Utgiven i Forum nr 1994-14

Honnörsordet för TFiF är kvalitet!

av Ragnhild Artimo Forum 1994-14, sida 18-19, 03.11.1994

Taggar: Organisationer: TFiF

Honnörsordet för TFiF är

KVALITET!

Ragnhild Artimo

Profilhöjning på agendan

Varför vill folk höra till TFiF, Tekniska Föreningen i Finland? Inte för att det är landets äldsta tekniska förening, utan för att det är den bästa, säger övertygade tfiffare. Och kvalitet på verksamheten är nånting som kräver ful uppmärksamhet på heltid.

edlemmarnas uppskattnin och fortsatta engageman kan inte vara kampanjkopplat, något som körs upp genom en temporär satsning. Det är en utmaning som är ny varje morgon. Det vet Frej Gustafsson, TFiF:s verksamhetsledare (en finlandism — i nordiska sammanhang översätts termen närmast med generalsekreterare), som varit i fält för föreningen sedan 1970. Det vet också Christina Fredriksson, mångkunnig allt-i-allo på kansliet, och nyaste besättningsmedlemmen Monica Siljander som sköter bokföringen och medlemsregistret.

Det medlemmarna ser av TFiF:s verksamhet är programsidan: möten, föredrag, diskussioner, kurser, exkursioner, fester — och Ingenjörsforum, den årliga stormönstringen med megatalare från forskning och näringsliv. Och naturligtvis föreningsbulletine — Feedbacken från medlemmarna i iF satsat rätt genom att på programmen, säger eaare rrej vustarsson verksor

Gula Bladet samt tidskrifterna Teknik och Ekonomi och Forum för ekonomi och teknik. medlemsförmåner.

— Vad medlemmarna ofta inte vet är däremot hur påfallande stor fastighetsverksamheten och restaurangrörelsen är ställda i relation till medlemskåren, 3 600, säger Frej Gustafsson, — Och det är just den sidan som under de senaste par åren på grund av recessionen bundit upp så mycket av våra humanresurser att det egentligen är ett mirakel att vi ändå hela tiden kunnat hålla hög nivå på programbiten.

TFiF-hemmet

Huset vid Georgsgatan 30, “TFiFhemmet”, som Gustafsson säger, är den lokalitet medlemmarna oftast kommer i kontakt med genom att den ärskådeplatsen för merparten av verksamheten. Där ordnas avdelningsmöten, föredrag, kurser och sociala evenemang. Restaurang Tekniska och mötesutrymmena är också välutnyttjade av många finlandssvenska föreningar — bl.a. jubilerande Ekonomiska Samfundet, Juridiska Föreningen, Bokvännerna och pensionärssammanslutningar — samt tekniska föreningar över språkgränsen.Och naturligtvis är Lilla Teaterns verksamhet i huset en ömsesidig imagehöjare. Så vi har sett det som viktigt att hålla kvar huset, även om det varit förenat med stora problem under fastighetsmarknadsturbulenserna. Vi kan säga att svårigheterna i huvudsak nu är övervunna och framtiden tryggad för fastigheten vid Georgsgatan. Restaurangrörelse har TFiF bedrivit där sedan 1962, och har kört med tre egna restauranger: Restaurang Tekniska, Pressklubben och med ingång från Eriksgatan f.d. Orfeus, som någr år verkade under namnet Pedros Garaje och nu heter Uusi Orfeus.

— För några år sedan mognade vi till beslutet att “utlokalisera” restaurangverksamheten, och erbjöd restaurangledningen och personalen att ta över, vilket också skedde. Denna lösning har utfallit väl.

Just nu utreder TFiF behovet av en ny serviceform för medlemmarna: kontorsservice i centrum, möjlighet för tfiffare från andra orter att vid tjänsteresa till Helsingfors kunna använda ett arbetsrum i TFiF-huset — komplett med telefon, fax och dator. Om “marknaden svarar ja” blir det kanske en ny medlemstjänst.

