Utgiven i Forum nr 1985-18

Informationssystem för beslutsfattare

av Bjarne Nyman Forum 1985-18, sida 24-25, 20.11.1985

Taggar: Teman: data

nformationssystem för beslutsfattare

Tidigare var modeller för beslutsstöd förbehållna de stora företagen. Men i och med att mikrodatorerna blivit både vanligare och kraftfullare har dess informationssystem blivit allt populärare även i sm och medelstora företag.

I vårt land tävlar tre olika system om de finländsk företagens gunst.

Tekniska högskolan i Linköpin kommer olika system för ekonomisk planering och beslutsstöd under de närmaste tre åren att växa mycket kraftigt i jämförelse med andra områden i informationsbranschen. Undersökningen förutspår en årlig tillväxt på ca 80 procent.

Denna siffra skall jämföras med prognosen för hur starkt användningen av persondatorer kommer att öka. Enligt samma undersökning blir ökningen i Sverige (och förmodligen även hos oss) inte större än 30 procent per år.

Det här betyder att persondatorerna | större utsträckning än tidigare kommer att användas för DSS (Decision Support Systems) eller MIS (Management Information Systems), som ännu för några år sedan var den allmänna benämningen på stödsystem för beslutsfattare.

E nligt en undersökning som gjorts vid

Tre system hos oss

Det finns idag rätt många DSS-system på världsmarknaden. Gemensamt för de flesta system är att de strävar till att vara 3 k ickeprocedurala programmeringsspråk. Det här betyder, att modeller kan byggas upp utan ingående kunskaper i programmeringsteknik. Meningen med systemen är att de skall kunna användas av helt ”normala"” människor för framtagning av ekonomiskt beslutsunderlag i företag och organisationer.

Systemen bygger på samma begrepp som normalt används inom ekonomisk planering och analys.

På den finländska marknaden finns idag främst tre system som sinsemellan konkurrerar om företagens gunst. De är IFPS (Interactive Financial Planning System), Mercur och FCS-EPS (Financial and Corporate Planning System).

IFPS-systemet är av amerikanskt ursprung och idag det ledande systemet. P 2 världsmarknadsnivå ligger andelen på ca 35—40 procent. Systemet har konstruerats av Execucom Corporation, som idag inoår i Contel-gruppen (Continental Telecom). I Finland är IFPS-andelen ca 60 procent av hela kakan. Systemet representeras hos oss av Execuplan, ett helägt dotterbolag till Execucom.

Mercur är ett svenskt system som ursprungligen konstruerades av Sven Frenkel, tidigare lärare vid Handelshögskolan i Stockholm. Mercur har haft stora framgångar på den svenska marknaden, där 96 av de 200 största företagen använder systemet, som hos oss representeras av Nokia.

Det tredje systemet, FCS-EPS, representeras i Finland av Multidata Oy, som ingår i Mec-Rastor-gruppen. Systemet kommer från England och dess andel på världsmarknaden torde idag ligga något under IFPS’ andel.

Enligt Henrik Björkman vid Multidata Oy skiljer sig FCS-EPS-systernet från de övriga när det gäller att bygga upp modeller.

— FCS är samtidigt ett proceduralt och ett icke-proceduralt programmeringsspråk. Den som vill och har kunskapen kan också gå in i systemet med konventionell programmeringsteknik, säger Björkman.

Ursprungligen för stordatorer

Alla de nämnda DSS-systemen konstruerades ursprungligen för stordatorer av kända märken. Sedan kom minidatorerna in i bilden och nu senast persondatorerna, där den intensivaste kampen om marknadsandelarna av allt att döma kommer att försiggå

Just på denna punkt kommer honnörsord som ”användarvänlighet” att spela en stor roll. Bruket av persondatorer för ekonomisk planering innebär distribuerad eller decentraliserad databehandling inom företa gen. Och cetta förutsätter att programvarorna skall kunna användas utan långt gående kunskaper i programmeringsteknik.

— Systemen skall kunna användas distribuerat inom företagen, utan att det direkta datakunnandet som bara dataavdelningen besitter skall behöva läras ut till användarna, säger Stefan Nylander, VD för Oy Execuplan Ab.

— Meningen med systemen är att användarna själva skall kunna bygga upp sina modeller.

Enligt Nylander kommer dragkampen mellan de existerande systemen att främst gälla hur väl de är anpassade till distribuerad användning | persondatorer.

— Många av de existerande PC-systemen på marknaden är ”strippade” versioner av motsvarande stordatorsystem, dvs man har från stordatorversionen tagit bort funktioner som inte rymts med I mikröversionen, säger Nylander.

