Utgiven i Forum nr 2015-08

Här blir tallolja förnybar diesel

av Bo Ingves Forum 2015-08, sida 08-09, 24.09.2015

Taggar: Bolag: UPM-Kymmene Teman: diesel

50 KILOMETER RÖR. UPM:s biobränslefabrik ser ut som vilket oljeraffinaderi som helst men gör dieseln av förnybar råvara.

Här blir tallolja förnybar diesel

UPM-Kymmene har investerat 175 miljoner euro i sin biobränslefabrik i Villmanstrand som producerar förnybar diesel som till egenskaperna helt och hållet motsvarar fossil diesel.

BO INGVES TEXT & BILD xX Fabriksområdet i Kaukas utanför Villmanstrand är ett jättekombinat där massa, papper, trävaror och förnybar diesel görs sida vid sida och där processerna stöder varandra. Den största delen av energin produceras i ett lokalt biokraftverk och vattenreningen sköts centraliserat i ett biologiskt reningsverk på fabriksområdet.

När vi kommer till biobränslefabriken är det som att se ett oljeraffinaderi i miniatyr.

”Här finns 50 kilometer rör och över 6 000 handventiler. Och ja, det är ett raffinaderi, med den skillnaden att vi använder restprodukter från skogen som råvara i stället för fossil olja”, säger Teemu Lindberg, teknologioch produktionschef på UPM Biobränslen.

BEN forumför KONOMI OCH TEKNIK NR 682015

I det första skedet i processen avlägsnas orenheter som exempelvis vatten och fasta partiklar ur talloljan med hjälp av värme.

”1I de nästa faserna i avlägsnas syre, kväve och svavelmed hjälp av vätgas. Därefter bryts och ombildas kolvätekedjorna så att den förnybara dieseln helt motsvarar konventionell diesel. Skillnaden mot fossil diesel är att kolvätena är endast 30-100 år gamla”, säger han.

Nästan koldioxidneutral. Sari Mannonen, försäljnings- och marknadsföringsdirektör på UPM Biobränslen, betonar att den stora innovationen i processen gäller förbehandlingen av talloljan.

”Med vår teknik kan vi göra diesel även av sådan tallolja av sämre kvalitet som inte duger för den kemiska industrins krav. Talloljans konsistens varierar till exempel beroende när på året avverkningen har skett”, säger hon.

Lindberg berättar att produktionen inte kräver några externa energikällor. All energi som behövs tas från fabriksområdet.

”Brännbart avfall som återanvänds som energi uppstår även i dieseltillverkningen”

Den förnybara dieseln skulle annars vara koldioxidneutral, men då processen kräver vätgas som framställs ur naturgas, är bränslets koldioxidfotavtryck 20 procent.

”Det innebär att koldioxidutsläppen är 80 procent mindre än med vanlig diesel om man kör på ren förnybar diesel. Den kan användasialla dieselbilar, bussar ochlastbilar samt i båtar eftersom den förnybara dieseln inte innehåller något syre”, säger Lindberg.

Nytt ben. Satsningen på biobränslen började för ungefär ett decennium sedan då företagets ledning såg att det behövdes nya ben att stå på då pappersindustrin började dyka.

”Vi började utveckla dieseln vid vårt laboratorium här i Kaukas 2008. Fast mycket påminner om tekniken i ett oljeraffinaderi är råvaran något helt annan än olja, så det har krävts många skarpa hjärnor att komma så här långt”, säger Teemu Lindberg.

Han berättar att det var en mäktig upplevelse när de första bränsleförsöken gjordes 2010-2011. De föll så väl ut att investeringsbeslutet gjordes 2012.

SNIA NANNA

TALLOLJA

FÖRBEHANDLING Salter, orenheter, fasta partiklar och vatten avlägsnas.

Restprodukt vid framställningen av kemisk massa.

TALLOLJ = Råtallolja, eller i vardagligt tal tallolja, är en restprodukt som uppstår vid tillverkning av pappersmassa.

mm Den härrör från kådämnena i vedråvaran och benämns råtallolja oavsett vilket vedslag råvaran består av.

= Råtalloljan är en mörkbrun, trögflytande och svavelhaltig vätska som kan användas som ersättning för tung fossil eldningsolja som bränsle i värmepannor.

mm Den innehåller värdefulla kemiska substanser, som kan vidareförädlas till bränsleadditiv eller gröna kemikalier.

