Utgiven i Forum nr 1980-18

Inkompetens på högsta nivå

av ThF Forum 1980-18, sida 07, 19.11.1980

Inkompetens på högsta nivå

VALCO och senare Finnvaleo har under långa tider upprört mänskornas sinnen. Turerna 1 långdansen har varil många och långa. Man kan skönja ett otäckt mönster av felbedömningar. opportunism, och hemlighetsmakeri som inte borde förekomma i ett demokratiskt samhälle.

Finnvaleo skall betraktas som en direkt fortsättning på Salora-affären. Fiera av aktörerna är desamma. Samma drag av maktlystnad, mänsklig fåfänga, och kanske i enskilda fall eftertraktandet av personlig ekonomisk vinning har styrt de medverkandes motiv och handlingar. Det förefaller som om allt förnuft och alla ekonomiska realiteter skulle ha åsisdosils.

Tilftron till politikernas förmåga har lidit ytterligare avbräck, och i stället för att beklaga sig över bristande tillit borde de ecnom handlingar inge mänskorna förtroende. Som ett led i detta borde hela Valco-alfTären utredas och redovisas offentligt. AU ledande politiker slösar 500 miljoner mark av skattebetalarnas medel borde inte få gå opatalat. Vi borde ha ett åklagar- och domstolsväsende i vart land som kan ställa de ansvariga till svars för sina bandlingar eller underlätenheter, Inte politiskt valda utredare, som hur att göra med kolleger och gelikar.

En entydigt opartisk utredning skulle säkert rensa almosfären betydligt. Benägenheten att kritiskt granska andra nationers politikers handlingar både på politiskt hall och bland massmedia skulle

FORUM 18/8 också vara önskvärd här gentemot våra egna.

När man granskar de bedömningar som låg som grund för Valco-beslutet. kan man inte annat än förvåna sig över den naivitet som vägledde de politiska beslutsfattarna och tjänstemännen. Det förefaller som om det inte fanns någon ordentlig marknadsanatys av vad den egentliga efterhi n var, hur den skulle utvecklas och vara strukturerad. Framförallt, med tanke på att företaget skulle tillverka och marknadsföra en produkt som snabbt skulle bli föruldrad, och utt der inte fanns teknologisk know-how inom Valco produktutveckling.

Ånnu mera diskutabelt var utt man förbisäg de problem som anslöt sig til ilva produktionen. Uppenbarligen fanns det inte nägon realistisk kostnadskalkyl som underlag för investeringarna och den kommande produktionen. Det förefaller mest ha varit önsketänkande. Man tog heller inte hänsyn till att bristen på motiverad och kvalificerad arbetskraft skulle leda till problem. utun placerade tillverkningen på en ort utan tradition i avancerad elektroteknisk tillverkning. Låg produktivitet och hög felprocent bör medtas i en kostnadskalkyl, men därtill ockå som eventuella goodwill- och mark nadsföringsförluster.

Det faktum att företagsledningen var svag och oförmögen att handskas med produktionen ledde slutgiltigt till att företaget misslyckades. Allt detta har välsignats av de politiskt sammansatta förvaltningsorganen. YUerligt beklaglig är alt man försöker sopa undan spåren och skydda dem genom utt byla ut personerna inom de förvaltade organen.

AtL sedan pracka Valco på Valmet, som säkerligen hur tillräckligt med problem både inom det egna bolaget och i Enso-Gultzeit, var bara att skjula på den slutliga lösningen — likvideringen -— av problemet. Det beslutet mäste ses som politiskt och inte företagsekonomiskt. Nägon större glädje kan man knappast inom Valmet ha känt inför utsikterna att ge sig in på något så tvivelaktigt. och sedan få bära hundbuvudet för avvecklingen. Mycket politisk tyngd användes säkerligen för att få Valmet att acceptera Politikerna och tjänstemännen fick ju andrum och de ansvariga friudes. Men avvecklingen kunde ha skötts korrektare. Att någon vecka innan kommunatvalet ge den uppfattningen att Finnvalco har kommit över sina produktionsproblem, och sedan strax efter valen meddela om nedfäggelse, kan bara tolkas som antingen medvetet vilseledande och grov politisk opportunism eller driftsledningens totala brist på förståelse för vad de sysslude med. till vilka kostnader. och med vilka avsättningsmöjligheter. Det tyder på en oansvarighet som trotsar all beskrivning. Ett otroligt lättsinne mot väljare, skattebetalare och anställda. Man får hoppas att den inkompetens ”politiska företagare” lagt i dagen i Finnvalco gör dem mera benägna att lyssna på närmgslivet och använda den kunskap som det besitter om Fföretagande.

ThF

Utgiven i Forum nr 1980-18

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."