Förutom Georgsgatan 30 har TFiF också andra fastigheter, vilkas skötsel och ekonomi bundit upp resurser. Kansliet har TFiF vid Banvaktsgatan 2 i Östra Böle, i samma administrationsskrapa som DIFF, Niord och TEK opeterar i.

Dynamiken är drivkraft

Det som står stilla går bakåt, och TFiF:s linje har varit att lyhört lyssna till de svagare eller starkare signalerna från medlemskåren, och oförtröttligt utveckla programutbudet och hela verksamhetsanatomin.

— Ett led i det är att vi redan under den mest jobbiga recessionen började se över föreningens ändamålsparagrafer som senast preciserats 1965. Också stadgarna är under översyn, och revideringsförslaget tas upp till behandling på årsmötet 29 november. Till dessa frågor hör också nästa fas i samarbetet med DIFF — närmare behandlat i separat artikel! — och vårt samarbetsförhållande till Teknikens Akademikerförbund TEK.

Frukter av lågkonjunkturen, ironiskt nog, är också satsningar på nya aktiviteter. De mest synliga är arbetsgrupps- och utskottsarbete kring tre centrala ämnesområden: en arbetsgrupp under ledning av Reinhold Enqvist jobbar med frågan om arbetets nya roll, en annan under ledning av Eric Rotkirch med tekniken som kulturform. Etikutskottet har med Henrik Jansson som ordförande och Max Lundell som sekreterare utformat föreningens Hederskodex — som snart kommer att föreligga i form av en väggtavla, ett slags “dagorder” som TFiF:s ingenjörer lämpligen kan ha på väggen i silt arbetsrum, Etikutskottet skall i vår framlägga en mellanrapport om sitt arbete, BI. a. Forum har publicerat utskottets upprop till insamling av etikfall ur arbetslivet (nr 12/94, Etikdebatten tog fart också i Forum (numren 11,12 och 14/93), men mattades av trots redaktionens aktiva ansatser att provocera skribenter.

Färskaste Gula Bladet, TFiF.s och DIFF:s medlemsbulletin, ger ett typiskt tvärsnitt av vad föreningarna bju L uset vid Georgsgatan 30.

der sina medlemmar: frukostmöte med Ole Norrback, acceleratorbaserad kärnkraft (se sid 10), personalen och företaget i förändring, Hornetsynpunkter från Luftstridskrafterna och tillverkaren, kurs om Tyskland som affärsområde, diskussion kring Vem har makten?, Chalmersspexet Ivan den Förskräcklige, pistolskytte, livscykelanalys…

Kvalitet och precision

Varför springer TFiF benen av sig för att ordna högklassiga program och mobilisera toppföreläsare kring spännande och angelägna teman — Det frågar vi oss ibland själva, och man kan tycka att mödan är oproportionerlig i relation till deltagandet i de olika evenemangen, säger Frej Gustafsson. — Men kvalitet och kvantitet är inte synonymer, Vi hade nyligen en temakväll kring byggarnas miljöproblem. med ett tjugotal deltagare, men det var precis de medlemmar som har intresse och nytta av detta ämne, och då har efforten fyllt sin funktion. Det viktiga ärju inte att fylla salen, utan att ge full valuta åt den selektiva målgrupp programmet är avsett för.

Feedbacken från medlemmarna visar också att det varit klokt att hålla hög nivå. Många medlemmar har beklagat atta de inte på grund av arbetspress hinner komma upp på evenemangen, men har understrukit att de blir uppiggade redan av att se vad TFiF förmår ordna — föreningen lever och sköter sig, och det stärker sammanhållningen.

Folkets röst, tack!

För att även framdeles kunna tillgodose olika behov och önskemål, har TFiF via medlemsavgiftsblanketten gjort en enkät gällande ämnesområden som intresserar medlemmarna. Vid utfrågningen har närmare 1 000 medlemmar ringat in sina preferense i en lista på över hundra yrkes- och fritidsintresseområden. En datakörning på svaren ger indikatorer för hur utbudet skall utformas.

