Utgiven i Forum nr 1976-09

Hankled - kurs för företagsledare

Forum 1976-09, sida 29, 26.05.1976

Taggar: Organisationer: Svenska handelshögskolan Teman: utbildning

FORUM 9 -: 1976

HANKLED — kurs för företagsledare

I höst börjar det första mera omfattande ledarutbildningsprogrammet på svenska i Finland. Det blir ett sjuveckors program, kallat HANKLED, för företagsledare och blivand företagsledare.

Ideerna har länge grott inom Svenska handelshögskolan, men förstatligande, förvaltningsreformen, den förestående studiereformen och andra akuta frågor har hittills ställt behovet av svenskspråkig företagsledarutbildning lite i skymundan. Nu skall planerna förverkligas.

y»” HANKLED är avsett för personer med minst fem års erfarenhet av praktiska ledningsuppgifter från näringslivet eller den offentliga sektorn. Akademisk slutexamen — som dock väl kan kompenseras med längre praktisk erfarenhet — är en förutsättning.

— Vi tror att den typiska deltagaren kommer att vara 30—35 år gammal och funktions- eller resultatenhetschef i ett stort eller medelstort företag, eller en företagsledare i ett mindre företag, säger ekon mag Kurt Kääriäinen från Svenska handelshögskolan.

— Vi har bedrivit ett ”pedagogiskt utvecklingsarbete” för att åstadkomma skräddarsydda praktikfall från och för

NordDATA 2 —

NordDATA är en årlig samling som strävar till att ge en överblick av databehandlingen och ett tillfälle att utbyta erfarenheter för ledarna inom databehandling, system- och brukspersonalen samt även för försäljarna av databehandlingsanläggningar och -program, ADB-servicecentraler och för representanter från skolningsföretag.

NortdDATA -76 samlas vid en tidpunkt av internationell lågkonjunktur. Den har tagits i betraktande när programmet sammanställdes. Av primär viktighetsgrad har varit att bjuda deltagarna ett program som går att förverkliga redan på kort sikt. För att programmet inte skulle bli alltför ensidigt ADB-betonat, har man också inkluderat specialseminarier, till vilka man särskilt väntar deltagare också från användarhåll.

det finländska näringslivet, säger han. Vad vi försöker åstadkomma är en hög individ- och gruppaktivitet. Cirka 70 procent av undervisningsvolymen ska ske i smågrupper så att deltagarna lär sig av varandra. Utom praktikfallsövningar blir det företagsspel, rollspel och företagsexempel.

Någon brist på ledarkurser råder det som bekant inte, mer eller mindre seriösa. Vad är det då Hanken räknar med att kunna erbjuda som inte de andra har? Språket, framför allt.

— I Finland har det till dags dato funnits ledarutbildning i huvudsak endast på finska, säger Kääriäinen. Han räknar med att ”dra nytta av andras erfaren heter”. Det låter som om han skulle mena andras misstag. Att låta kurslitteratur. ingå i dylika kurser har tex visat sig mindre lyckat. Man tror också att det går bättre för kursdeltagarna att tilllämpa de nya ideer och system som presenteras under kursen om det kom"mer två eller flera deltagare från samma företag.

Det stora problemet inom företagsledarutbildningen är i allmänhet lärarfrågan. — Här befinner vi oss i ett gott läge genom att vi i rätt stort utsträckning kan utnyttja rikssvenska lärare. Omkring en tredjedel av lärarna kommer från Hanken, en tredjedel är praktiskt verksamma företagsledare och en tredjedel blir i många fall internationellt kända lärare från Sverige.

De sju kursveckorna sprids ut med 1— veckors mellanrum. En stor del sker på deltagarnas fritid, måndagar —fredagar mellan kl. 12 och 20.

Är det då ett slags fortsättning på ekonomutbildningen?

Nej, säger Kääriäinen. Man frångår till exempel den inom ekonomutbildningen mången gång konstgjorda ämnesindelningen och ersätter den med en integrerad helhetssyn på företagets problem, 4 juni i Helsingfors

Konferensens huvudlinjer framgår även i öppningsföredraget ”Makt och splittring i en alltmer tekniskt inriktad värld”. Föredragshållare är direktör Max Jakobsson som representerar det finländska näringslivet.

Programmet för NordDATA -76 omfattar bl a 1. Lönsamhetsfrågorna inom = databehandlinge 2. Vissa aktuella sektorer inom ADBteknologi 3. Frågor inom ADB-verksamhet och utvecklingsarbet 4, Vissa sektorer inom personalproblematiken i ADB-verksamheten

S. Några centrala sociala följder av införande av ADB

I varje huvudgrupp finns ett antal inbjudna experter som med sina föredra stöder huvudlinjerna för NordDATA -76.

Den största delen av de inbjudna föredragshållarna är från de nordiska länderna. Dessutom finns bland de inbjudna också betydande ‘ADB-experter från Sovjetunionen, Österrike och USA, Förutom det traditionella programmet arrangeras även ett tiotal seminarier som behandlar aktuella frågor inom ADBverksamheten. En del ger en allmän översikt och andra koncentrerar sig på någon aktuell detaljfråga. | När det gäller huvudämnena för NordDATA -76 strävar den av NDU utsedda programkommitten och Finska Dataförbundet som svarar för de praktiska arrangemangen att göra konferensen till årtiondets centrala nordiska händelse. Konferensföredragen samlas i en publi kation, som utdelas åt alla konferens- : deltagare i samband med registreringen.

Utgiven i Forum nr 1976-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."