Utgiven i Forum nr 1989-14

Gasindustrin på frammarsch

av Bjarne Nyman Forum 1989-14, sida 26-27, 28.09.1989

Taggar: Teman: energi

Gasindustri på frammarsch

Nya tillämpninga ba för tillväxten

Gasbranschen är numera ett high-tech område, där tillväxten främst skall sökas via nya tillämpningar. För AGAS del står applikationer — som över huvud taget inte fanns för tio år sedan — idag för cirka hälften av företagets omsättning.

  • Vi har i Finland haft en stadig industritillväxt överlag, och det har samtidigt inneburit goda år för oss, säger VD Carl G Nordman. Men det finns stora möjligheter att ytterligare utöka användningen av gaser. Av tillväxtområdena är livsmedelsbranschen idag ett a de mest intressanta,

I dag är AGA ett internationellt företag — och har varit det alltsedan starten i början av 1900-talet, när företaget under nobelpristagaren Gustaf Daléns ledning installetrade fyrar längs kusterna världen över. Lokala dotterbolag grundades på olika marknader.

Att fyrarna i tiden ledde till framgång

Carl G Nordman Tapio Björklun för företaget berodde på deras genialiska, men enkla konstruktion. I jämförelse med alternativen var gasförbrukningen hela 94 procent (!) lägre och underhållet enkelt. Fyrarna behövde acetylenpåfyllning och service endast ett par gånger per år. Bland de stora projekt som då genomfördes kan nämnas Panamakanalen, som år 1912 försågs med AGAS navigationssystem.

Ständigt nya applikationer

Från fyrar gick vägen vidare till gassvetsning och skärning med acetylen och oxygen. På detta område var tillväxten snabb och svetsning/skärning var länge det dominerande området för företaget.

Idag står nya gastillämpningar inom metallurgi, medicin, livsmedels- verkstads- och processindustrin för över hälften av företagets omsättning.

—- Vår tillväxt baseras på nya tillämpningar för olika gaser, konstaterar Carl G Nerdman VD för Ov AGA Ab. —- I vår tjänst har vi experter från så gott som alla

Koldioxidis kyler ner malet kött utan att ge smältvatten” som biprodukt.

Skyddsgas används bl a vid förpackning av

Ost.

Text:

Bjarne Nyma tekniska områden. De tar fram nya gasbaserade lösningar, som löser kundens problem.

Det är som på Gustaf Daléns tid. Dalén utgick från att kunderna hade ett problem som måste lösas. Hans motto var att ge kunderna en möjlighet att ”förbättra lönsamheten, säkerheten och kvaliteten med ny, bättre teknik”, en princip lika aktuell idag som i början av seklet.

Dagens = livsmedelsindustri är en bransch, där användningen av olika gaser kan hjälpa företagen i Gustaf Daléns anda. Men alla gastilämpningar inom livsmedelsindustrin är inte nya. Redan i slutet av [800-talet började man tillsätta koldioxid i läskedrycker och öl och det gör man ännu idag. Också när produkter blir djupfrysta finns gaser ofta med på ett eller annat sätt för att få ned emperaturen.

Förpacka i gas

Nytt för branschen är att utnyttja gaser i förpackningarna. I stället för att vacuumförpacka produkter kan de inneslutas i en gasatmosfär, som gör att produkterna hålls färska. De gaser som främst används är koldioxid och nitrogen, dvs gaser som finns i den luft vi dagligen andas.

Ur konsumentens synvinkel skiljer sig gasförpackade produkter från vacuumförpackade genom att förpackningarna är mjuka. Fördelen med gasförpackningar är att de inte torkar ut produkten eller fråntar produkten dess arom. Idag används gaser, koldioxid och nitrogen, bland annat för förpackning av karelska piroger och olika köttprodukter, t ex broilers. Oxyge 14/1989 FARUN används också tillsammans med koldioxid vid förpackning av kött för att färgen skall bibehållas. Köttbullar förpackade med gas förblir runda och inte missformade som skrumpna russin, vilket är fallet med vacuumförpackning.

En del livsmedelsprodukter, som nu innehåller konserveringsmedel, kunde med fördel förpackas i gasatmosfär. och då behövs inga konserveringsmedel. Om det i produktdeklarationen på en livsmedelsprodukt står: ”Innehåller ej konserveringsmedel”, kan man anta att produkten är gasförpackad.

Forskning krävs

Problemet med gasförpackningar är att olika produktgrupper kräver sin speciella gasblandning. För närvarande forskas mycket i hur levande produkter skall kunna förpackas med gas. Det behövs både en gas som verkar inhiberande på livsunktionerna och oxygen för att hålla de svaga funktionerna vid liv. Tillsvidare inns det nästan inga inhemska gasförpackade levande produkter på våra butikshylor.

Kaffe i gasförpackningar finns redan nu men inte i butiken. Konsumenterna har blivit vana vid att ett kaffepaket skall vara hårt. då finns aromerna kvar. En större del av aromen skulle dock finnas kvar om affet var gasförpackat. Men vilken konsument skulle i dagens läge köpa ett mjukt kaffepaket? Idag levereras gasförpackat affe därför endast till storkök. Drivhus är ett annat exempel där gasblandningar har funnit tidigare oskådade tillämpningar. Genom att reglera tillförseln av koldioxid kan tillväxten av tomater och gurkor ökas med upp till 30 procent. Enligt samma principer kan till exempel tillväxten av rosor regleras. Genom att justera koldioxidhalten i växthusluften fås rosorna att slå ut i blom lämpligt till studentdimissionen och inte två veckor tidigare!

