Utgiven i Forum nr 1990-06

Glöm inte asbestsaneringen

av Anders Ekman Forum 1990-06, sida 19, 05.04.1990

Taggar: Teman: renovering

Vid reparationsprojekt:

Text: Anders Ekman

Glöm inte asbestsaneringen

Asbestsaneringen står för avlägsnande av asbesten eller oskadliggörande av den. I flera ombyggnadsprojekt har asbest dykt upp överraskande och stoppat reparationsbygget i väntan på specialutrustade experter. Byggare behöver dock inte stå hjäö

Iplös. Metoderna fö asbestinventering och asbestsanering är idag väl utvecklade och asbestsanering kan utföras smidigt jämsides med övrigt byggande.

asbest ännu på att beställaren dvs dels byggherren och dels huvudentreprenören, inte har tillräcklig erfarenhet av modern asbestsaneringteknik. Gamla attityder ger upphov till fuskjobb med stor risk för plötsliga avbrott av produktionen och tilläggskostnader för reparation av skador.

T: stor del beror problemen med

Varför asbestsanera?

Då man river asbestprodukter lösgörs farligt, respirabelt damm. Till följd av oförsiktig asbesthantering svävar de tunna, för blotta ögat osynliga asbestfibrerna i luften långa tider. Vid inandning fastnar fibrerna i lungvävnaderna och kan ge upphov till olika asbestsjukdomar såsom asbestos och cancer.

På grund av den långa latenstiden 20—40 år har man tidigare inte förstått sambandet mellan asbestexponering och lungcancer. Nu vet vi att vi måste ändra vår inställning till asbesten. Det är svårt att förneka en gammal vän och ännu svårare att ändra sina vanor. Många byggare tror ännu att asbestfrågan är onödig. Andra vet att dessa har fel!

Avskärmningsmetoden

För att förhindra att det farliga asbestdammet vid rivnings- och reparationsarbeten sprids i omgivningen avskärmas objektet lufttätt från omgivningen. Asbestsanerarna förses med skyddskläder och andningsskydd.

I avskärmningen tillgodogör man sig befintliga byggnadsdelar som kompletteras med temporära plastväggar och inplastningar. All kommunikation mellan saneringsområdet och de övriga utrymmena sker via en tredelad luftsluss. Slussen fungerar även som omklädnings- och tvättrum för sanerarna.

Den personliga skyddsklädseln består av en tät, dammavstötande overall

FORUM, 65/199 samt handskar och stövlar. Andningsskyddet utgörs av en motorförsedd helmask med ett filter med avskiljningsgraden 99,97 nh.

Inom avskärmningen skapas ett undertryck genom att en luftrenare kontinuerligt suger ut luft. På detta sätt kan alla luftströmmar vid eventuella läckage riktas in mot saneringsområdet. Luftrenarens avskiljningsgrad är 99,97 Yo.

Själva rivningsarbetet utförs med metoder som minimerar uppkomsten av damm och under användning av punktsug. Den lösgjorda asbesten uppsamlas direkt i plastpåsar.

Alternativa åtgärder

Asbestsanering blir aktuell då en byggnad totalrenoveras eller då man utför genomgripande ändringar i de tekniska systemen. Emellertid är all påträffad asbest inte lika farlig, utan saneringsåtgärderna kan ställas i viktighetsordning. Man kan också välja mellan alternativa åtgärder.

Den mest lämpliga åtgärden för asbestsanering är att avlägsna den produkt som innehåller asbest. Ibland väljer man att skrapa bort asbesten och ersätta den med ett mindre farligt material.

I vissa fall väljer man att kapsla in eller bygga in asbesten med ett tätslu tande material som förhindrar asbestAA Söndrig rörisolering med asbest är en hälsofara för fastighetsskötare.

fibrer från att spridas i omgivningen. Inkapsling och i synnerhet inbyggande ses ofta som en tillfällig åtgärd med vilken man uppskjuter den slutliga asbestsaneringen till att utföras i samband med mera omfattande reparationer. Detsamma gäller asbest som lämnas kvar obehandlad i konstruktionerna.

Om man i samband med en reparation är tvungen att hantera asbest, bör man även i kortvariga arbeten använda skyddsutrustning och asbestdammsugare.

Vem utför?

Allt asbestarbete som överskrider en timme betraktas som specialarbete och kräver befullmäktigande av Arbetarskyddsstyrelsen. En anmälan om arbetet skall göras senast 7 dagar innan arbetet påbörjas.

I Finland har 3 000 arbetsledare och arbetstagare erhållit en fyra dagar Iång specialutbildning för asbesthantering och 223 företag har Arbetarskyddsstyrelsens befullmäktigande för att utföra asbestsaneringar. Kravet för befullmäktigande är att företagen har tillgång till nödvändiga hjälpmedel, skolad personal och ordnad arbetarhälsovård.

Vad bör byggherren göra

Asbesthanteringen i reparationsprojektet planeras bäst utgående från en pålitligt utförd asbestinventering. En systematisk genomgång av konstruktioner, ventilationssystem och rörinstallationer utförs antingen som konsulttjänst eller av byggherren. Uppsamlade prov analyseras i laboratorium och en rapport över asbestförekomster uppställs.

Inventeringsrapporten = inkluderar med fördel en åtgärdsplan. Asbestinventeraren kan också göra en uppskattning av tidsåtgången och kostnaderna för saneringsarbetet.

För att saneringsarbetet inte skall fortsättning på sid 50

Utgiven i Forum nr 1990-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."