Utgiven i Forum nr 1992-08

Industriförsäkring följer utflaggningarna i spåren

av Christian Schönberg Forum 1992-08, sida 12-14, 27.05.1992

Taggar: Teman: försäkringar

Risk Management på export

Industriförsäkring följer utflaggningar i spåren

Text: Christian Schönberg

Nordiskt Risk Management koncept har enligt bedömare en framtid också utanför det egna hemområdet. Industriförsäkring och svenska Trygg-Hansa SPP kör för närvarande genom samägda Hansa Industrial Insurance i Rotterdam en charmoffensiv i Mellaneuropa.

ansa Industrial är förvisso ännu i dag ett litet bolag på den europeiska marknaden, men enligt planerna skall de båda moderbolagens förenade andliga och ekonomiska resurser hinna till för att föra bolaget genom de första svåra åren och garantera konkurrenskraften även

Eero Holma anser inte att etableringen inom EG-området är senkommen.

på sikt. Företaget satsar i främsta hand på att säkerställa såväl finska som svenska företags behov av en vederhäftig helhetsbetonad risk management-service i Europa. men framhåller att man naturligtvis också gör sitt yttersta för att introducera det specifikt nordiska risk management-tänkandet till iokala företag. Rapporterna andas, åtminstone tills vidare, optimism.

För sent ute?

Det finns trots allt en försvarlig mängd vassa företag i Finland. Att kalla dem ”startsnabba” är däremot att ta till överord. Fram till våra dagar har finska företag i fråga om nyetableringar. både i tankar, ord och gärningar. vanligtvis legat långt efter sina konkurrenter just i starten. Allmän osäkerhet samt långsamma och omständiga beslutsprocesser har gjort att mera alerta länder hunnit arbeta redan länge ute på det internationella fältet innan finnen kommit sig för att åka iväg. Känner Industriförsäkring igen sig — Nej vi har nog inte kommit igång för sent. slår direktören för utrikesservicen Eero Holma fast. Men via en något tidigare etablering hade vi säkert dels kunnat undvika onödig jäkt under den viktiga inkörningsperioden och dels kunnat göra vissa europeiska etableringar under en tid då marknaden kanske var mindre överhettad än i dag.

När samarbetet med Trygg-Hansa SPP startade var en av våra målsättningar att skaffa en plattform inom ett EG i vardande. Man jobbade parallellt med två alternativ, -gå in för ett förvärv -eller starta en ny operation. Moderbolagen valde det senare eftersom utbudet av företag inom detta segment dels var rätt begränsat och dels för att de ekonomiska förutsättningarna för ett företagsköp av denna kaliber helt enkelt inte fanns.

Blev täppan för trång —Vår kundkrets, de stora och medelstora företagen, internationaliseras i allt högre grad. Den begränsade tillväxten på hemmaplan i kombination med det faktum att finska företag mera investerar utomlands och flyttar produktionen till områden där de stora avnämarna finns gör att vi helt enkelt är tvungna att följa med i deras spår. På grund av den begränsade tillväxten i Finland måste vi alltså hitta nya geografiska områden eller geno 8/19922 F RU att gå in i nya segment. Vi har kommit till att vi bör stanna inom det segment där vårt kunnande ligger och söka utvecklingen på den internationella arenan. Vilket är ett måste om vi också i framtiden ska kunna erbjuda intressanta utmaningar åt specialister i detta hus.

I dag Europa i morgon Asien

Tyngpunkten gällande Industriförsäkrings internationella investeringar ligger främst på det europeiska fältet. Sverige utgör den största enskilda marknaden, som de tre-fyra senaste åren servats i broderlig gemenskap med Trygg Hansa SPP. 25 procent av satsningarna är riktade mot EG-länder och nästan lika mycket har placerats i Nordamerika dvs USA och Canada. I fortsättningen räknar man med att en betydande del finska investeringar på sikt kommer att göras i sydostasien, vilket i sin tur skapar verksamhetsförutsättningar också för Industriförsäkring inom samma geografiska område. Sydamerika, arabländerna och Afrika har ännu inte tillräcklig dragningskraft. Inom dessa områden bevakar Industriförsäkting sina intressen via samarbetsbolag utan att själv behöva sträcka sig så långt som till egna etableringar.

Fördel att börj från scratch

Trots att man beslöt undvika stora penningsatsningar på köp av något redan etablerat bolag ligger ändå initial kostnaderna på en för nordiska förhållanden rätt hög nivå. Aktiekapitalet för Hansa Industrial uppgår till etthundra miljoner finska mark.

— Det kommer givetvis att ta några år i anspråk innan vi når break even. säger Holma.

Kan det tänkas ske redan år 1995 då såväl Finland som Sverige antas vara fullvärdiga medlemmar i EG — I och för sig en bra målsättning. konstaterar Hansa Industrials verkställande direktör Göran Svenäng, utan att fördenskull avge något bindande löfte i sammanhanget. Även om det har sina fördelar att starta från scratch och bygga upp allting från början är det fråga om en minst sagt komplicerad procedur som många tidigare gått bet på. Det finns faktiskt många avskräckande exempel på s k grecnfield-operations inom försäkringssektorn så det gäller nog för oss att styra det här till någonting som verkligen blir en framgång. Vår avsikt är att arbeta på sikt och hållas kvar på marknaden.

Optimismen lyser alltså igenom. — Realismen inte att förglömma, inflikar Industriförsäkrings VVD Paavo Pitkänen.

