Utgiven i Forum nr 1973-13

Japanska experiment med plastavfall

av John Fogelholm Forum 1973-13, sida 18, 05.09.1973

Taggar: Orter: Japan

Japanska experimen med plastavfal e Japan är det industriland I världen, som kanske Ilder den största bristen på naturtillgångar. Detta har gjort, att där relativt sett används mera syntetiska produkter än någon annanstädes. Syntetiska produkter och speciellt deras avfall har dock haft den uppenbara nackdelen, att de inte alltid upplöser sig lika enkelt som motsvarande naturprodukter. Plastavfall har varit ett verkligt problem, vilket varje Japanresenär snabbt själv märker. Även den allmänna opinionen har börjat reagera och utöva en viss påtryckning, och resultatet är att 34 av landets ledande producenter 1 plastbranschen slagit sig samman för att försöka lösa problemet.

Funabashi City, en förstad till Tokio har sedan 1962 strävat att få sina ca 360 000 innevånare att skilja på brännbart och obrännbart avfall. Det obrännbara materialet används till vägbyggen. Staden har dock vuxit så kraftigt, att dessa metoder inte längre ansågs räcka till. År 1970 började plastindustrin studera möjligheten speciellt att utnyttja plastavfallet. För att kunna använda plastavfallet var det nödvändigt att man avskiljde plasten från annat avfall. Utan medborgarnas aktiva insats kunde detta inte lyckas.

Då just Funabashi City tycktes vara mest angelägen om att försöka lösa problemet med plastavfall, inledde en organisation, som representerade de tidigare nämnda 34 företagen, underhandlingar med Funabashi City. Följden blev, att en experimentstation upprättades år 1971. Denna torde enligt japanska uppgifter vara den första i sitt slag i hela världen. Hittills har avfallet antingen brännts upp eller använts till vägbyggen, men nu har man lyckats ordna det så, att man av plastavfallet kan tillverka nya konsumtionsvaror.

I Funabashi City räknar man med ca 2/2 kg avfall per dag och person, medan motsvarande siffra i Tokio är ca 1 kg. I början hade man 6000 hem med i insamlingssystemet (den japanska familjen består i medeltal av 3,5 personer), men i januari 1972 utökades antalet till att omfatta 30 000 hem. Enligt utförda undersökningar uppgår plastavfallet i staden till ca 1—1,3 ton per dag. Till största delen utgörs detta av plastflaskor och omslag.

Plastindustrin har försett hemmen med plastkassar för uppsamling av avfallet. Avskiljningen utförs av husmödrarna själva som varit synnerligen samarbetsvilliga. De har även burit kassarna till de olika insamlingsplatserna, varifrån de avhämtas en gång per vecka. Förutom plastavfallet sorteras avfallet i följande grupper — metal — gla — brännbart avfall

Plastavfallets sammansättning

Plastavfallet innehåller ca 80 9/9 ren plast. Resten består av metall, papper, glas, fiber (maximalt 59/0 per grupp) samt övrigt avfall (maximalt 7/0). Själva plastavfallet består av följande komponenter (enligt vikt): polyetylen 35—45 9/0, polypropylen 5—10 ?/o, polystyren 10—20 2/9, polyvinylklorid 10—20 9/0 samt termosetplast max. 10/0.

Funabashi-laboratoriet utgör en provanstalt för olika tillverkares maskiner. Hittills har två firmors produkter testats, Toka 18

Seiki Co, Ltd samt Mitsubishi Heavy Industries Co, Ltd. För tillfället provas Japan Steel Works maskiner. Effektvärden:

Användning Pris Tillverkare Effekt av slut- Fmk produkt = (riktvärde) 1. Tokai Seiki Co, Ltd 200 kg/h vägbyggen 225 000 2. Mitsubishi Heavy olika plastIndustries Co, Ltd 75 ” — produkter 600 000 3. Japan Steel Works Ltd 200 ” ” 1500 000

Maskintyp nr 1 utför endast krossning och malning, medan de två andra tillverkarna även låter avfallet gå igenom tvättning och sortering. Japan Steel Works maskin ger det absolut bästa slutresultatet. Bemanningen består för tillfället av fem personer, men i rent kommersiellt bruk torde 2—3 man kunna sköta maskinen. som enda negativa intryck kan konstateras att lukten vid maskineriet ej var alltför angenäm.

De viktigaste produkttyperna som hittills framställts ur avfallet är följande (se bilden) — avloppsrö — blomkruko — olika slag av underla — vägfyllnadsmateria — stolpar för stake — plattor för japanska trädgårdar

Av dessa produkter är avloppsrör det viktigaste slaget av slutprodukt. Med Tokai Seikis maskiner kan endast vägfyllning tillverkas.

Japan är föregångare

Plastavfall hör till den grupp som tidens tand normalt långsammast biter på. Då japanerna på grund av bristande naturtillgångar i högre grad än någon annorstädes tvingats ty sig till syntetiska produkter, är det klart, att man på ett relativt tidigt stadium tvingats ta itu med de uppkomna avfallsproblemen. Kanske våra egna storstäder har någonting att lära sig av de japanska erfarenheterna. Oo

John Fogelholm Forum 13/1973

Utgiven i Forum nr 1973-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."