Utgiven i Forum nr 1998-01

IVO och Neste bildar ny energikoncern: energi+energi= ENERGI?

av Janne Salonen Forum 1998-01, sida 44-46, 29.01.1998

Taggar: Bolag: Neste Teman: företag

et halvårslånga statliga utredningsarbetet kring en fusion av de statliga energibolagen IVO och Neste utmynnade före julen i ett regeringsbeslut, som skall genomgå riksdagsbehandling. Enligt detta beslut skall båda företagen blir dotterbolag till en ny, statlig energikoncern. Koncernen skall börsintroduceras under vårens lopp, och Nestes aktieägare kommer att kunna byta sina aktier till den nya koncernens aktier enligt ett bytesförhållande som fastställs senare. Båda energibolagen kommer att fortsätta att arbeta som tidigare. Chefdirektör för nya koncernen blir IVO:s VD Heikki Marttinen, som i IVO efterträds av viceVD Kalervo Normimäki. Han har till stor del hållit i trådarna för TVO:s expansion i Sverige. Ny Neste-chef blir VD Jukka Viinanen,som hittills har haft chefdirektör Jaakko Ihamuotila över sig, men han övergår nu till att bli en arbetande styrelseledamot i nya energikoncernen, med utvecklandet av den nya koncernens internationella gasaffirer som primärt ansvarsområde.

Får stark styrelse

Den nya koncernen får en arbetande styrelseordförande, HIM:s hittillsvarande kanslichef Matti Yuoria som avgår från denna post. Styrelsen i Övrigt blir mycket stark: förutom Ihamuvotila ingår i denna

IVO och Neste bildar ny energikoncern energi + energi = ENERGI?

FUSIONEN MELLAN NESTE OCH IVO SKAPAR

FINLANDS STÖRSTA

INDUSTRIKONCERN.

DET SKER PÅ ETT SÄTT SOM INTE SKADAR IVO:S LOVANDE AFFÄRSUTVECKLING.

Krister Ahlström som viceordförande, förre Kone-chefen Gerhard Wendt. UPM-Kymmenes styrelseordförande LJ ”Mylle” Jouhki, och Heikki Pentti, från Lemminkäinen-bolagen. Det är mycket positivt att huvuddelen av styrelseledamöterna har en bakgrund i det privata näringslivet och inte i den statliga sektorn.1I synnerhet Jouhki framträder allt mer som en verklig tungviktare i finländsk industri. Chefdirektör Marttinen kommer att vara ordförande i IVO:s och Nestes styrelser: det skall bli intres EN STARK STYRELSE OCH IVO-LEDD LEDNIN sant att se styrelsernas sammansättning i Övrigt, eftersom detta delvis pekar på hur starkt grepp den nya koncernledningen tänker ta om dotterbolagen. Matti Vuoria har varit en energisk och skicklig kanslichef i HIM och är säkert duglig som styrelseordförande för nya energikoncernen. Systemet med arbetande styrelseordförande påminner dock om Yolvo under PG Gyllenhammar, och i Finland finns närmaste historiska motsvarigheten i Olavi Mattilas katastrofala sejourer i Enso och Valmet vilket stämmer till eftertanke. Om systemet inte säkrar att nye koncernchefen Heikki Marttinen klart innehar det övergripande strategiska och operativa ansvaret för energikoncernen, är det ett misslyckat arrangemang. I synnerhet de övriga styrelseledamöterna får ett särskilt vägande ansvar att se till att koncernchefens arbetsförutsättningar inte äventyras genom detta säregna arrangemang. Det kan endast finnas en chef, inget annat system kan fungera.

Neste-IVO bli störst i Finland

Då koncernen någon gång börsintroduceras, kommer det sannolikt att ha ett börsvärde kanske kring 30 mrd mk, i samma storleksordning som UPM-Kymmene: den kombinerade vinsten bör nämligen röra sig i storleksordningen 3-4 mrd mk per år. Koncernomsättningen, ca 55 mrd mk, gör att koncernen förmodligen blir Finlands största industrikoncern, före UPM-Kymmene och Nokia, och Nordens näst största energikoncern efter norska Statoil. Till börsvärdet går dock även Norsk Hydro förbi.

