Handla med teknik!

av Bjarne Nylund Forum 1985-14, sida 44-45, 25.09.1985

Taggar: Teman: teknik

där importen är viktigare för industrin än exporten.

Påståendet kan förefalla något befängt, men komer i en annan dager, då vi beaktar att ca 99,5 procent av alla innovationer görs utanför våra egna gränser.

En negativ handelsbalans med teknik, vilket de flesta länder — förutom möjligen USA — har, tyder på att industrin är lyhörd för vad som händer inom teknisk utveckling ute på världsmarknaden. Att importera kunnande, t ex i form av licens- eller know how -avtal ger ett litet land som Finland nya erfarenheter och affärsmöjligheter.

En av förklaringarna — men bara en — till det japanska undret är att japanerna, när de började bygga upp sin industriella välfärd, importerade massor av teknik i form av licenser från Europa och USA. De fick kunnande som gick att vidareutveckla. Resultatet är bekant för oss alla.

TE rer är ett av de få områden

Högteknologi överförs automatiskt

Handeln med teknik har många former och de är beroende både av själva tekniken och typen av industri eller företag som är invalverade.

Under de senaste åren har floran utökats med ytterligare en form av tekniköverföring. Den är speciell i den bemärkelsen att den uppkommit som en följd av teknikens snabba frammarsch. Området är givetvis högeknologin.

Inom högteknologin satsas enorma summor på forskning och utveckling. Att sälja innövationerna till utomstående tillverkare i orm av t ex tillverkningslicenser skulle göra icenserna så dyra, att inget producerande företag skulle ha råd att ta den risken, eftersom livscykeln för högteknologiska produker är mycket kort i jämförelse med produker av mera konventionell natur.

Därför bryr sig många högteknologifirmor inte om att patentera sin teknik. De är medvetna om att andra efterapar tekniken — om den är bra — men de är också medvetna om att de själva hinner utveckla nästa generation produkter innan en efterapande konkurrent har hunnit komma ut på marknaden med den ”föråldrade” generationen.

När det gäller högteknologi är teknikhandeln med andra ord inbakad i själva produkterna.

Direktör Heikki Keränen vid Nokias centralförvaltning betonar att patenteringen i de flesta fall helt förlorat sin betydelse på högteknologins område.

— Här är det snabbheten som avgör, säger Keränen.

Som ett typexempel på hur teknikhandeln på detta område sker nämner Keränen Nokias avtal med Northern Telecom om mikrodatorleveranser. Det kunnande som Nokia skaffat sig på datortillverkningens område finns inbakat I produkten. I avtalet ingår dessutom vissa gemensamma ut 44

Handla med teknik!

Det talas i dag mer än tidigare om internationell tekniköverföring, ett fenomen som kan ges ett mycket vidsträckt innehåll. Stora företag har sysslat med teknikhandel över gränserna redan länge. Nu blir teknikhandeln ett måste även för små och medelstora företag, speciellt för dem som befinner sig på hög innovationsnivå, oberoende av om de är innovatöre eller producenter.

vecklingsprojekt, som innebär att tekniskt kunnande går i bägge riktningarna över vårt lands gränser.

Svårt att välja ny teknik

Men i traditionell mening är handel med teknik en handel med licenser.

Ett finländskt företag som kommit på en ny idé eller en ny produkt och fått tekniken — eller en del av tekniken — bakom det hela patenterad, har kanske inte de resurser som behövs för att starta tillverkning i tillräckligt stor skala. Speciellt om det är fråga om en produkt som är unik på hel världsmarknaden kan det vara svårt också för stora — med finländskt mått mätt — företag att få produkten inpassad i företagets övriga verksamhet.

DI Arne Baltscheffsky, chef för Wärtsiläs patentavdelning påpekar att det alltid är invecklat för ett företag att gå in på nya områden.

— Det är ett svårt och omfattande beslut som kräver stora investeringar, Ibland kan produkten vara sådan att helt och hållet nya försäljningsknaler måste öppnas, säger Baltscheffsky. — Dessutom måste man räkna med en förlustbringande produktion under de tre till fem första åren.

mn Ean .

H HIE-MA

Misslyckanden sker

Med andra ord kan en ny produkt eller en licens innebära samma strapatser som att starta ett producerande företag från grunden.

Arne Baltscheffsky har från sid tid hos Wärtsilä också dåliga erfarenheter av nya praduktionslinjer. Trots att det i sig inte är något fel på idéerna och produkten ser ut att passa bra in i bilden kan det gå illa — Jag brukar säga att nya produkter behöver rätt grogrund, de lever bäst ”omgivna av blomstermylla”, säger Baltscheffsky.

Wärtsilä handlar givetvis också med licenser. T ex en del dieselmotorer tillverkas på licens, medan andra är av helt egen tillverkning. I företagets projektexport ingår de egna patenten inbakade som en del av totalkostnaderna. Några exakta uppgifter om värdet av denna teknikexport-import går det inte att få.

— Om vi exporterar en låsfabrik, så ingår det vissa licenser i totalleveransen. Men vi för ingen statistik över avgiftsflödet, säger Baltscheffsky.