= Efter hydrogenering av förbehandlad råtallolja på ett raffinaderi vid hög termperatur, då svavel, kväve och syre avlägsnas, kan talloljan omvandlas till fullvärdig diesel.

= Avtallolja görs också många kemiska substitut som används exempelvis i målfärger och bildäck.

”Efter omfattande test av oberoende forskningsanstalter i Finland och Tyskland inleddes den kommersiella produktionen av BioVernoijanuari 2015”

Kritik, Arizona Chemical och Forchem förädlar råtallolja för den kemiska industrins behov i Raumo respektive Uleåborg.

Bolagen kritiserar hårt att EU har definierat råtallolja som en restprodukt som därför kan få offentligt stöd då den används för bränsleproduktion. De anser att bränsle har ett betydligt lägre förädlingsvärde än kemiska produkter.

Sari Mannonen tycker det är synd att den kemiska industrin ser negativt på att tallolja

Framställningen av förnybar diesel: –5Q

BEHANDLING MED VÄTE Den kemiska sammansättningen förändras med hjälp av väte i en reaktor.

FÖRNYBAR DIESE = Förnybar diesel motsvarar helt fossil diesel till sin kemiska sammansättning och produceras inte av råvaror som kan användas som livsmedel. Biodiesel produceras däremot från växtoljor genom transesterifiering. sm Neste var först ute med förnybar die sel på marknaden istor skala med sin Nexbtl, som är en så kallad HVO (hydrerad vegetabilisk olja) och som kan göras av till exempel animaliskt fett från slaktavfall och andra restprodukter. Neste använder inte tallolja som råvara.

sm Svenska Preem lanserade 201 sin Evoution Diesel där fossil råvara raffineras tillsammans med 25 procent förnybar tallolja. = UPM-Kymmene har med sin BioVerno fört processen ett steg vidare så att dieseln i sin helhet produceras av tallolja. Även tallolja av så låg kvalitet att den inte duger för den kemiska industrins behov kan användas.

används som råvara för förnybar diesel och försvarar UPM:s produkt.

”Vi använder tallolja som kontinuerligt uppstår som en restprodukt vid kemisk massatillverkning. Största delen av råvaran kommer från koncernens massafabriker. För investeringen har vi inte fått några som helst stöd. Råvaran kommer i sin helhet från skogar med hållbart skogsbruk 7, säger Mannonen.

För att ge de rätta proportionerna har efterfrågan på tallolja enligt henne globalt sett rört sig kring 2,5 miljoner ton de senaste åren.

”Den mängd tallolja som vi använder till förnybar diesel utgör endast ett litet tillägg till totalanvändningen av tallolja och rubbar inte marknadsbalansen”, avslutar Mannonen.

INIAWAD-WIA HIvVY4D

INSYN SYS SYNSAM

EXTRAKTION AV KOLVÄTEN Resterande svavelväten och gaser avlägsnas och återstoden destilleras.

FÖRNYBAR DIESEL

Den förnybara dieseln har destillerats och kan skeppas ut tillrnackarna.

UPM-KYMMEN = En av världens största producenter av papper och massa.

sm Omsättning: cirka 10 miljarder euro.

= Anställda: 21000 personer i14 länder. = Huvudkontor: Helsingfors.

UPM KAUKA = UPM-Kymmenes skogindustrikombina i Villmanstrand i östra Finland producerar massa, papper, sågvaror och biobränslen.

sm Fabriken grundad: 1892.

= Bioraffinaderiet: Investeringen gick lös på 175 miljoner euro, producerar 120 miljoner liter biodiesel per år (100.000 ton), råvaran är resprodukten tallolja, sysselsätter 200 personer direkt och indirekt.

= Produktionen av förnybar diesel påverkar inte skogsavverkningen eftersom processen enbart använder tallolja som blir över i massaproduktionen.

SÅ FLISORNA YR. UPM använder enbart virke från skogar med hållbart skogsbruk i skogsindustrikombinatet i Kaukas. Talloljan sorn uppstår vid massaproduktionen vidareförädlas numera till förnybar diesel på samma fabriksområde.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 82015 | 9 |

Utgiven i Forum nr 2015-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."