Utgiven i Forum nr 1969-05

Kampanjen ”Köp inhemskti nytt skede”

Forum 1969-05, sida 13-14, 12.03.1969

Taggar: Personer: Jyrki Valtanen Teman: ekonomi

Kampanje ”Köp inhemskt nytt skede

Budskapet har som sagt gått fram. Men köpvanorna är inte så lätta att ändra på. Nu behövs kraftfulla insatser framför allt från industrihåll.

Då man framställer och saluför finländska produkter skall det göras absolut klart för konsumenten att det är inhemsk vara 1 900 000 mark har under de fyra år kampanjen pågått satts ut på reklam, information, forskning etc.

Vad har man fått i gengäld?

Det är svårt, för att inte säga omöjlig, att i pengar mäta hur mycket kampanjen har inbringat, säger hr Valtanen. Det går till exempel inte att utläsa ur bytesbalansen att kampanjen skulle ha åstadkommit ett mindre utflöde av valuta. Huvudsaken är att människornas intresse för inhemska varor har stigit, och att man numera förhåller sig mera kritiskt till utländska varor.

För fyra år sedan var det mycket allmänt att allt som kom från utlandet idealiserades, Nu är inställningen sundare. Man

Kampanjen »Köp inhemskt» har hittills varit en total framgång. Under de fyra år kampanjen pågått har finländarnas attityd gentemot inhemska varor i stadig takt blivit positivare. Verkan har varit total, budskapet har skurit genom alla samhällslager. Man känner till och godkänner kampanjens mål, omtalar projektets ledare ekonom Jyrki Valtanen i Kommittén för inhemsk produktion. Nu står vi inför kampanjens andra skede.

har kommit underfund med att de finländska varorna är absolut konkurrenskraftiga. . År 1967 gjorde studenter vid Tammerfors universitet en undersökning om resulatet av Köp inhemskt-kampanjen. Den gav vid handen att finländarna överlag ansåg att våra egna produkter till så gott som alla egenskaper är bättre än motsvarande utländska. Det enda negativa ansågs priset vara, konsumenterna hade inte insett att kärnpunkten vid ett köp är vad man får för pengarna.

— Denna undersökning gjordes dock vid en tidpunkt då devalveringen ännu inte hunnit inverka, Det finns alltså anledning att tro att attityderna gentemot finländska varor nu är ännu positivare och att lusten att köpa dem starkt har ökat, säger hr Valtanen.

Ett intressant drag i undersökningen var indelningen i befolkningsgrupper. Kampanjen har gått hem främst hos äldre kvinnor, arbetare och lantbrukare.

Minst har den inverkat bland de akademiskt utbildade och bland ungdomen.

Forum 5/69 13

Ingen vet tillräckligt! Inte heller Ni.

Försumma därför inte mässan i Hannover! Där får Ni värdefull information av experter på undersökning, produktion och omsättning. Där väntar Er nya produkter, nya råvaror och metoder. Tekniska uppfinningar.

Målet är en praktisk informativ mässa vid rätt tidpunkt på rätt plats. Kunskaper, kontakter — ökad yrkeskompetens.

Mässan Ni måste besöka!

HANNOVER MÄSSAN 196 lördag 26. 4. — söndag 4. 5. En världsmarknad för industrin

Närmare uppgifter, mässkort och inkvarteringsblanketter får Ni av Hannover-mässans representant i Finland:

GUSTAV OTTO Brunnsgatan 10 B, Helsingfors 10 tel. 63 6283 eller 13 11 — Detta är helt naturligt, förklarar ekonom Valtanen. Arbetarna ser kampanjen som sin egen sak. Genom att öka konsumtionen av inhemska varor, tryggas samtidigt sysselsättningen för dem själva. Lantbrukarna åter är intresserade av att få sina egna produkter sålda.

Ungdomen däremot, som i dag är mera internationellt inriktad än någonsin tidigare, har inte samma känsla av gemenskap för denna kampanj. Man lever i framtiden och anser att kampanjen hör andra till.

— Regionalt sett har Köp inhemskt rönt minst framgång i Helsingfors, bäst har det gått på landsorten.

Också detta har sin naturliga förklaring. I städerna finns så mycket annat som pockar på uppmärksamhet, att detta projekt inte lyckades höja sig över de andra. På landet blev den däremot i många fall det allmänna samtalsämnet.

Hr Valtanen ger en mycket stor andel av äran för att kampanjen lyckats till massmedia. Tack vare att tidningarna, radio och tv villigt och kraftigt stött kampanjen, har man nått de fina resultaten. I synnerhet televisionen har med sin genomslagskraft präntat in budskapet i människornas medvetande. Men också tidningarna har varit till utomordentlig hjälp. Över en miljon spaltmillimeter har offrats för att göra Köp inhemskt-kampanjen känd.

Kampanjen fortsätter nu, men i något mindre utsträckning än förut. Temat skall uppehållas, men man inriktar sig i framtiden mera på att fördjupa den verkan man redan uppnått. Herr Valtanen efterlyser nu insatser speciellt från den inhemska industrins håll.

— De bör »hänsynslöst» ta vara på de fördelar som tack vare kampanjen har erbjudits dem, och med alla medel betona produkternas finländska ursprung. Om tillfället inte tas i akt, kan hela betydelsen av kampanjen gå förlorad. Många tecken tyder på att man insett detta, men kanske ännu inte i tillräckligt hög grad.

14 Forum 5/69

Från och med årsskiftet är ekonom Valtanen ensam om att dra kampanjen. Under de gångna fyra åren har han haft en informationssekreterare till sin hjälp. Att kampanjen blivit en sådan framgång trots att endast två personer sysslat med den på heltid, förklarar hr Valtanen bero på den absoluta decentralisering man tillämpat.

— Vi har inte ens försökt hålla trådarna i vår hand. Vår uppgift har varit att spotta fram idéer. Dessa har sedan på olika sätt förts till människornas kännedom. Inom industrin och handeln har olika organisationer informerat sina medlemmar om kampanjen och dess mål, diskussionsklubbar har behandlat Köp inhemskt, tidningarna har skrivit om den m.m. Den har blivit en typisk folkrörelse, där Kommittén för inhemsk produktion endast fungerat som katalysator.

Som ett exempel på hur kampanjen inverkat nämner hr Valtanen elloksfrågan, som enligt honom förvandlade Köp inhemskt från någonting abstrakt till något mycket konkret. Han är övertygad om att den allmänna opinionen inte i lika hög grad tagit ställning för beställandet av loken i Finland, om inte Köp inhemskt hade inpräntat de finländska varornas förträfflighet i medvetandena.

I samband med Köp inhemskt-kampanjen har kommittén dragit även en annan kampanj — »Res i hemlandet». Också detta budskap har gått hem över förväntan, inte bara hos oss utan också i utlandet.

Turismen är för närvarande vår femte största exportartikel, och den näringsgren i vårt land som växer snabbast. Hr Valtanen hoppas att denna kampanj också i framtiden skall kunna bedrivas effektivt, då den tjänar sitt ändamål på tre sätt. Förutom att finländarna slösar mindre pengar i utlandet, häm- . tar utländska turister mera valuta till Finland. Dessutom har det visat sig att de som köper finländska varor i utlandet till övervägande del är sådana personer som turistat i Finland.

Utgiven i Forum nr 1969-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."