Enligt Baltscheffsky söker Wärtsilä inte aktivt ny teknik som kunde ge företaget nya produkter. — Nya produktidéer finns det gott om, på den punkten är det inga problem. För företagen gäller det däremot att inte splittra sig för mycket.

För de många små innovativa företagen kan det med andra ord vara svårt att hitta tillverkare med den rätta blomstermyllan för idéerna.

Teknikförmedlingen blir viktigare

I Finland verkar sedan ca ett år tillbaka ett företag som specialiserat sig på internationell. tekniköverföring. Oy Tech Center Ab, som företaget heter, är en innovationskonsultbyrå som fungerar som förmedlande länk mellan teknikköpare och -säljare. Tech Center är tillsvidare det första företaget i Finland som har internationell tekniköverföring som arbetsområde.

VD Carl-Magnus Fogelholm betonar vikten av att även finländska företag aktivare än tidigare både försöker sälja och köpa ny teknik på den internationella marknaden. Han avser främst de små och medelstora företagen, som inte varit lika aktiva på området som våra större företag.

— Vårt land släpar på detta område efter, säger Fogelholm. — I Sverige finns det ett tiotal företag som specialiserat sig på tekniköverföring. Tech Center är det första i Finland

Tech Center representerar tre olika huvudmän på den internationella marknaden. Det är fråga om franska Innovation 128, som bla sköter TechTrade-servicen (se ruta), Danish Invention Center med sin New Product Service, och Japan Business System som förmedlar japansk teknik till tillverkare världen över.

Kanalerna som ingår i de olika systemen är många. Publikationer, tekniköverföringsmässor, databanker o s v.

— Ett litet företag har inga möjligheter att ensamt sköta sin teknikhandel, säger Fogelholm. — Det skulle hett enkelt bli för dyrt.

Inte heller lätt att köpa

Både när det gäller försäljning och köp av ny teknik gäller det att hitta den eller de rätta samarbetspartnerna. Att det inte är särskilt lätt att hitta den rätta köparen inses av t ex Baltscheffskys påpekanden om svårigheterna för ett etablerat företag att börja satsa på ny teknik och produktion.

Men det är inte heller lätt att köpa teknik.

VD Johan Hjort vid det svenska företaget Newtech Development AB, som fungerar på samma sätt som Tech Center, har i ett tidigare sammanhang konstaterat, att ett företag kan räkna med kostnader upp till 200 000 SEK innan en produkt som är lämplig för företaget har hittats på den inter TechTrade — teknikförmedlin för tekniköverföring i många former.

Via denna service kan företag tex sälja och köpa patent, knyta licensavtal, finna nya samarbetspartners och söka nya distributions- och exportkanaler för sina produkter.

TechTrade-servicen startades av det franska konsultföretaget Innovation 128 för fem år sedan. I dag täcker servicen totalt ca 100 länder.

Tekniköverföringssystemet består av sex olika kanaler och metoder. Med htälp av dator jämförs de erbjudanden eller önskemål som ett tex finländskt företag självt komponerar med ca 5 000 andra företag som på den internationella marknaden aktivt söker ny teknik. Korrelationerna förmedlas sedan till det finländska företaget.

För det andra presenteras samtliga teknikerbjudanden och -önskemål på de viktigaste specialmässorna för tekniköverföring i Europa, USA och Japan. De företag som är ute efter ny teknik erhåller en skriftlig rapport med uppgifter om hela teknikutbudet vid specialmässorna.

Teknikerbjudandet eller -önskemålet presenteras även i publikationen TechTrade, som utkommer i 20 000 exemplar och når teknikköpare och säljare världen över. Publikationen skickas selektivt till nyckelpersoner inom industri, forskning och universitet i ca 100 länder.

Över 50 internationellt kända facktidningar har genom speciella copyright-avtal rätt att enligt eget val publicera tekniska nyheter direkt från TechTrade-publikationen, Utöver dessa sätt att förmedla information om ny teknik arrangerar Innovation 128 egna seminarier samt matar in teknikerbjudandena och -önskermålen i de viktigaste databankerna för ändamålet i världen. EN 9

Tesa är en internationell servic nationella marknaden. Och då har inga licensavgifter ännu betalats och inga pro duktionsinvesteringar gjorts.

Också Jan Hjort betonar att ny licenstillverkning oftast innebär ungefär detsamma som att starta ett nytt företag från grunden.

De som i Finland dagligen sysslar med forskning och utveckling är övertygade om den stora roll internationell teknikhandel har för vårt lands teknologiska nivå.

Forskningsdirektör Veikko Palva vid Statens tekniska forskningscentral har nyligen i offentligheten varnat skarpt för att Finland på denna punkt inte får bli mera efter i utvecklingen än landet redan är.

— Detta är ett tyngdpunktsområde hos oss under de närmaste åren. Om vi inte lyckas så kommer vårt land oundvikligen att få uppleva en tid av sjunkande kurvor, dundrade Palva. Bjarne Nyma 45

Utgiven i Forum nr 1985-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."