Utgiven i Forum nr 2020-07

Han förändrade Sverige med sina ekonomiska idéer

av Henric Borgström Forum 2020-07, sida 30-31, 25.08.2020

Taggar: Personer: Assar Lindbeck

Han förändrade sina ekonomisk

När Sveriges främste nationalekonom Assar Lindbeck avled i slutet av augusti vid 90 års ålder fanns bland politiker och ekonomer en bred enighet om att ingen under efterkrigstiden haft så stort inflytande över de ekonomiska politiken som han.

HENRIC BORGSTRÖM TEXT X Nationalekonomen Assar Lindbec från Norrbotten kom att påverka Sveriges ekonomiska och politiska utveckling mer än vad som kan Å sägas om någon enskild politiker, inklusive Olof Palme. Och det var Lindbeck som banade väg för Palme från studentvärlden in i partipolitiken.

Lindbeck somislutet av augusti avled 90 år gammal var från början socialdemokrat, men inte partipolitiskt aktiv. Efter brytningen med Palme om införandet av löntagarfonder uppträdde han alltmer som liberal.

Lindbecks många debattinlägg bidrog till att hejda 1960- och 1970-talens tendenser till en alltmer statligt styrd ekonomi. I stället förespråkade han ännu mer marknadsekonomi. Lindbecks inflytande bestod i att knivskarp: bena upp större ekonomisk-politiska stridsfrågor utan partipolitiska skygglappar.

Förespråkade fria marknadshyror. Lindbec hann inte före sin död få se ett slopande av hyresregleringen. Den borde ersättas av fria marknadshyror, argumenterade han under många årtionden. Endast små steg har hittills tagits i Sverige på den vägen genom friare hyressättning i nybyggda bostadshus.

Ett känt citat från Assar Lindbeck som visar hur han kortfattat kunde drämma till motståndare i debatter: ”Näst efter bombningar är hyresregleringar det säkraste sättet att förstöra en stad på”

Den största bedriften kan anses vara att Lindbecks hårda kritik av löntagarfonder ledde till att ett 44-årigt socialdemokratiskt maktinnehav tog slut 1976.

Då hade Socialdemokraternas partiledare Olof Palme vid en kongress före valet fått i uppdrag att införa nya statliga fonder finan AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 7202 sierade genom extra beskattning särskilt av de mest lönsamma företagen.

Regionala fonder skulle sedan dels köpa aktier via börsen vilket drev upp kurserna, dels satsa på mindre lönsamma projekt i näringslivet som ansågs samhällsnyttiga.

Lindbeck hade skarpa argument mot detta och de vid den tiden tre borgerliga politiska partierna lyckades vinna valet med sitt motstånd till idén. Det blev sex års borgerligt regeringsinnehav som tillfälligt stoppade införandet av fonder.

Debatten medförde en brytning mellan de två vännerna och socialdemokraterna Lindbeck och Palme. Det var uppseendeväckande eftersom Lindbeck banat väg för Palme in i politiken.

Sveriges mest långvariga statsminister Tage Erlander, som regerade 1946-69, behövde i början av 1950-talet en assistent och frågade den då drygt 20-årige Lindbeck om han ville ta jobbet.

Lindbeck svarade att han inte kunde på grund av militärtjänst och föreslog i stället Olof Palme som dittills opolitiskt sysslat med internationella studentfrågor.

”Oh fan, är han socialdemokrat”; sade Erlander och gav sedan budet till Palme som blev statsministerns allt -i-allo och inledde en extraordinär politisk karriär.

Fem löntagarfonder infördes 1984, två år efter Socialdemokraternas återkomst till makten, vilket bland annat medförde att de extremt framgångsrika familjeföretagen Ikea och Tetra Pak flyttade sina huvudkontor från Sverige.

Fonderna avskaffades 1992 vid det allra första beslutet av en borgerlig trepartiregering under moderaten Carl Bildt.

Lindbeck byggde från 1971 upp Institutet för Internationell Ekonomi vid Stockholms Universitet (IIES). Efterhand fick institutet sex nya professurer och ett tjugotal kva A20LS 3800 lificerade forskare som sedan spreds till banker, statsförvaltningen med mera. Lindbeck och hans nära medarbetare fick en klart dominerande rolliden ekonomisk-politiska debatten.

På sluttampen forskade han om välfärdsstatens finansiering och socialförsäkringarna. Vidare om hur ersättningar till företagsledningar ska utformas så att de blir effektivast. Det tredje aktuella ämnet var migration, sociala och ekonomiska effekter av invandring av lågutbildade.

Kronan flöt fritt. Men känd för den stora allmänheten blev Assar Lindbeck då den nytillträdda borgerliga regeringen 1991 bad honom komma med förslag till en bättre fungerande ekonomisk politik och stärkt konkurrenskraft. Regeringen var nu utökad från tre till fyra partier sedan kristdemokraterna kommit in iriksdagen.

Uppdraget gavs när bland annat Sverige, Finland och Storbritannien genomled kostnadskris med påfrestningar på deras fasta va lutakurser. Det beskrevs som att hundratals miljarder kronor forsade ut ur landet.