Stramare villkor och höjda priser

Företaget har tagit steget ut i Europa vid en tidpunkt då en avsevärd omstruktureting av den europeiska marknaden på grund av integrationen hålEEE Göran Svenäng ser en klar fördel i att starta från scratch.

F RUN 8/1992

Milstolpar vid internationaliseringen av Industriförsäkrings direktförsäkring.

1988 Samarbetsavtal med European Risk Management Ltd., FinnCap grundades.

1988 Avtal med Trygg-Hansa om samarbete vid utvecklingen av såväl internationella funktioner som på hemmamarknaden.

1990 Samarbetsavtal med försäkringsbolaget Ingosstrackh i dåvarande Sovjetunionen.

1990 Industriförsäkring och TryggHansa öppnade gemensamt representationskontor i Frankfurt.

1991 Hansa Industrial Insurance N.V. grundades på EG-området med kontor i Rotterdam, London och Frankfurt.

1991 Aktiemajoriteten i The Home Insurance Company i USA förvärvas tillsammans med Trygg-Hansa SPP.

ler på att ske. Bland annat har lönsamheten för försäktingsgivarna just inom industriförsäkringssfären varit dålig redan under flera år och en naturlig saneringsprocess är på gång. Främst märks det i Tyskland och i England där ett större bolag nyss dragt sig tillbaka från marknaden. Priserna är på väg uppåt och villkoren stramas Åt.

— Timingen är för vår del egentligen är väldigt bra eftersom industriföretagen nu befinner sig i en situation då de börjar se sig om efter nya alternaätiv, säger Svenäng. Då kan vi komma in med den speciella profil och service speciellt inom Risk Management som vi vill bjuda den europeiska industrin.

Vad är det då som skiljer er policy från andras — Vi erbjuder inte enbart en kompetent försäkringsservice utan vi erbjuder också en Risk Management service både finansiellt och tekniskt som vi vet att det finns behov av och där vi har ett visst försprång gentemot mången konkurrent.

Juridiska knoppar ett minne blott

Det måste ju ta en viss tid att komma in på marknaden i en främmande omgivning. Har Hansa Industrial inte stött på problem och svårigheter över huvudtaget — En viss juridisk irrgång måste varje nyetablerat företag naturligt nog gå igenom, men de bestyren är nu överståndna. Ute på marknaden bland industriföretag och försäkrings vän 13

Jan R. de Jon mäklare har vi blivit bemötta med ett stort intresse för vad vi har att erbjuda.

Företaget bedriver verksamhet förutom i Holland där huvudkontoret är beläget också i Tyskland och England. Den på förhand segmenterade tyngdpunkten är lagd på skogs- kraftverksoch kemisk industri. Personalen består dels av kvalificerade försäkringsmänniskor från respektive land men också av representanter från Sverige och Finland som skall föra över baserfarenhet från moderbolagen till det nationella planet.

För närvarande hyser samarbetspartnerna — Industriförsäkring och Trygg-Hansa SPP inga direkta planer på nyetableringar innan break even har nåtts.

— Riskmedvetandet ökar och under 90-talet kommer vi att ställas inför utmåningar som för med sig omvärderingar och nya lösningsmodeller som komplement till den traditionella försäkringsverksamheten, anser man på Hansa Industrial som säger sig ha såväl kunskap som beredskap och resurser att med aktiv direktförsäljning tränga in på den curopeiska arenan.

Paul Kurgo

Ron Wait — Vårt nordiska försäkringskunnande är enligt curopeiska bedömare också tillräckligt starkt för att inte locka storbolag inom branschen att konkurrera om marknaderna i Finland eller Sverige, anser Eero Holma. För att lyckas i en etablering måste man alltid ha något nytt i bakfickan.

Mäklarna är i nyckelställning

Hansa Industrial satsar inte enbart på direkta kundkontakter utan söker jämsides samarbete med den på curopeisk nivå ytterst viktiga mäklarkåren. Mäklarna (brokers) är ofta nog i nyckelställning i företagens försäkringskedja, börjande från avtal om skadeinspektion och ersättningar. Det finns otaliga exempel på företag som hellre jobbar via neutrala mäklare som på provisionsbasis väljer för dem bästa bolag, än att underhandla direkt med försäkringsbolagen. Via mäklarkontakerna ökas också bolagets kunnande och beredskap i den hårda internationella konkurrensen. Om cerfarenheterna inom denna sektor berättade några lokala representanter från

Hansa Industrials kontor i Rotterdam, London och Frankfurt som för en tid sen var uppkallade till Finland för vidareutbildning.

Jan R.de Jong, en professionell ”talgigant” från Rotterdam, anser att den holländska marknaden kommer att vara mera svårflirtad än den tyska och engelska men ser optimistiskt på Hansa Industrials möjligheter att i egenskap av ctt litet, smidigt och nordiskt stabilt bolag skall kunna göra sin röst hörd.

Enligt Ron Waite från London är nordiska företag kända för stabilitet och praktiska lösningsmodeller till åtskillnad från exempelvis USA med sin slit-och-släng mentalitet, vilket gör det lättare att komma till tals med kundkretsen.

Paul Kurgo anser för sin del att den fräscht avvikande nordiska mentaliteten utgör ett bra visitkort till de engelska industriföretagen.

— Det finns ingenting som inte är försäkringsbart, slår Bernd Schillgalies från Frankfurt fast. Sköter man i Tyskland affärer på ett professionellt sätt behöver man inte ängslas för att misslyckas. eo

Bernd Schillgalie 1 8/1992 F RUN

Utgiven i Forum nr 1992-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."