Utgiven i Forum nr 1998-03

Hur bestäms värdet på en aktie?

av Anders Kjellman Forum 1998-03, sida 37, 26.03.1998

Taggar: Teman: investering

Hur bestäms värdet på en aktie ad är en akties rätta pris? En oc annan av oss har säkerligen fundera på hur det kommer sig att en akti som man hade tänkt köpa plötslig har stigit i värde medan den aktie som man köpte har sjunkit i värde.

Aktiens pris bestäms av marknaden, och professorerna R. Brealey och S. Myers hävdar att vi kan lita på marknadspriserna eftersom marknadens värdering av ett företag innefattar allt från gårdagens till förväntade vinster, produkter och marknadsandelar.

Men hur uppstår marknadens bild av ett företags värde? Med min kollega Mikael Granlund beslöt vi oss för att undersöka hur marknaden prissätter företag. Vi valde att fråga den del av marknaden som vi tror att kommer att bli allt betydelsefullare, d.v.s. de finländska placeringsfonderna. Ett frågeformulär angående hur värdet på en aktie bestäms sändes under hösten 1997 till alla förvaltare av aktie- och blandfonder. Svarsprocent var 39 procent. Det innebär att 9 av 23 fondförvaltare har deltagit i undersökningen.

Sedan tidigare vet vi att s.k. makroekonomiska frågor inte är lika viktiga för hur resultatet för ett

FORUM NR 3/9 företag kommer att utvecklas, utan det är de företagsspecifika frågorna som är viktigare än t.ex. inflationsnivå,statsfinanser eller valutakurser. Det är företaget som ansvarar för sin framgång och ingen annan. Låt oss därför ta en titt på några företagsspecifika faktorer som påverkar en akties värde. (Se rutan nere.)

Företagets tillväxtmöjligheter anses, bland dessa alternativ, vara den faktor man sätter störst vikt vid då man värderar ett företag. På delad andra plats kommer ledningens kompetens, förväntade P/E-tal och förväntade resultatutveckling. Gemensamt för de fyra viktigaste är att de står för förväntningar, d.v.s. någonting som är mycket svårt att mäta. Det är ofta frågan om faktorer som man endast kan anta att kommer att utvecklas i en viss riktning. Värderingen angående en akties värde kan således säga vara förknippad med förväntningar om hur företagets ledning skall kunna förmå företaget att expandera och generera vinster i framtiden.

Av intresse kan nämnas att börs- och OTCföretagen i Helsingfors - liksom de amerikanska storföretagen - anser att följande faktorer är viktiga när nya investeringar görs: företagets långsiktiga överlevnad, investeringens kassaflöde, risk och bibehållen finansiell flexibilitet. (Om du är intresserad kan du läsa mera om detta i Kjellman och Hanséns artikel (1995) Determinants of capital structure: Theory vs. practice i Scandinavian Journal of Management.) Ovanstående faktorer anser även de finländska fondförvaltarna att är viktiga, men det ser ändå ut att finnas en viss skillnad mellan vad marknadsaktörerna anser och vad företagen anser.

De faktorer som inte är så betydelsefulla när fondförvaltare värderar ett företag är: personalpolitik, internutbildning och miljöpolitik. I detta sammanhang kan en paradox nämnas. Medan portföljförvaltarna anser att en god personal politik inte är så viktig så anser de verkställande direktörerna för HSE- och OTC-företagen att de behöver en motiverad och välutbildad personal ör att lyckas.”

Hur bestäms värdet på en aktie? Det vi vågar säga är att aktiens värde till stora delar bestäms av de förväntningar som företaget lyckas skapa. Det torde således inte vara allt för vågat att anta att finlindska företag i framtiden kommer att satsa mera på sina relationer till investerare eftersom skapandet av hoppingivande förväntningar kan höja företagets värde och därigenom bidra till nöjdare ägare. 9 >! Källa: Kjellman, Långström och Vest (1996): Successfu irms through hard times: The 90s depression in Finland, Journal of General Management.

Anders Kjellman är politices doktor och år forskare och lårare vid Åbo Akademi. E-mail: akjellmaQabo.(f ”Finländska företag kommer i framtiden att satsa mera på sina relationer till investerare”

ONI43D VId

Utgiven i Forum nr 1998-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."