Gas blir allt viktigare bränsle i fartyg och kraftproduktion

av Janne Salonen Forum 2008-10, sida 42-43, 30.10.2008

Taggar: Bolag: Wärtsilä Personer: Ole Johansson Teman: bränsle

EI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 2008

Gas blir allt viktigare bränsle [fartyg och kraftproduktion

EH Industri. Wärtsiläs vd OLE JOHANSSON förutspår att höga oljepriser och skärpta utsläppskrav leder till att användningen av gas som bränsle för motorer, både i kraftproduktion och i fartygsdrift, kommer att öka framtiden.

JANNE SALONEN TEXT

X WÄRTSILÄ specialiserar sig i dag på leverans och service av stora dieselmotorer och de system de ingår i för kraftproduktion eller fartygsdrift. Från rederierna kommer en ständig press på bättre bränsleekonomi, dels till följd av det höga oljepriset, dels till följd av allt strängare emissionskrav på motorer.

”Man för samtidigt en diskussion om lägre oljekonsumtion och om lägre koldioxidutsläpp. Operatörerna vänder sig till oss och skulle gärna se drastiskt sjunkande driftskostnader. Nu finns det inga snabba, drastiska lösningar i sikte”, säger Wärtsiläs koncernchef OLE JOHANSSON.

Om man villse över den totala bränslekonsumtionen kan man enligt Johansson inte enbart begränsa sig till motorn. Man måste också se över sådant som propellrar och fartygets hela design. Här har Wärtsilä varit aktivt.

”Då man talar om drift med olja finns det i dag ingen teknik som är mera energieffektiv än en kolvmotor. Kolvmotorer kan drivas med såväl olja som gas, och min uppfattning är att gasen som bränsle för motorer, både i kraftproduktion och i fartygsdrift, kommer att öka. Gasen finns redan som bränsle i gastankers, och börjar komma in till exempel i passagerartrafiken. För gasens del är det närmast frågan omlogistisk tillgänglighet: gasen kan som bränsle komma in där naturgas i övrigt är tillgänglig”, säger Johansson.

Wärtsiläkommer i höst som första tillverkare att leverera en bränslecellsdriven hjälpmotor i ett fartyg. Men det är en teknologi som inte är en lösning på kort sikt.

”En viktig miljöaspekt är att raffineringsteknologin av råolja hela tiden utvecklas, och den restolja som blir kvar får en allt sämre kvalitet. Då uppstår problemet vad man ska göra med denna restprodukt. Den kan med en god verkningsgrad förbrännas i en motor, med då måste man ta hand om förbränningsgaserna och rena dem från bland annat kväveoxider och svavel. Vi har utvecklat tekniker för detta”, säger Ole Johansson.

Inte bara motorer, På fartygsmarknaden är Wärtsiläs målsättning att alltmer bli enleverantör av system, inte enbart av motorer. Via förvärv har Wärtsilä även blivit enleverantör av propellersystem och fartygsdesign.

”Vi kommer att fortsätta att bredda vårt utbud. I och med att de teknologiskalösningarna blir allt mera komplicerade, tack vare automation och krav på låga emissioner, blir det ur varvens synvinkel attraktivare att ha leverantörer som kan ta ett större totalansvar för teknologiska lösningar”

Varvsindustrin fragmenteras och nya varv uppkommer i utvecklingsländer där den teknologiska kunskapsnivån inte är på särskilt hög nivå. Bland annat i Kina har många nya varv etablerats de senaste åren.

”Det ligger därför i både varvens och redarnas intresse att underleverantören tar ett större totalansvar”, säger Johansson.

Kraftproduktion i utvecklingsländer. Wärtsiläs kraftverksdivision verkar på ett globalt plan.

”Latinamerika och USA är starka marknader, likaså Afrika och delar av Asien. Under en lång tid har man på många håll av olika orsaker underlåtit att investera tillräckligt mycket ikraftproduktion, och detta ser vi nu av”

Samtidigt sker en omfördelning av världens finansiella resurser, till fördel för i synnerhet sådana utvecklingsländer som har tillgång till naturrikedomar.

”Många stora utvecklingsländer har nu kapitalinflöden som gör att de kan finansiera investeringar i kraftproduktion. Det investeras också i Afrika för att utvinna kontinentens naturresurser”, säger Johansson.

