Utgiven i Forum nr 1982-18

Ingen konflikt mellan företagsledarskap och samhälleligt engagemang

av Thor Forsskåhl Forum 1982-18, sida 08-09, 17.11.1982

Taggar: Teman: samhälle

Exemplet Homén visar:

INGEN KONFLIK dentliga team som jobbar med att organisera VM. Därtill är det roligt och stimulerande att jobba med en sak man tror på. Det är också berikande att träffa mänskor inom ramen för ett gemensamt intresse och åstadkomma saker och ting.

— Onekligen utvecklas man också som person och jag tror att det är hälsosamt för en företagsledare att vara med i beslutsprocessen i ideella organi hierarkiska konstruktioner avspeglas i att det är lätt att nå vem som helst i företaget och det är snabbt och fiexibelt. Det märks också i att Industriförsäkrings driftskostnader bara ligger kring 7 procent då branschgenomsittet är kring 20 procent. Naturligtvis förklaras en del av driftsbidragets storlek, av verksamhetens natur och kundstrukturen.

Företagets lönsamhet har utvecklat rollen och ett starkt engagemang i någon annan verksamhet. Snarare är det väl så att de kompletterar varandra, för företagets kontaktyta till det samhälle det verkar i breddas. Som en sidoeffekt kan företaget få nyttiga kontakter och eventuellt skapa goodwill för sig, men detta är i regel inte ett mål, utan en följd.

Homén har också i viss utsträckning varit med i politiken, vilket delvis

MELLAN FÖRETAGSLEDARSKAP OCH SAMHÄLLELIGT ENGAGEMAN e Carl-Olaf Homén är inte den enda inom Industriförsäkring, som engagerar sig aktivt vid sidan av arbetet. Bla direktör Erik Olander som ansvarar för kundservice har i många år varit aktiv kommunalpolitiker i Esbo.

Efter avslutade juridiska studier och ett år i USA har Carl-Olaf Homén, 46, hela tiden arbetat inom näringslivet. Till och med när han 1974—75 var försvarminister skötte han sitt viceVDjobb på Industriförsäkring om morgnarna berättas det.

Parallellt med karriären inom näringslivet har Homén varit aktiv inom studentkårs- och idrottsverksamheten. De synligaste posterna han beklätt är ordförande för Finlands Studentkårers förbund och Finlands Friidrottsförbund, generalsekreterare i Olympiakommittén och för närvarande som ordförande för den organisationskommitté som ansvarar för genomförandet av VM i friidrott nästa år i Finland.

— Det är en unik möjlighet att skapa goodwill för Finland, säger Homén om VM i friidrott. De deltagande länderna är över hundra — OS i Moskva hade bara ett 80-tal — och över en miljard mänskor kommer att se program 1 TV från tävlingarna i Helsingfors. Det är vår största idrottshändelse sedan OS 1952. Detta konstaterande avslöjar inte bara Homéns brinnande intresse för idrott, utan också en vilja att osjälviskt göra en aktiv insats där det behövs och ge av sig själv.

Personlig utvecklin — Tidsåtgången är givetvis ganska betydande och familjen får sitta emellan i bland. När jag var ordförande för friidrottsförbundet gick det åt ca 40 halva veckoslut och en betydande del av semestern till resor under året samt naturligtvis kvällar, konstaterar Homén lakoniskt. I dag är det mindre tidsåtgång, mycket tack vare det utomor taget undrar säkert 2 engagera sig | i idrott, politi cket synlig sationer. Det är en betydande skillnad både i ärendenas föredragning och diskussionen kring dem jämfört med näringslivet, påpekar Homén.

— Men man lär sig att lyssna och ta råd och det är en värdefull sak. Att Homéns ledarstil är öppen och teamorienterad bekräftas av hans medarbetare inom Industriförsäkring. Han är en bra delegerare som leder effektivt, utan att behöva beordra, säger en. De underlydande har stor självständighet, men de förutsätts kunna bära det. Det här har inte inneburit någon ”låtgå” ledarstil, för Homén har ett gott grepp om företaget och dess verksamhet trots att han håller en ganska låg profil och gärna betonar lagarbete och medarbetarnas insatser.

Gott resultat

Ser man på utvecklingen inom Industriförsäkring under Homéns ledarskap kan man konstatera att sedan 1975 har premieintäkterna drygt fördubblats till 460 miljoner mark senaste år och balansens slutsumma var 1270 miljoner mark. Den största ökningen i premieintäkterna har skett inom återförsäkringan. Dessa har i stort sett fyrdubblats och över 70 procent kommer från de internationella återförsäkringsmarknaderna.

En stark internationalisering kännetecknar också perioden. 1975 grundade man det första dotterföretaget utomlands, Finnish Industry Insurance i London. Sedan dess har man etablerat sig bla i USA, Frankrike och i Mellanöstern. Industriförsäkring är väl framme på återförsäkringsmarknaden.

För att ge Industriförsäkrings organisation en både mera tidsenlig och effektiv utformning genomfördes en omfattande omorganisering för två år sedan. Det främsta syftet med omorganisationen var dock att skapa en mera kundinriktad verksamhet. Den relativt ”grunda organisationen”, utan stora

Forum 18/8 positivt, vilket kommit försäkringstagarna till godo i form av rabatter på premierna i enlighet med ömsesidighetsprincipen, men samtidigt har man en mycket god solvens. Utjämningsansvaret är 410 miljoner mark eller 74 procent vilket anses bra och är det näst högsta i branschen.

— Vi har också försökt vara aktiva inom produktutveckling och skadeförebyggande verksambet ofta i samråd med Fennia och Pensions-Varma som vi har ett nära samarbete med, påpekar Homén.

Ingen konflikt

Industriförsäkrings utveckling visar klart att det inte behöver förekomma en konflikt mellan företagsledarskaps förklarar försvarsministerposten som han beklädde som SFP-representant. Trots intresse för politik har han dock medvetet satsat på en karriär inom näringslivet. Han innehar fortsättningsvis vissa förtroendeuppdrag inom SFP och är medlem av Konstsamfundet.

Att idrotten är hans stora passion är naturligt för han har en rad SFImästerskap bakom sig som löpare. Sträckorna var 1500 och 5000 meter med bästa tid 3'55 respektive 1457.

Till bilden hör också en rad styrelseuppdrag i bla Fennias, HSB:s, Nokias, Hackmans, Finlaysons och Finska Sjös styrelser. — De utgör ingen större belastning, säger Homén, utan tvärtom ger de mig en mångsidig inblick i näringslivet och är därför till nytta vid skötseln av jobbet.

Thor Forsskåh Ått Industriförsäkring trots att ersättningskostnaderna två år varit större än inkomsterna från försäkringsrörelsen varit lönsamt beror på återförsäkringsarrangemangen.

Utgiven i Forum nr 1982-18

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."