— För att få lika goda PC-system som stordatorsystem gäller det att bygga programvaran för mikrodatorer direkt.

Integrationen viktig

En annan viktig punkt är hur väl systemen kan integreras. Mikroversioner av DSS-system skall naturligtvis kunna kommunicera med motsvarande stordatorversion. Men systemen måste också på ett enkelt sätt kunna integreras med de redan existerande bassystemen för ekonomifunktionerna i företagen. Och för det tredje måste det finnas möjlighet att bygga upp programvaran så att den passar existerande hårdvara.

Av de system som finns på den finländska marknaden passar IFPS och FCS-EPS de flesta stora datormärken. Mercur kommer I dagens läge inte upp till lika många märken, men har i stället versioner för t ex Norsk Datas hårdvara.

Integrationen till vanliga bassystem fö 18/1985 FORUN ekonomifunktionerna och till de populära kalkylprogrammen med tabellhantering har lösts på olika sätt av DSS-firmorna. FCSEPS och Mercur jobbar med linkar som är specialgjorda för individuella ”utomstående” program, medan IFPS kan kombineras till de stora systemen med ett enda program Dataspan och till de viktigaste kalkylorogrammen med Sidelight.

Stora datavolymer

Enligt Sven Frenkel, högskolelektorn bakom Mercur, har det gått för mycket ”datasnack” i diskussionen om beslutsstöd inom företagen.

— Det som behövs är flexibla modeller för att behandla stora datavolymer inom traditionella områden som konsolidering, budgetering och budgetuppföljning, säger Frenkel. — Det är inom dessa områden som systemen är verkligt nyttiga för företagen.

Men till sin uppbyggnad skiljer sig MerCur inte nämnvärt från de övriga systemen. Det är fråga om ett planeringsspråk ”av fjärde generationen” med ”relationsdatabas” och möjlighet att utnyttja ”ren svenska”.

Mercur Planeringsspråk AB, som Frenkels företag heter, har också gått in för att erbjuda färdiga applikationsstommar, programmerade i Mercur. Med på programmet finns bl a en modell för Cash Management, som utnyttjas av SE Banken. Hos oss har Nokia konstruerat tex en modell för koncernbokslut i överensstämmelse med vår aktiebolagslag och en modell för bokföring och ekonomisk simulering i skogsindustrin.

Enligt produktchef Mikko-Jussi Suonenlahti vid Nokia Mercur-systerm, som iniedde sin verksamhet i januari I år, kommer Nokia att koncentrera sig på de bitar inom företagens ekonomifunktioner där man job bar med stora datavolymer och förhållandevis enkla modeller.

— Det är alltså fråga om det område som börjar där kalkylprogrammen med hänsyn till datavolymen och komplexiteten i modellerna blir otillräckliga, säger Suonenlahti.

De stora, komplexa företagsmodellerna med rätt begränsade datavolymer är MerCur-systemet enligt Suonentahti egentligen inte konstruerat för. Men han tillägger dock, att den hittills största företagsmodellen i Norden har byggts med hjälp av Mercur. Den har gjorts för Norsk Hydro och handlar om prisbildningen för olja och gas.

Trots att Nokia representerar Mercur, så säljer man också den delvis konkurrerande programvaran IFPS, men inte i alla versioner. De IFPS-versioner som Nokia har på sin repertoar är anpassade till Honeywell DPS6 och HP 3000, alitså datorer som inte har egna Mercur-versioner.

Omfattande utvecklingsarbete

Satsningarna på att vidareutveckla de existerande programvarorna är omfattande. Hos Mercur Planeringsspråk AB går idag mellan 30 och 40 procent av företagets omsättning direkt till utvecklingsarbete. Och det är en procent som enligt Sven Frenkel hela tiden har en tendens att stiga.

Hos Execucom Corporation jobbar enligt Stefan Nylander ca en femtedel av hela personalen med produktutveckling. Ett just nu aktuellt utvecklingsprojekt går ut på att införa artificiell intelligens i IFPS — T ex vårt program för optimering som idag är en skild produkt vid sidan av IFPS, kommer att förses med Al och inlemmas I huvudprodukten, säger Stefan Nylander.

Bjarne Nyman “Idag har jag sammanställt de månatliga rapporterna från våra dotterbolag och fördelat produktionskostnaderna på respektive produktgrupp, upprättat ett månadsbokslut och avstäm det mot budgeten, så nu går jag på lunch!

FORUN 18/1985

Utgiven i Forum nr 1985-18

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."