Till slut tvingades Sveriges Riksbank i november 1992 med stöd av regeringen att kasta loss kronan att flyta fritt, vilket medförde att den på kort tid sjönk uppemot 30 procent.

Detta trots en rad tidigare devalveringar under 1970-talet fram till 1982. Under ett kvarts sekel tappade svenska kronan nästan halva värdet mot den danska.

Assar Lindbeck lade då snabbt fram 113 detaljerade punkter av vilka en klar majoritet kom att omsättas i politiska beslut. En känga mot ekonomijournalistiken var den sista punkten om bättre journalistutbildning.

Konkurrens från privata sektorn. Lindbecks mest kontroversiella förslag var att utsätta offentliga sektorn för konkurrens av privata företag, både staten, sjukvård och kollektivtrafik ilandsting/regioner och kommuner.

Detta har i stor utsträckning genomförts men är i vissa branscher fortfarande under stark opposition från vänstern, där dock So NATIONALEKONOM. flera decennier förespråkade Assar Lindbeck fria marknadshyror i stället för hyresreglering, Enligt Lindbeck hindrar konstlat låga hyror nybyggnation.

2 = = = [| 3 > 2 z & 2 Zz fa B fa = & mä o B kd 2 z å 2 = fal 3 2 ad 3 Ed äå Dn fe] cialdemokraterna tidigare ställt sig bakom många privatiseringar.

Assar Lindbeck fick aldrig det Nobelpris i ekonomi som instiftades 1968 vid Riksbankens 300-årsjubileum och som årligen utdelas i samband med de ordinarie fem prisen på Alfred Nobels dödsdag den 10 december.

Kunde inte få Nobelpriset. Lindbecks främsta vetenskapliga arbete anses vara ”The Insider-Outsider Theory of Employment and Unemployment” 1988 vid MIT i Boston.

Teorin säger att insiders, det vill säga redan sysselsatta har en bättre förhandlingsposition än de utomstående, de arbetslösa. Om arbetsgivarna skulle byta ut de redan anställda mot billigare arbetskraft så skulle arbetsgivarna, alltså företagen, förlora i kompetens och därmed drabbas av ökade kostnader för nya anställda.

Lindbeck kunde inte få Nobelpriset eftersom han i många år haft det största inflytandet som ordförande i Nobelkommittén fram till 1994 och även indirekt som pensionär.

HYRESREGLERING I SVERIG = Hyresregleringen infördes 1942 mitt under andra världskriget men hade föregångare redan under första världskriget för att motverka oskälig hyreshöjning i städer och samhällen med minst femtusen invånare = Ettbruksvärdessystem infördes därefter 1968 om rättslig prövning vid hyrestvist. Det skulle trygga besittningsrätten.

= Eftersom de kommunala bostadsbolagen helt dominerade nybyggandet blev deras hyressättning till självkostnadspris vägledande. Följden blev återhållsamma ökningar.

; 8 Nylag kom 20 där hyrorna, ska förhand las mellan fastighetsägarnas organisationer och Hyresgästföreningen, De som inte är medlemmar tvingas följa dessa uppgörelser, olika i olika regioner.

= Hyresgästföreningen vill ha ett bruksvärdessystem och accepterar att viss hänsyn tas till attraktiva lägen.

= Fastighetsägarna och några borgerliga partier anser att marknadshyror blir effektivare, men har inte drivit detta hårt eftersom de då skulle bli impopulära hos breda grupper.

= Ett uppenbart problem med låga hyreshöjningar är att de minskar incitamentet att bygga nytt.

= Därmed har Sverige också fått bostadsbrist på flertalet expansiva orter, framför allt i Stockholm.

= Hyreslägenheter säljes svart eller hyrs ut i andra hand utan tillstånd. I centrala Stockholm har ett flertal fall av illegal hotellverksamhet upptäckts.

= Den kommunala bostadsförmedlingen i Stockholm har en kötid på elva år, i centrum innanför tullarna uppemot 30 år.

= Ettytterligare problem är att äldre personer gärna sitter kvar i centrala stora lägenheter med relativt låga hyror när barnen är utflugna. Särskilt ungdomar och invandrare har svårt att finna bostäder centralt. Segregationen har ökat.

sm Under senare år har dyra renoveringar genomförts eftersom fastighetsägaren nu får höja hyran i motsvarande mån. En viss uppmjukning har också skett så att centrala attraktiva lägen får något högre hyror.

sm Föratt investerare ska komma igång bättre med att bygga nytt medges också något som mer liknar marknadshyror i nya fastigheter.

= Om Sverige någon gång får marknadshyror fullt ut lär det gå mycket långsamt så att mängder med familjer inte tvingas flytta. Det talas om övergångstider på uppemot ett halvsekel om det ens blir av.

= Men först ska regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet komma överens med de två borgerliga partierna i mitten i den nyligen tillsatta utredningen om marknadshyror, Och det är redan nederlagstippat.

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 7 2020

Utgiven i Forum nr 2020-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."