För att svara mot den faktiska efterfrågan har TFiF också en arbetsgrupp som utreder hur väl föreningens nuvarande fackavdelningsindelning motsvarar dagens situation, En strävan har varit att ha en TFiF-avdelning för varje avdelning vid Tekniska högskolan, men Gustafsson menar att det kan vara ändamålsenligt att knippa ihop två eller flera, och kanske ge TFiF-avdelningarna modernare namn — som exempel tar han Avdelningen för industriell värme och ångteknik, som kunde heta Avdelningen för energiteknik.

TFiF hjälper sina arbetslösa medlemmar

TFiF axlar sitt ansvar också då det gäller arbetsmarknaden. Det räcker inte med att hjälpa medlemmarna att slå vakt om sitt professionella kunnande via programverksamheten. Via TEK får TFiF-medlemmarna effektiv service i arbetsmarknadsfrågor — från medlemskap i arbetslöshetskassan till juridisk hjälp och rådgivning, och TEK har också egen arbetsförmedling.

TFiF har dessutom i samarbete med DIFF och Niord engagerat sig i Techteam, som inriktas på att ge arbetslösa en ny start som företagare, Tredje kursen har kört igång i höst, och Gustafsson vill gärna påminna om att det var Lasse Engström, TFiF:s nuvarande viceordförande, som i tiden tog initiativet till denna verksamhet.

Nya medlemmar — och nästa generation

Frej Gustafsson berättar att TFiF intensifierar ansträngningarna att ta hand om nya medlemmar. Hittills har praxisen varit helt enkelt den, att de som godkänts som nya medlemmar därefter fått ett brev där de hälsats välkomna, och sedan börjat erhålla med lemsbulletinen, info om medlemsförmåner och aktiviteter etc.

— Nu skall vi samla de nya medlemmarna till egna introduktionssammankomster, vid vilka vi berättar för dem om föreningen och verksamheten, diskuterar etikfrågor och sammanhållningen. Och de nya medlemmarna har tillfälle att fråga mer.

TFiF har redan länge haft traditionen att nalkas följande medlemsgeneration genom att aktivt rekrytera till tekniska studier. Skolutskottet avser att aktivera dessa insatser och hålla speciella träffar för abiturienter om ingenjörens arbete och tekniska studier. Ettledidessa strävanden är också tävlingen TekNatur för finlandssvenska skolelever som arrangeras i samråd med Svenska Tekniska Vetenskapsakademien,

Ny logo, klubbmärke

TFiF:s nuvarande logo ter sig för många mycket modern, men föreningen har i alla fall arrangerat en logotävling, och den nya logon och dess skapare offentliggörs vid årsmötet 29 november. Den skall sedermera pryda alla trycksaker, brevpapper och dokument, och som ljusreklarm även TFiFhuset vid Georgsgatan.

Det mest spännande blir kanske ändå det klubbmärke som skall produceras med den nya logon. Det fyller ett klart socialt och identitetsdokumenterande behov, och ger osökt TFiFmedlemmar som inte känner varandra orsak att tala med varandra då de möts med märket på rockuppslaget (eller klänningen) i arbetslivet.

I profilhöjningen ingår också en kulturbit: utgivning av en ny sångbok, ty, som Frej Gustafsson säger, TFiF om någon bär ju ett ansvar för den svenskspråkiga snapsvisetraditionen i landet.

— Det är ju faktiskt språket som är en motivering för TFiF:s existens. Att det finns en förening med denna inriktning på svenska. Annars kunde vi lika gärna helt uppgå i TEK! Och det är ansvaret för språket som också gett föreningen anledning att ställa upp för Forum: vi behöver en finländsk tidskrift som skriver på svenska om teknik och ekonomi. sson (t.v.) är allt-i-allo s kansli, och och Monica bokföring och medlemsregister.

Utgiven i Forum nr 1994-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."