hemort Mmk fusion fusionerals Hemort Mmk områd a. TEXTIL OCH KONFEKTION Centertex Oy Helsingfors 1975 1,5 A1 Oy Kaveri-Tuote Ab Vasa 1975 0,3 produktion a av fritids- ÅA artiklar

Friitala Oy Uivila az B Helna Oy Helsingfors

Helsingfors Yllespinneri Ab Helsingfors B Oy Polytrade Ab Helsingfors

Lassila & Tikanoja Oy Helsingfors 7 B Inka Oy Åb 3 Al

TRÄINDUSTRI OCH

MÖBLER

Honkarakenne Oy Tusby B Hanka-Trade Oy Ikalis

Kainuun Puu’Oy Hyrynsalmi B Paltamon Rakennus- Paltam (konkurs 1979) elementti Oy - Ovi ja Vaneri Oy Joensuu B Papunen Oy Joensuu Sahatavara Oy Tammerfors B Tampereen Tammerfors - Luujauhotehdas Oy

Laasti Oy Tammerfors B Sahatavara Oy Tammerfor tskun Tehtaat Oy Lahtis B Iskukaluste Oy Lahtis

PAPPERSINDUSTRI

Enso-Gutzeit Oy Helsingfors B Immalan Paperitehdas Oy Imatra

GRAFISK PRODUKTION

Printpoint Oy Valkeakoski B Kuvalaatta Oy Tammerfors

Oy Tilgman Holding Ab Esbo B Åbo Stentryckeri Ab Åbo

Oy Til-Pac Ab Helsingfors Oy Tilgmann-Tarra Ab Helsingfors WwWSOY Borgå 8 Kuvateollisuus Oy Helsingfors Tietosanakirja Oy Helsingfors

LÄKEMEDELSINDUSTRI

Farmos-koncernen Åbo B Medipalar Oy Uleåborg

Orion-koncernen Helsingfors B Chymos Oy Villmanstrand

Noiro Oy Helsingfors Oy Maietta Ab Helsingfors Oy Intro Ab Esbo

Oy Bachér Ab Helsingfors

Orion/Knud Hernberg Ab Helsingfors B Tekno-Aromi Oy Helsingfors

GLAS- OCH GLASVARU TILLVERKNING

Lahden Ikkuna Oy Lammi B Lahden Katto Oy Lamm , JÄRN-:OCH METALL INDUSTRI

Hollming Oy Raumo B Baltic Yacht Ab Oy Larsmo

Kuusakoski Oy Esbo B Kuusamet Oy Helsingfors

Ovako Qy Helsingfors B Oy Koverhar Ab Ekenäs

Valuri Oy Pirkkala B Starcast Oy Ltd. Pirkkal (f d Tähtivalu Oy)

Valmet Ab Helsingfors — 1978 1 782,4 A1 Sateko Oy Helsingfors — 1978 26,0 import och export, agenturer med maskiner främst för mekanisk träförädlin 22 FORUM 6/79

Utgiven i Forum nr 1979-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."