Utnämningen av Marttinen till koncernchef tyder på att tyngdpunkten i utvecklandet av affärsverksamheten kommer att ligga inom kraftproduktion och -distribution, och även inom gassektorn. Detta

FORUM NR 1/9 tyder på att IVO:s nuvarande lovande affärsutveckling inte skulle bli lidande, vilket var en av de största farhågorna kring fusionsplanerna. Gasdistributionsbolaget Gasum kommer dock att avknoppas från koncernen, så att koncernen blir minoritetsägare, eftersom detta är en ovillkorlig förutsättning för att EU-kommissionen skall kunna godkänna affären. Koncernen kan emellertid t.ex. överväga att börja bygga en gasledning västerut, över Mellan-Sverige i riktning mot Göteborg, ett område som även är svenska IVO:s dotterbolags Gullspångs verksamhetsområde, förutsatt att den mellansvenska industrin visar tillräckligt stort intresse. Avvecklandet av Barsebäck, nyligen beslutat i Sveriges riksdag, och stoppandet av norska Naturkraft-gaskraftverkets byggande,torde nämligen kunna medföra utrymme för en sådan investering. Det är intressant att se att det IVO-ledda kraftblocket, till följd av de aviserade fusionsplanerna mellan IVO-ägda Gullspång och Stockholm Energi (ägd av Stockholms stad), ser ut att rätt snart bli lika stort som Vattenfall, vars nordiska expansion har varit betydligt blygsammare, inte minst till följd av att övertagandet av Savon Voima verkar förfalla. Mot samma bakgrund, förbättrandet av möjligheterna att sälja kraft till Sverige till följd av Barsebäckbeslutet, har koncernchefen Marttinen anmält att TVO även är intresserat av att efter nästa riksdagsval bygga ett nytt kärnkraftverk. Intressant nog har även industrins kraftbolag PVO (Pohjolan voima) och TVO (Teollisuuden voima), där PVO är majoritetsägare, signalerat samma sak: nu talas det inte om att bygga ett gemensamt nytt kraftverk med IVO. Om politikerna ger grönt ljus kan det därmed hända att IVO och TVO vill bygga var sin ny enhet. Och om IVO, minori FORUM NR 1/9 tetsägare i TVO, motsätter sig att TVO bygger en konkurrerande kärnkraftsenhet, kan det bli nödvändigt för IVO att dra sig ur TVO, vilket konkurrensmyndigheterna kan framtvinga om IVO försöker stoppa TVO-kraftprojekt.

Det kommer att finnas utrymme för frigörande av kapital från Nestes verksamheter: t.ex. Nestes betydande kemiindustri kan komma under luppen.

Sluta med oljedistribution?

Frågan är också om distribution av oljeprodukter i Finands närområde bör vara en prioriterad verksamhet för nya koncernen. Också en stor del av Nestes många aktieposter kan gärna avyttras, varigenom kapital i miljardklassen kan frigöras. Kanske också Nådendal-raffinaderiet borde läggas ner, men detta medför snarare merkostnader än frigörande av kapital. På ängre sikt bör övervägas huruvida nya koncernen vill örbli helägare till Nestes distributionsverksamhet: detta ger dock IVO en god kanal till många konsumenter.

Ett område som t.o.m. kan utvidgas är Nestes oljeprospektering och -utvinning, den klart lönsammaste delen av Neste, vilket med tur och skicklighet kan bli en formidabel kassako för nya koncernen.

Den nya koncernens marknadsposition i Finland blir så dominerande att en ytterligare betydande expansion i Finland knappast är möjlig: förmodligen kommer koncernen dock att fortsätta med förvärv av eldistribution i hemlandet, så långt lagarna tillåter. Tyngdpunkten inom investeringar måste dock ligga i utlandet, och här uppstår övervägandet hur mycket det lönar sig att investera i expansion utomlands, jämfört med att stärka finanserna och dela ut pengar till aktieägarna. Expansion bör också fram | +.

Ert

CYLLENBERGS BLANDFOÖNDER ERBJUDER CLOBALA MÖJLIGHETER

Gyllenbergs blandfonder är lämpliga placeringsalternativ i växlande marknads situationer. Gyllenberg International utnyttja förändringarna på placeringsmarknaden och anpassar placeringsportföljens innehåll mellan de internationella och Gyllenberg Optimum mella de finländsk ränte- och aktieinstrumenten.

INTERNATIONELLA BLANDFONDEN ÖYLLENBERG INTERNATIONAL

Finlands störst blandfond som placerar global förvaltas av den traditionsrika internationell förmögenhet: Management

I portföljen finns olika mass sförvaltaren Rothschild Asset Lrd. Risken är effektivt spridd.

uldebrevslån från världen huvudmarknader.

INHEMSKA BLANDFONDEN

CYLLENBERG ÖPTIMUM

Fonden placerar medel i inhemska aktier och ränteinstrument enligt rådande marknadsläge. Risknivån är lägre än för fonder som i första hand placerar i aktier, och detta har i praktiken återspeglats i en stabi avkastningsutv ckling för Gyllenberg Optimum.

