Utgiven i Forum nr 1976-08

Ingenjörsfilosofi i jubileumsgiv

Forum 1976-08, sida 22, 12.05.1976

Taggar: Personer: Pentti Malaska

FORUM 8 : 76

Ingenjörsfilosofi i jubileumsgiv

Den mänskliga livskvalitetens framtid beror av hur effektivt vetandet med den vetenskapliga utvecklingen som randvillkor kan utnyttjas i tekniken. Man får härvid utgå från sådana av teknik och produktion hittills föga odlade vetenskaper som biologi, ekologi och mikrobiologi eller beakta kunskaper om materialets extrema tillstånd, framhöll professor Pentti Malaska vid Suomen Teknillinen Seuras seminarium. Professor Malaska är verksam vid Turun Kauppakorkeakoulu och är bla medlem av den sk Rom-klubben.

=” Också utgående från dagens vetenskapliga kunnande kan tekniken utvecklas att beakta material- och energianvändningens minimeringskrav och dimensioneringen av miljöpåverkan enligt miljöns tolerans. Viktigt är att ingenjörerna medverkar, bygger upp en ingenjörsetik och tillämpar den avfallsfria teknologins princip.

Energi- och råmaterialtillgången bär upp nationalekonomins materiella utveckling. Det hela förutsätter djupgående utredning och diskussion, oberoende av

Sa företagsekonomiska eller partipolitisk intressen,

Konflikten mellan ingenjörskårens andel och tekniskt inte utbildades roll i omfattande, tekniktangerande beslut blir allt tydligare. Dethär innesluter även den stora allmänhetens reaktioner. Ingenjörernas reella beslutsandel borde utökas inom ramen för demokratiskt beslutande i politisk mening och medborgerligt deltagande enligt gällande spelregler. “Ingenjörskåren behöver ett mera avan I samband med att Suomen Teknillinen Seura nyligen firade sitt . 80-års jubileum’ anordades ett tekniskt-vetenskapligt semina:rium. Artikeln presenterar ett urval av föredrag som tangerade den vetenskapliga utvecklingens randvillkor. Sammanställningen har gjorts av dipling Salve Björkbom.

cerat sätt att komrmunicera med dem det gäller och borde för dem begripligt förklara teknologins alternativa beslutsmodeller och deras konsekvenser.

Teknikens nya randvillkor

Teknikens nya randvillkor var temat för verkställande direktör Jussi Rin tas inlägg. Han påpekade att den våldsamma materiella utvecklingen beror på ökat vetande, stimulerat av rationellt tänkande. Teknikens uppgifter är att överföra vetenskapens vinningar i praktisk form till mänsklighetens nytta. Ingenjörens roll i samhället är fackmannens och specialistens, men utan reella möjligheter att fatta bindande beslut. Hela yrkeskåren har i dagens utvecklingsfas formligen råkat i blåsten. Den har beskyllts för närapå alla mänsklighetens problem i dag. : Tekniken och dess förutsättningar är därför mycket aktuella. Ingenjörer och andra utövare av teknik arbetar under olika begränsningar, randvillkor, här uppdelade på vetande, teknologi, ekonomi, samhälle och kultur.

Vetandet utgår från vetenskap och forskning och kan utvecklas till tekniskt kunnande, teknologi. ”

Ekonomin leder och begränsar teknikens tillämpning med penningen som överenskommen gemensam måttstock för alla tesurser.

Samhället och kulturen reglerar starkt teknikens möjligheter genom olika bestämmelser för att skydda mot faror och olägenheter som tekniken kan för orsaka. Det gäller bla säkerhetsföreskrifter, hållfasthetskrav, arbetarskyddsfrågor och <miljöbestämmelser.

Tekniken hänger ihop med den rådande kulturen, dess regler och samhällets förväntningar. Levnadsstandards- och befolkningsexplosionen i samverkan har länge gett utslag i en numera påtaglig minskning av naturtillgångar som inte förnyas. Samtidigt har miljöskador förorsakade av bristande hänsyn redan lett till både frivilliga och i lag påbjudna årgärder. Kulturen = utvecklas och med den mänskans förväntningar och behov i ökad takt. Också behovet av vetande och information har ökat, troligen en följd av höjd skolningsnivå och informationsmedlens utveckling. Den ekonomiska volymens tillväxt betyder i ett ekonomiskt system av nugällande typ samtidigt en ökning av naturtillgångarnas användning som även följer av utvecklingskedjan: lätt utnyttjade naturresurser — höjd levnadsstandard — ökade forskningsresurser — ökat vetande — ny teknik — naturresursernas effektivare användning. Naturtillgångarnas användning i utvecklingskedjan kan jämföras med en kapitalplacering i framtidens uppbyggnad. Placeringens verkningsgrad är dock låg. Det är osäkert om mänskligheten hinner utveckla ny teknik innan resurserna sinar. Det gäller en kapplöpning där vinnaren ännu inte kan utpekas. Båda möjligheterna har sina förespråkare. Den biologiska jämviktens bevarande är miljöskyddets huvudmål. Om jämvikten störs väsentligt försvinner mänskan från Forts på sid 27

Utgiven i Forum nr 1976-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."