En tredje trend som stöder efterfrågan på kraftverk med Wärtsiläs motorer är att ju större investeringar som görs i förnyelsebar energi i industriländerna, framförallt i vindkraft, desto mera reservkraft behöver dessa system.

Växande service. Wärtsiläs serviceverksamhet har under de senaste åren vuxit med cirka 20 procent per år.

”Det har varit en målmedveten strategi att ökaservicens andel av försäljningen, både för att förbättra lönsamheten och för att dämpa konjunktursvängningarna. Vi vill betona att Wärtsilä är ett servicebolag som i första skedet levererar en produkt”, säger Johansson.

”Jag brukar säga att ingen behöver en motor i sig, utan poängen är att kunden till exempel behöver elektricitet eller vill få ett fartyg att röra på sig. Det är vår uppgift och idé att ta hand om detta totalbehov?”

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 208 ”Många stora utvecklingsländer har nu kapitalinflöden som gör att de kan finansiera investeringar i kraftproduktion.”

Wärtsiläs tre affärsområden Ship Power, Services och Power Plants är alla lika betydande för bolagets omsättning.

”Service har nu vuxit sig störst, men de exakta proportionerna varierar från år till år”

Finland i förstärkt läge. Trots att 98 procent av Wärtsiläs affärsvolym sker utanför Finland, har bolaget viktiga produktionsenheter här. Av koncernens personal finns 19 procent i Finland. Finlands position inom Wärtsilä har enligt Johansson rentav förstärkts.

”Vi haren viktig tillverkningsenhet i Vasa. Minst lika viktigt är det försäljnings- och projektkunnande som finns i Finland gällande såväl fartyg som kraftverk samt det shipdesign- och projektkunnande vi har på vår enhet i Reso. Hela vår globala back-up till varven finns i Finland. Därför är det viktigt för Wärtsilä att Finland också i fortsättningen kan utbilda kvalificerade ingenjörer för denna typ av internationella arbetsuppgifter.

För den somär intresserad av denna typs jobb kan vi erbjuda goda karriärmöjligheter”

Wärtsilä rekryterar allt mera internationellt, även till positioner i Finland. Ett problem kan vara verksamhetsorternas attraktivitet. Ibland har det enligt Johansson varit en utmaning att locka högt kvalificerad personal till Vasa.

”Det ställer krav på samhällsutvecklingen i Vasa beträffande till exempel beskattning, skolor och arbetsmöjligheter för makar. Med tanke på att det är en mindre stad i Finland har Vasa utvecklats väldigt mycket. Här finns ett allt större inslag av människor från andra kulturer, och nu finns här även en engelsk skola, och det är viktigt”

Global konjunktur avgör. Dagens Wärtsiläkoncern är ett av Finlands ledande verkstadsindustriföretag. Det är ett helt annorlunda bolag än den såg NILS LUDWIG ARPPE år 1834 grundade i Värtsilä socken i Norra Karelen.

É 2 3 i >

KUNDBEHOV.

“Kunderna behöver inte bara en motor, utan poänge är att de till exempel behöver elektricitet eller vill få ett fartyg attröra på sig”, säger Wärtsiläs koncernchef Ole Johansson.

Sågen utvecklades sedan till ett järnbruk.

Ole Johansson har varit koncernchef för Wärtsilä sedan år 2000. Under hans ledning har koncernen lyckats uppnå en stabil och god lönsamhet. Forum träffade Johansson strax före finanskrisens akuta skede, och efter det har utsikterna för världsekonomin kännbart försämrats.

I synnerhet fartygskonjunkturen är i störtdykning. Fraktraterna har sjunkit med så mycket som 80 procent på en kort tid, och praktiskt taget inga nya fartyg beställs i dag. Varven har fortsättningsvis stora orderböcker, vilket även avspeglas i Wärtsiläs goda orderstock.

Men i två år framöver kommer det att se betydligt sämre ut, såvida inte världskonjunkturen innan dess åter har svängt kraftigt uppåt. För Wärtsilä, somär en globalt verksam koncern, är det världsekonomins utsikter som avgör. Speciellt stor betydelse har utsikterna i starka marknadsområden som Asien.

Utgiven i Forum nr 2008-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."