Utgiven i Forum nr 1983-15

Illegala licensköp

av Matts Dumell Forum 1983-15, sida 18-19, 05.10.1983

Taggar: Teman: licens

FRUN.

Illegal licenshandel räddar från konkurs 15/83

TRANSPORTFÖRETAGENS LÖNSAMHET PÅ NOLL-NIVÅ

Turbo eller inte, alla är dom växeldrivna |

EH - Företagsanalyserna visar med vilken amatörmässighet transportföretagen leds, säger VD Reijo Oksanen på ingenjörsbyrån Mikko Haapanen Öy, en av de stora konsultbyråerna i branschen.

Han förundrar sig över varför bankerna, = intresseorganisationerna och myndigheterna inte fordrar av bolagen en lönsamhet som åtrminstone skulle motsvara bankräntan. - Nu är inte lönsamheten ens på skälig miniminivå, säger Oksanen.

Ingenjörsbyrån Mikko Haapanen undersökte över 100 transportföretags bokslut (som man fick via Patentoch registerstyrelsen under fem års tid.) Uppgifterna inkluderar nästan samtliga av landets stora företag i branschen. Tillsammans hade de en omsättning på 360 Mmk och svarade för hälften av linjetrafiken. Avskrivningsprocenten (304 på transportmaterielet) korrigerades i de fall den hade lämnats ogjord.

Skuldsättningen ökar fortfarande

Från år 1977 till -81 sjönk driftsöverskottet i godstrafiken från nästan 20 procent till 14 procent. Avkastningen på det egna kapitalet var år 1981 endast två procent och nettoavkastningen hade under hela femårsperioden varit negativ, framgår det ur undersökningen.

För busstrafikens vidkommande var situationen något ljusare; driftsöverskottet hade stabiliserats på 18 procents nivå. Däremot var avkastningen på eget kapital endast en procent.

Skuldsättningsspiralen, på fackspråk kallad växeldriften håller alltjämnt på att fördjupas. Andelen eget kapital har inom godstrafiken sjunkit til 1 knappt fyra procent och för busstrafiken till ca 15 procent.

Snabbast ökar de kortfristiga lånen, och i godstrafikens kapitalstruktur utgör de nästan hälften. Reijo Oksanen antar att skuldsättningen fortsätter att öka, även om uppgifterna för år 1982 föreligger först om några månader.

Licenstvånget minskar konkurserna

Hur är det möjligt att det sker så f konkurser i en bransch som i åratal har uppvisat negativ lönsamhet - Hemligheten är licenstvånget. Reijo Oksanen berättar att transportbolagen sällan går i konkurs, oftast byter de bara ägare. Även om bolaget visavi lönsamhet och tränsportmateriel kan vara konkursfärdigt, ligger dess värde i trafiklicensen.

Trafikministeriet övervakar licenserna och beviljar sällan nya. Det har lett till att priset på svarta börsen i vissa fall har stigit till 200 000 mark per trafiklicens. Som nya kostar de några tusen i stämpelskatt.

— > - Z “nr veo 15/83

Ett billigt skämt, men blodigaste allvar för de finländska transportföretagen, som de senaste åren har hamnat i en ond lånecirkel. Speciellt inom godstrafiken har de kortfristiga lånens andel ökat så, att man kan tala om direkt växeldrift. Lönsamheten inom linjetrafiken ligger i dag på noll-nivå, om man som mått tar avkastningen på investerat kapital. Den stora frågan är: Varför går så få transportföretag i konkurs? Svaret är illegal licenshandel. Svartabörs-priset ligger uppe i 200 000 mark per li cens!

Ett företag med 5-10 lastbilar kan vid uppenbar konkurs undvika den genom att sälja licenserna (rätten att idka trafik) för i medeltal 50 000 mk per styck. Transaktionen är naturligtvis inofficiell, och det enda synliga tecknet är att firman byter ägare.

Kortfristiga lån per avbetalning

Transportföretagens verkligt stora problem är finansieringen. Varken banker eller försäkringsbolag beviljar förmånliga lån mot säkerhet i form av snabbt förbrukbara lastbilar och släp. Företagen är tvugna att köpa på avbetalning.

Oksanen berättar att största delen av de kortfristiga lånen, som i sig själva utgör nästan hälften av bolagens totala kapital, ges av lastbilsförsäljare, släpvagnsfirmor osv. Avbetalningstiden är i allmänhet 30 månader, vilket i sin tur tvingar företagarna att snabbt omsätta sin nya lastbil, så länge den fortfarande har ett hyfsat andrahandsvärde.

Det leder i sin tur till att lastbilarna omsätts i alltför snabb takt, behovet av kapital för avkortningarna ökar och då behövs det kortfristiga pengar. Spiralen förefaller inte att ha något slut.

Näringsstyrelsen och FB inkopplade

Lastbilsförbundets VVD Seppo Sainio säger att en total katastrof står för dörren ifall situationen tillåts fortsätta. - Vi är djupt bekymmrade.

Kunderna och den skarpa konkurrensen har hållit fraktpriserna på en konstlat låg nivå, och bl.a. det har lett till att situationen blivit ohållbar. Med en O-lönsamhet skulle en stor del av företagen redan bort gå i konkurs, säger Sainio.

Som bäst undersöker Näringsstyrelsen transportföretagens bokslut, och resultat väntas ännu under hösten. Lastbilsförbundet har försökt beveka näringsstyrelsen till att bevilja högre taxor.

Förbundet har också vänt sig till finansministeriet för att få till stånd lättnader i beskattningen av försäljningsvärdet. Likaså ligger hos Finlands Bank en anhållan om förlängda avbetalningsvillkor vid köp av transportmateriel. Förbundet vill förlänga avbetalningstiden till 5-6 år, vilket rättvisare skulle motsvara lastbilarnas livslängd, och samtidigt förlänga deras användningstid, uppger Sainio.

Men tills dess fortsätter transportbranschen att väcka häpnad med så få konkurser, trots åratal av negativ lönsamhet.

GODSTRAFIKENS

KAPITALSTRUKTUR 1981

Reserveringar 1790 3,6 96

Eget kapital

FRUN

Av MATTS DUMELL

GODSTRAFIKE vw

Ian

Nettorksultat, 90

BUSSTRAFIKENS KEAPITALSTRUKTUR 1981

Kortfristiga lån 39,4 4

Reserveringar 4,4 &

Eget kapital 15,3 4

Utgiven i Forum nr 1983-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."