Specialtillämpningar inom livsmedelssektorn finns det rikligt av. Restauranger, som serverar årgångsviner glasvis, tillsätter nitrogen i flaskan som öppnats, och vinet kan då inte påverkas av luftens förödande egenskaper. Flygbolagen använder koldioxidis för att kyla rätter och drycker, som passagerarna blir bjudna på. Röda Korsets blodtjänst använder isen för att hålla blodpåsarna kalla, osv. En av orsa kerna är att koldioxiden inte smälter på normalt sätt, utan förgasas direkt.

Säkerheten främs Ökad gasanvändning i specialtillämpningar ställer hårdare krav på leverantören än tidigare. Det måste finnas kunnande på området, och detta kunnande måste fås ut till kunden. Inte minst med tanke på säkerheten, som redan för Dalén var riktgivande. (Dalén förlorade sin syn vid ett av sina experiment redan år 1912, något innan han fick nobelpriset.)

Hanteringen och användningen av gas måste ske under kontrollerade förhållanden. Den som hanterar gas skall känna till hur hanteringen skall gå till för att inga säkerhetsrisker skall uppstå.

AGA Consulting, som i börfjan av 198 inledde sin verksamhet som ett fristående dotterbolag till finska AGA, har på sin nacke fått uppgiften att sköta planeringen av kundernas apparater, processer och anläggningar, där gaser används. Företaget har också hand om utbildning på gasområdet och stor vikt fästs då vid säkerhetsaspekterna. Gasutbildning i AGAs regi inleddes redan år 1919 och gällde då främst svetsning. Numera har denna del av utbildningen övertagits av yrkesskolor och yrkeskurscentraler. Den utbildning som AGA Consulting nu koncentrerar sig på har som mål att ”förädla gaskännedomen för att garantera säkerheten”.

Auktoriserade installatörer

Enligt Tapio Björklund, som leder gasutbildningsgruppen, har över 700 personer erhållit grundutbildning i gassäkerhet under det år utbildningen har pågått. Ett led i utbildningen är att auktorisera personer såsom gasinstallatörer. -inspektörer och -övervakare som jobbar med industrigaser. Branschorganisationerna har rekommenderat att endast auktoriserade personer eller firmor efter år 1992 skall få arbeta med gasinstallationer.

Planeringen av utbildningen sker i intimt samarbete med myndigheter och branschorganisationerna.

Föruatom = utbildningsdelen = sysslar AGA Consulting med projekt, apparater och anläggningar. Det hittills största projektet är moderbolagets 150 miljoner marks luftgasfabrik i Sköldvik. som togs i bruk i slutet av augusti.

Säkerhet är en nyckelfråga i gasanvändning. AGASs auktoriserade installatörer har de erforderliga grundutbildningen. = N z =

FÖRUN, 14/1989

Vem hittar på den bästa gasapplikationen?

AGA utlyste i vårvintras en uppfinnartävling, som går ut på att ta fram nya gasapplikationer och förbättringar av äldre tillämpningar. Det kan gälla produktion, distribution, lagring, utrustningar, säkerhet och miljö. Tävlingen riktar sig till alla unga och gamla uppfinnare, oberoende om de verkar inom industrin, högskolor eller på annat håll.

  • Med Uppfinnartävling 89 försöker vi hitta nya applikationer för gas speciellt inom livsmedelsområdet, men även andra branscher duger, berättar försäljningschef Timo Räisänen.

Räisänen betonar, att vem som helst som har en idé kan delta i tävlingen; idén behöver inte vara långt utvecklad eller testad.

—- De bästa tävlingsbidragen går vidare till AGAs innovationscentrum i Stockholm. där de sedan vidareutvecklas och kan resultera i nya applikationer.

AGAs medarbetare har sedan våren besökt industrier och högskolor och där presenterat driven. Enligt Räisänen är intresset för tävlingen stort ute på fältet. Tävlingsbidragen skall lämnas in inom oktober och prisutdelningen sker på Gustaf Daléns födelsedag den 30.11. BN 0

Kapital krävs

Gasindustrin är en kapitalintensiv bransch både när det gäller produktion och distribution. Årligen måste 15-20 procent av omsättningen investeras i produktionsoch distributionsanläggningar. Och när distributionskostnaderna på grund av stora volymer och långa transporter blir för dyra måste en ny fabrik byggas. I varje läge krävs rätt dimensionering av resurserna.

Det finns inte heller utrymme för avbrott i leveranserna. På sjukhus, där gaser används i livsbevarande syfte, får tillgången på gas inte tryta.

—- För oss gäller det att alltid ha back-up för alla eventualiteters skull och det har vi genom vår starka internationella organisation. konstaterar Carl G Nordman. — Blir det i Finland problem med leveranserna, kan kompensation snabbt fås från grannländerna.

Möjligheterna för sådana eventualiteter är dock långsökta. AGA har i detta nu 19 gasfabriker i Finland, den nya i Sköldvik medräknad.

— När vår fabrik i Harjavalta invigdes för fem år sedan, konstaterade jag. att Finlands gasbehov i och med den nya produktionsanläggningen var tillfredsställt långt in på nittotalet. Så blev det inte, så nu när Sköldvikfabriken officiellt invigs i november, gör jag nog inga långsiktsprognoser för gasförbrukningen, säger Carl G Nordman. 217

Utgiven i Forum nr 1989-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."