Utgiven i Forum nr 1972-19

Horisontal, vertikal och global kommunikation

av I. E. Forum 1972-19, sida 27-28, 29.11.1972

Taggar: Bolag: SAS

Chefskurs i SAS-regi:

Horisontal, vertika och globa kommunikatio + Med sina nästan 15 000 anställda har SAS kommit upp i storföretagens klass, med nordiska mått mätt. Samtidigt har den ursprungligen entydiga verksamheten — flygtrafik — diversifierats, blivit mera omfattande och mera internationell. SAS är inte längre ett företag, utan en koncern med flygtrafik, hotell, förplägnad och resebyråverksamhet på programmet. Och är därtill en multinationell koncern med verksamhet i alla delar av världen.

e Det är inte alldeles säkert att företagets organisation har hunnit med i den snabba utvecklingen under ett kvartsekel. Utifrån sett förefaller det finnas både överorganisation och korsorganisation, kanske på någon punkt underorganisation. Men säkert är däremot att man gör vad man kan för att trimma organisationen. Analyser, konsultering, planering, utbildning — alla den moderna företagsledningens hjälpmedel utnyttjas för ändamålet. Inte bara för att det så skall vara, utan av nödtvång: den knivskarpa konkurrensen flygbolagen emellan tvingar fram en kostnadsjakt med hårdare bud än i många andra branscher. SAS har inte råd att göra misstag.

  • Inom alla moderna storföretag tilldrar sig ledarutbildningen alldeles särskild uppmärksamhet. SAS skiljer sig på intet sätt från andra. Men genom sin speciella verksamhet och sin struktur erbjuder koncernen ett gott underlag för en case-studie i ledarskolning. Aktualitet har en sådan studie därigenom att det ledarseminarium som nyss försiggick på Hässelby slott utanför Stockholm var det första till vilket deltagare hade kallats från utomskandinaviska divisioner (organisationen upptar nio sådana). I motsats till de tidigare fem kurserna hade denna därför engelska som kursspråk, och uppläggningen var delvis en annan.

De 25 herrar som var samlade under fyra dagar för hårt grupparbete representerade flera olika chefsgrader och den geogra fiska spridningen var stor. Det var alltså en ordentligt blandad .

kompott, med alla möjligheter till både globalt, vertikalt och horisontalt utbyte av åsikter och erfarenheter.

Ur ledningens synvinkel var seminariet uppenbarligen något av ett experiment. Och ett lyckat experiment, som skall föras vidare. Underlag finns: SAS räknar ca 3 000 personer i chefsställning. Drygt hälften av dem är skandinaver inom administrationen, den andra hälften är icke-skandinaver, förmän, kaptener, pursers. Nyckelpersonerna, de högre cheferna är omkring 300, och det är bland dem som deltagarna i chefskurserna plockas ut.

Forum 19/1972

SAS" administrationschef, direktör Gunnar Sandberg (tv) och kursledaren K G Lindqvist framför Hässelby slott, där hittills sex seminarier för SAS-chefer har hållits.

Det gäller för det första att vid seminarierna förbereda cheferna för de nya kraven som en ny teknik — databehandlingen — en ny personalbehandling, en förändrad samhällsbild uppställer. Det gäller därjämte att rekrytera nya chefer och utbilda dem inte bara för ledarskap i allmänhet utan för den speciella arbetsmiljö som SAS utgör. Och hela tiden måste de som svarar för utbildningens planering och genomförande hålla i minnet den för företaget typiska ålderspyramiden: eftersom bolaget praktiskt taget skapades under 50-talet har det i dag en stor kader medelålders chefer, vilka mänskligt att döma också kommer att vara morgondagens chefer under de närmaste 15 åren. Det betyder behov av vidareutbildning och

Vänd 2 omskolning i stor skala både inom företaget och vid olika institut och kurser utanför det för snart sagt var och en av de omkring 300 i toppen och talrika av deras närmaste medarbetare.

Kursens syfte

Vad går detta chefsseminarium ut på? Enligt kursbeskrivningen är avsikten at 1. skapa en gemensam förståelse för företagets mål, politik och metoder samt att förklara SAS-ledningens intentioner i dessa hänseenden 2. skapa bättre förståelse och samarbete mellan olika funktioner inom SAS organisation 3. ge cheferna motivation för deras chefsplikter och påvisa konflikten mellan en chefs roller som dels förman och dels fackman samtidigt som han hela tiden är en individ för sig, sam 4. ge kunskaper i administrativa ämnen,

Med denna uppläggning är det naturligt att det viktigaste ”ämnet” vid kurserna är ”manager development”, chefsutveckling, och att planering, organisation och administrativ utveckling är det därnäst viktigaste.

Liksom i alla andra företag och all annan utbildning vilar huvudansvaret dock på individen själv. Företagets sak är att ge de behövliga resurserna — ekonomiska och personella —, att ge aktiv handledning på arbetsplatsen, att sköta personbedömningen med hjälp av de system som har utarbetats (alla är fortfarande ”trubbiga” så att företagen i regel måste utarbeta delvis egna bedömningssystem).

Frågar man kursdeltagarna hur de ser på den utbildning de har fått under seminariet, visar det sig att punkt 3 ovan är den som tilldrar sig mest uppmärksamhet. Förståelsen av företaget, dess mål och funktion är naturligt nog redan stor hos toppmännen. Men kommunikationen är det grundläggande i ledarskapet, och det svåraste. Att lyssna aktivt, så att den ena verkligen förstår vad den andra försöker uttrycka, att höra meningen bakom orden.

Samspel ger ökad effektivitet

Genom utbildning kan man komma därhän att en samarbetande grupp som kanske till 50—60 ?/o är ense om riktlinjerna kommer fram till ett 70—380 ?/4 samspel, vilket naturligtvis betyder avsevärt ökad effektivitet och trivsel. Och eftersom det i praktiken är den vertikala samarbetslinjen som är den viktigaste — den horisontala mellan cheferna på samma nivå erbjuder vanligen mindre problem — gäller det att lära de anställda att arbeta och prata tillsammans utan att missförstånd uppstår.

Danmark i detta nu främst

I Danmark har man tydligen kommit längst på denna kommunikationslinje. I stället för att som förr lära personer att vara förmän lär man dem nu att samarbeta, och dessa vertikala kurser har visat sig avsevärt öka intresset för arbetet och därmed insatsen, Dessutom har de blivit ett steg på vägen til företagsdemokrati i praktiken, helt oavsiktligt: ”Det är til god hjälp när chefen frågar de anställda vad de anser att hans arbete går ut på”, säger man inom SAS i Danmark.

LE. 28

LM-McCann

Bedford 1972 bilen är ny servicen prima priset förmånligt

I år har Bedford så många detaliförbättringar, att man nästan kan tala om en ny bil. Speciellt betydande förbättringar är den större bärförmågan, den högre framaxelvikten, de lägre underhållskostnaderna och den större säkerheten. I fråga om service och reservdelar ligger vi fortfarande i topp i landet.

Låt Bedford slita. Det är den van vid.

Och nu gör den ännu mera än tidigare.

Till förmånligt pris.

Utgiven i Forum nr 1972-19

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."