30 26 GYLLENBERG OPTIMUM / 50 36 GYLLENBERG INTERNATIONA : -. FAI 321995 BN12996 RANA

Den historiska svkastningsutvecklingen är ingen ganweti för den framtida utvecklingen.

Tillsammans ger Gyllenbergs blandfonder globala möjligheter för Era placeringar. Även om Ni anlitar fonderna separar får Ni tillgång till deras fördelar — effektiv riskspridning och optimala avkastningsförväntningar på de inhemska eller de internationella ränte- och aktiemarknaderna. Med hjälp av Gyllenbergs placeringsfonder är det lätt atr välja en placer ingslösning so motsvarar Er egen målsättning.

Information och fondprospekt fås via vårt avgiftsfria servicenumme 800-2191 Även kvällar och veckoslut.

GY ö

LENBERG

Fund ständigt 200-400 olika aktier oc deles vara betingad av att det finns klart lönsamma projekt, vilket IVO hittills har lyckats med. Förhoppningsvis kommer nya koncernen härvid att fortsätta på IVO:s linje.

Hur kommer kunderna, i synnerhet i Finland, att reagera på den nya koncernens uppkomst? Kommer många att övergå till en ny oljeleverantör, eller elleverantör? Även för privatkunder blir det från sommaren möjligt att byta elleverantör utan stora investeringar i nya elmätare. Dessa nya möjligheter gör det överhuvudtaget möjligt att ha en energikoncern vars dotterbolag hittills har varit varandras huvudmotståndare inom småhusuppvärmning:IVO har kraftigt propagerat för elvärme, och Neste för oljeuppvärmning. Nu bortfaller motivet för energibolagen att prismässigt konkurrera sinsemellan inom denna sektor.

Den nya koncernen avknoppar Gasum och avser at ring prenu tel. 019-5 bredda dess ägarbas, för att förekomma det värsta monopolproblemet. Därmed hoppas man att konkurrensmyndigheterna skall kunna acceptera den nya koncernen. Man avser att bredda Gasums ägande, men på en direkt fråga om vem som då kommer in som nya ägare, föredrog styrelseordförande in spe Matti Vuoria att tala om ”institutionella placerare”. Yuoria aviserar också att nya koncernen skulle behålla en återköps option på den Gasum-post som avyttras. Men resurschef Heikki Sara vid UPM-Kymmene säger: ”Det krävs att Gasum får verkliga nya ägare, enbart finansiella placerare är inte tillräckligt för att Gasum skall framstå som verkligt oavhängigt av Neste”. Också den aviserade återköpsoptionen gör att Gasum-arrangemanget för många har framstått som kosmetik. Om arrangemanget inte tillfredsställer industrin. kommer man knappast at vårt erbjudande, erationsavdelninge der i Östnyland smälta detta, utan risken kan då vara att industrin inom energisektorn allmänt taget i högre grad börjar göra gemensam sak med t.ex. Vattenfall. Då kan det till slut bli omöjligt för Jouhki, styrelseordförande för UPM-Kymmene, att fortsätta som styrelseledamot inya energikoncernen.

Ett stabilare placeringsobjek 1 det stora hela ger sättet på vilket sammanslåendet av de statliga energibolagen kommer att genomföras, förutsättningar för den nya energikoncernen att bli ett framgångsrikt finländskt energibolag inom Norden och Europa. Som alltid är det dock management-skickligheten som kommer att avgöra om förutsättningarna kan realiseras. För placerare bör det kunna bli ett välkommet, stabiliserande element i en börsportfölj, som motvikt till den

Vi gratulera 5 åringen

BORGÅ BLADE allmänna volatiliteten hos finländska industriaktier. Av samma anledning kommer det nya energibolagets aktie också att bli begärlig för finländska institutionella placerare, inte minst pensionsbolag och aktiefonder. Staten ämnar kvarstå som ägare till minst 50,1 procent av energikoncernen, men möjligheten finns för staten att på sikt avyttra hela sitt innehav i det nya bolaget, eftersom det inte kingre finns något klart behov av ett stort statligt ägande inom denna sektor.

Den nya koncernen får ett förvaltningsråd: i stället avskaffas Nestes och TVOs förvaltningsråd, Och då är det bättre att ett förvaltoingsråd finns i anslutning till ett holdingbolag än till operativa företag, och det är kanske inte enbart dåligt att politiker med intresse för området har en kanal för detta intresse, så länge staten kvarstår som huvudägare. & Janne Salonen

FORUM NR 1/98

Utgiven i Forum nr 1998-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."