Utgiven i Forum nr 2015-08

Inte som på Strömsö

av Jan Sten Forum 2015-08, sida 29, 24.09.2015

Skicka dina kommentarer tilladressen: feedback&forum.A

Inte som på Strömsö

JAN STEN Läs vilken tidning, | Arränsntrvencer | webbartikel eller nyhetsforum som hels och du märker att nu diskuteras det finländsk samhällsekonomi för hela slanten. Det samma gäller för diskussionerna inom Affärsnätverket Forum, och när du följer med debatten där så uppstår en känsla av att någonstans har saker och ting gått fel.

Val ska väl inte bara vinnas utan också göras? Landet har en politisk ledning och valen är utgångsläget för dess utformning. Det viktigaste för den här ledningen är att aktivt göra olika val som för landet framåt istället för att beklaga sig över alla val som har gjorts tidigare. Det tycks finnas en rädsla för att göra val som leder bort från förnyat förtroende, men uppgiften är att göra val som för landet framåt på ett positivt sätt. På den punkten ska det inte få finnas valmöjligheter.

Strukturer ska väl i främsta hand tjäna ett större syfte? Det finns en uppsjö av kommentarer om vad som borde åtgärdas i det här landet. Strukturella åtgärder på många olika plan efterlyses, men samtidigt ges uttryck för en frustration om att existerande strukturer har börjat anta självuppfyllande syften. Det har alltså blivit viktigare att upprätthålla vissa strukturer i stället för att se till att de stöder eller tjänar olika samhälleliga syften på bästa sätt. Det kan väl ändå inte ha varit meningen till att börja med?

En premie är väl I främsta hand en belöning? Det händer fortsättningsvis att enskilda individer premieras i olika sammanhang. De får uppmärksamhet för de gärningar som har gjorts. Företagare som har genomfört stordåd genom att anställa människor blir också premierade, men det betyder att d får betala pensions-, försäkrings- och andra premier som belöning för sina anställningsbeslut. Det känns inte riktigt som något som kan likställas med belöning.

Fackföreningar finns väl till för att bevaka sina medlemmars intressen? Det tilltänkta samhällsfördraget kom ingenvart av många orsaker men ett problem tycks nog finnas i fackföreningars missförstånd gällande sitt eget uppdrag. Från diskussionsforumets inlägg noteras att fackföreningar jobbar mest

LÖNEJOBB FÖRSVINNER. Framtidens toppkunnande samt projektjobb rimmar inte fullt ut med strukturerna inom de traditionella medelklassjobb som regeringen försöker åtgärda.

med att bevara sina medlermmars rättigheter istället för att bevaka deras intressen. Självklart sammanfaller de här två dimensionerna i vissa frågor, men fokus bör flyttas mot framåtblickande bevakning.

Jan Sten, lärare vid Hanken, har tagit över som ansvarig för sammanställningen av diskussionen på Affärsnätverket. Han har en fallenhet för innovationer, entreprenörskap och familjeföretagande.

Hellre beställning än anställning? Genom att ta itu med de strukturer i vårt samhälle som inte på bästa sätt stöder en hälsosam utveckling kan en del positivt åstadkommas. Det är ändå inte säkert att det hjälper när det gäller en av de riktigt stora utmaningarna: det vill säga anställning av mera personal.

En av de ledande tankegångarna nu tycks vara att lägre omkostnader och bättre flexibilitet ska göra det lättare att anställa och friställa personal, men det räcker inte. Företagsledare och företagare har alltmera gått över till att beställa personresurser när de behövs, istället för att anställa dem.

Kirurgiska ingrepp i strukturer förändrar nödvändigtvis inte på det här.

Populära affärsmodeller är inte längre uppbyggda på ett resonemang där an ställningar är viktiga komponenter i konkurrenskraften.

Airbnb har inga hotell och Uber inga taxibilar så varför ska företag ha anställda?

Framtiden är troligen mera en fråga om att företag blir plattformar och dockningsstationer för individer som har tillstånd att utföra olika aktiviteter och få ekonomisk ersättning för det.

Behovet av att samarbeta med olika slags människor och skapa engagernang kring det som ska utföras komrner att finnas kvar, men det finns allt färre skäl till varför de här engagerade människorna behöver vara anställda av en och sarnrna organisation för att det ska fungera.

Det kanske inte känns rätt att det är så, rnen det spelar ingen roll, det är dit utvecklingen är på väg. m

FÖRUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR å 2015

Utgiven i Forum nr 2015-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."